Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Universell utforming av digitale løsninger i skolen under lupen

I 2023 har Tilsynet for universell utforming av IKT (uu-tilsynet) prioritert å følge opp utdanningssektoren og de har gjennomført tilsyn med elleve digitale læremiddel. Alle hadde feil som går utover elevene. En nylig publisert kartlegging bestilt av uu-tilsynet viser at skolene har bevissthet om universell utforming, men at de mangler tilstrekkelig kompetanse.

Publisert

Norge fikk forskriftsfestet krav til universell utforming av digitale løsninger som nettsider og automater allerede i 2013. I 2018 ble digitale læremidler også underlagt kravene i forskriften.

Høy bevissthet, men mindre kompetanse om universell utforming

På oppdrag fra Digitaliseringsdirektoratet ved uu-tilsynet, har Oslo Economics nylig gjennomført en kartlegging av bruk av digitale løsninger i grunnskolen og universell utforming av IKT. En tilsvarende kartlegging ble gjennomført av Difi i 2017, året før digitale læremidler ble inkludert i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Gjennom dokumentanalyse, spørreundersøkelser og intervjuer er både bruk av digitale løsninger, utforming av digitale løsninger og universell utforming av løsninger som brukes i grunnskolen kartlagt. Både skoleeiere (kommuner) og leverandører av digitale læremidler og plattformer har deltatt i kartleggingen.

Karleggingen viser at kommunene som svarte har høy bevissthet knyttet til universell utforming av digitale løsninger i grunnskoler. De fleste grunnskoler vurderer at de har noe, men ikke tilstrekkelig kompetanse på universell utforming av IKT. 77 % svarte dette. Litt over halvparten av skolene som har besvart undersøkelsen, svarer at de verken har gjennomført eller planlegger å gjennomføre opplæring i universell utforming av IKT.

Del av produktutviklingen for leverandører

Leverandørene som ble intervjuet virket ifølge rapporten, å være godt kjent med kravene til universell utforming. Alle oppga at arbeid med dette er en viktig del av produktutviklingen. Det kom fram at noen leverandører sikrer universell utforming internt, mens andre leier inn eksterne konsulenter for å sikre at de har kompetanse på området.

«Vanskelig å nå alle med samme produkt»

Leverandører opplever også at det er vanskelig å nå alle brukergrupper med samme produkt. Flere påpeker blant annet at det i enkelte tilfeller kan oppleves som at læreplanmålene og kravene til universell utforming «drar i ulik retning». Det trekkes blant annet frem at enkelte av målene i læreplanen går direkte på sanseinntrykk, for eksempel syn. I disse tilfellene opplever flere at universell utforming av en oppgave, for eksempel i form av å utarbeide alternativtekster til bilder, i stor grad medfører at eleven sitter igjen med fasit på oppgaven eller at oppgaven «på annen måte blir meningsløs».

Ifølge undersøkelsen har leverandører måttet stramme inn friheten for utviklere og designere, og de har i større grad satset på å lage universelt utformete maler som kan settes sammen. De har også byttet ut oppgaver som er vanskelige å få universelt utformet, slik som dra-og-slipp-løsninger som er vanskelig å få tilpasset synshemmede elever og deres hjelpemidler. Til tross for begrensingen, opplever samtidig leverandører positive sider da de jobber mer effektivt.

Trondheim kommune i mål etter tilsyn

Uu-tilsynet varslet allerede ved inngangen av året at de ville vie all innsats i det kommende året til utdanningssektoren. Tilsynsdirektør Malin Rygg sa i et intervju med kode24 at de ville sette alle ressurser til utdanningssektoren fordi de opplever at risikoen for dårlige brukeropplevelser i sektoren er stor.

Utover våren fulgte uu-tilsynet opp med tilsyn med elleve digitale læremiddel som er i bruk i flere kommuner. Det er kommunen som tilbyr elevene læremiddelet, så det er kommunen som tilsynet rettes mot. Alle læremidlene viste seg å inneholde feil og brudd på kravene til universell utforming.

Kommunene fikk pålegg om å rette og fristen ble satt til utgangen av august for seks av dem. Tilsyn med Trondheim kommune ble avsluttet 28.august da feil var rettet og kontrollert av uu-tilsynet. Uu-tilsynet går nå gjennom rettingen til de fire andre kommunene som også hadde frist i august for å kontrollere at feilene faktisk er rettet. Hvis ikke de er korrigert, kan varsel om dagbøter bli aktuelt.

Nyhetsbrev om universell utforming