Ytringsfrihetskommisjonen anbefaler å innlemme FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.

Det viser den nye rapporten, som ble lagt frem på Arendalsuka.

Kommisjonen peker på at det er behov for konkrete tiltak i flere sektorer som bedrer vilkårene for ytringsfrihet for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Kommisjonen peker på at funksjonshemmedes ytringsmuligheter begrenses av manglende universell utforming av IKT, og manglende representasjon av funksjonshemmede i medier og kultur.  

Før sommeren publiserte også Norges institusjon for menneskerettigheter en rapport om funksjonshemmedes ytringsfrihet.

Rapporten påpekte åtte utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet:

1. Manglende tilgang på informasjon
2. Mangelfull fysisk tilgang til ytringsarenaer
3. Hets, trakassering og hatefulle ytringer
4. Selvsensur og frykt for represalier
5. Barrierer mot deltakelse i det politiske og offentlige liv
6. Utilstrekkelig personlig assistanse
7. Usynliggjøring og stigmatiserende medierepresentasjon
 8. Negative holdninger mot funksjonshemmede

Bufdir veileder i CRPD

Bufdir gir veiledning om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og hvordan norske kommuner kan jobbe for å ivareta konvensjonens bestemmelser i sin virksomhet.

Se film om CRPD her (til YouTube)

CRPD ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 og trådte i kraft i 2008. Målet  med konvensjonen er å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får oppfylt sine menneskerettigheter. Norske myndigheter har vært forpliktet til å følge konvensjonen siden Norge ratifiserte den i 2013.