Barnevernet skal lage en tiltaksplan når det iverksettes hjelpetiltak (barnevernloven § 4-5). I tiltaksplanen skal det være tydelig hva som er barnets særlige behov, og hvordan disse skal imøtekommes. Det kan stå noe om hvilken type samarbeidsmøter som bør avholdes.

Tiltaksplanen bør inkludere tiltak og virkemidler iverksatt av andre instanser, for eksempel skole, skolehelsetjeneste eller PPT. Barnevernet bør sørge for at barnet og dets omsorgspersoner involveres i utarbeidelsen av tiltaksplanen.

Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig, og det er vesentlig at barnet og foreldrene, og eventuelt andre, tar del i evalueringen og arbeidet med tiltaksplanen. Det skal vurderes om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse (barnevernloven § 4-5).

Publisert 19. august 2015.
Oppdatert 21. juni 2016.