Dato: 19.03.20
Mottaker: Fylkesmannsembetene,Vertskommuner for krisesentertilbud, Krisesentrene
Kopi: Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Krisesentersekretariatet
Fra: Tove Bruusgaard (e.f) avdelingsdirektør Bufdir,  Line Lindsetmo seniorrådgiver  Bufdir

Som fagmyndighet for krisesentertilbudet gir Bufdir med dette anbefalinger om prioriteringer når det gjelder tilbudet ved krisesentrene i kommunene under koronapandemien. For å sikre en helhetlig tilnærming til risikobildet, er det behov for nasjonale føringer om prioriteringer i tilbudet og for ivaretakelse av ansatte og brukere.

Kommunene har plikt til å sørge for et tilgjengelig krisesentertilbud til sine innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. krisesenterloven § 1.

Det fremkommer nå informasjon om at i land hvor det har vært iverksatt tiltak for å begrense koronapandemien som karantene og isolasjon av par og familier, skjer det en økning i forekomsten av vold i nære relasjoner. Dette kan også ha sammenheng med at mange kan være bekymret for jobb- eller helsesituasjon, slik at graden av belastninger i familier som allerede strever kan øke. I en slik situasjon vil det være et fortsatt, og kanskje større, behov for krisesentertjenester i kommunene enn til vanlig.

Regjeringen har nå iverksatt nasjonale smittevernstiltak. Ansatte ved krisesentrene er foreløpig ikke definert som personell i en kritisk samfunnsfunksjon fra nasjonale myndigheter. Som fagmyndighet vurderer Bufdir allikevel at sentrene har en helt sentral samfunnsfunksjon når det gjelder å beskytte og veilede utsatte for vold i nære relasjoner, slik at det er viktig å opprettholde et fungerende krisesentertilbud.

Dette innebærer at ansatte i kommunenes krisesentre som har behov for barnepass for å gå på jobb, bør få dette så langt råd er. Dette betyr også at ansatte på krisesenter ikke bør kunne omdisponeres til andre oppgaver i kommunen. Mange sentre har rapportert om at de har redusert bemanning på grunn av pass av barn eller at ansatte er i karantene, og kan ha behov for at kommunen bistår med personell med relevant utdanning. Dette kan være psykologer, lærere, barnehagelærere eller lignende, som kan steppe inn midlertidig.

Nærmere om prioriteringer i krisesentertilbudet i kommunen

For å redusere risiko og eksponering for smitte på krisesenteret, vises til generelle råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er ikke nødvendig for ansatte å benytte smittevernutstyr ettersom de ikke skal pleie syke. Det er viktig at tilgjengelig smittevernutstyr forbeholdes de som trenger det mest, nemlig helsetjenestene.

Både iverksatte tiltak og økning i antall smittede vil få innvirkning på bemanning og kapasiteten ved krisesentrene.

Botilbudet

Ved behov for å redusere antall beboere (voksne og barn) på senteret på grunn av bemanningssituasjonen anbefales følgende tiltak:

  • Botilbud gis til voldsutsatte i akutt fare for liv og helse. Brukere med barn bør være en prioritet.
  • I samarbeid med politiet vurderes om voldsutsatte kan få andre beskyttelsestiltak enn beskyttet krisesentertilbud i en periode, som for eksempel voldsalarm, besøksforbud for potensiell voldsutøver, eller andre tiltak i hjemmet. Gjelder både nye brukere og brukere som allerede bor på senteret.
  • Legge til rette for at barn som bor på krisesenter får opprettholdt skoletilbud gjennom digitale løsninger

 Dagtilbud/samtaletilbud/telefonvakt

Det kan være vanskelig å opprettholde et ordinært dagtilbud under pandemien, både på grunn av bemanningssituasjonen og behov for å begrense smittefaren. Følgende tiltak anbefales:

  • Dagtilbud/samtaletilbud gis på telefon
  • Ingen gruppetilbud og felles aktiviteter for brukere
  • Møter med andre hjelpeinstanser sammen med bruker foretas på telefon
  • Døgnbemannet telefonvakt opprettholdes