Tid:
29 november 2021 10:00 - 07 desember 2021 14:00
Sted:
Digitalt

Barnevernsreformen innebærer at kommunene fra og med 1. januar 2022 har det helhetlige ansvaret for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Bufetat, region sør ved fosterhjemstjenesten ønsker i den forbindelse å bidra til en god kompetansedeling når oppgavene Bufetat har hatt ansvar for relatert til generell veiledning av fosterhjem, overføres til kommunene.

Vi inviterer til kompetansedeling i modellen Bufetat har benyttet i gruppeveiledningen – Trygg Base, og ønsker samtidig å kartlegge interessen i kommunene for kompetansedeling i traumebevisst omsorg for fosterforeldre.

Kompetansedeling Trygg base

Meld dere på kompetansedeling Trygg base:

De som har eller skal delta på Trygg base, vil få tilbud om Veilederskolen i 2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Traumebevisst omsorg for forsterforeldre (TB0-F)

Kommuner som ønsker kompetansedeling i TBO-F må registrere sin interesse for dette og blir kontaktet når datoer og opplegg er klart. Påmelding til kompetansedeling Trygg base og interesse for kompetansedeling TBO-F.

Digital undervisning

Undervisningen vil skje digitalt, men det oppfordres til at ansatte i samme kommune, eventuelt i læringsnettverk eller samarbeidende kommuner sitter samlet, da dagene vil inneholde øvelser og refleksjoner.

Trygg Base - tilknytningsbasert modell

Trygg Base er introdusert for fosterforeldrene i PRIDE grunnopplæringen. Veiledningen med utgangspunkt i Trygg Base modellen bygger videre på den teoretiske grunnopplæringen fosterforeldre har gjennomgått i PRIDE.

Bufetat, region sør har drevet Trygg Base grupper fra 2011. Trygg base er en tilknytningsbasert modell for omsorg i fosterhjem som er utarbeidet av Gillian Scofield og Mary Beek. Den bygger på Schofields metode der tilknytningsteori er den teoretiske forankringen. Det blir i stor grad tatt utgangspunkt i fosterforeldrenes egne opplevelser og erfaringer som de gjør seg når barnet har flyttet inn. Modellen består av fem dimensjoner som knytter sammen disse erfaringene med den opplæringen som gis i forkant. Trygg Base består av åtte temasamlinger.

Kursholdere i Trygg Base vil være Randi Skjævesland, Anne Guro Lunde og Kristi Storhaug Lien. Kristi og Anne Guro har lang erfaring fra fosterhjemstjenesten i Bufetat, og bred erfaring med å drive Trygg Base grupper. Randi Skjævesland har lang erfaring med arbeid innen traumefeltet, og jobber nå i Nasjonalt spisskompetansemiljø for opplæring fosterhjem.

Traumebevisst omsorg for forsterforeldre (TB0-F)

Kommuner som ønsker kompetansedeling i TBO-F må registrere sin interesse og vi tar kontakt så snart datoer og opplegg er klart. 

TBO-F er en videreutvikling av en kursrekke som ble utarbeidet av National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) i USA. Kurset er spesielt utviklet for fosterforeldre. Opplæringen  er oversatt til og tilpasset norske forhold av RVTS Sør.

TBO- F består av åtte kurssamlinger og åtte gruppeveiledninger der traumebevisst omsorg er tema