Bufdir og Utdanningsdirektoratet har kartlagt organisasjonenes og kommunenes tilbud til barn og unge sommeren 2020. Nå er rapporten klar.

- Covid 19-pandemien og smitteverntiltakene har i stor grad påvirket og endret hverdagen til barn og unge, med perioder med hjemmeskole og redusert tilbud om fritidsaktiviteter. Barns deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å oppleve inkludering, mestring og vennskap. Mange barn og unge trenger også et tilbud om aktiviteter når alt det faste stenger i skoleferiene. Dette gjelder spesielt barn fra familier som ikke har råd eller anledning til å reise på ferie eller gi barna fritidsopplevelser på egen hånd, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Bufdir.

Mange organisasjoner planla for kutt i aktiviteter

I mai gjennomførte Bufdir en kartlegging av planlagte gruppeaktiviteter for barn og unge sommeren 2020, som avdekket at mange organisasjoner planla å redusere årets tilbud kraftig sammenlignet med 2019. Det ble derfor satt i gang flere tiltak for å gjøre det mulig å gjennomføre aktiviteter likevel. Smittevernreglene ble endret, og sjekklister for gjennomføring ble utarbeidet. I tillegg endret smittesituasjonen seg.

I august gjennomførte Bufdir en ny kartlegging i samarbeid med Utdanningsdirektoratet for å se hvordan sommeren faktisk ble.  

- Funnene viser at organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner har snudd seg rundt og gjort en betydelig innsats for å arrangere ferie- og fritidsaktiviteter og sommerskole for barn og unge til tross for en krevende situasjon. Allikevel har færre barn deltatt enn i fjor, sier Mobråten

Opprettholdt tilbudet, men smittevernreglene skapte utfordringer

Omtrent like mange organisasjoner og kommuner har tilbudt aktiviteter og sommerskole i 2020 som i 2019, men færre barn har deltatt i 2020. En av hovedårsakene til dette synes å være at smittevernhensyn har gjort det dyrere og vanskeligere å gjennomføre aktiviteter for barn og unge.

- Resultatene fra undersøkelsen peker på behov for forutsigbarhet og langsiktighet i smitteverntiltakene så langt det lar seg gjøre. Det er vanskelig for organisasjonene og kommunene å planlegge aktiviteter dersom reglene stadig endres, sier Mobråten.

- Undersøkelsene tyder på at det er en svakhet i ferie- og fritidstilbudet til de mest sårbare barna. Det blir derfor viktig å styrke og utvikle individuelle tilbud til barn og unge som trenger det for å forebygge isolasjon og ensomhet.

Organisasjonene planlegger å opprettholde tilbudet utover høsten

Tre av fire av organisasjonene planlegger for uendret (30 prosent) eller økt aktivitet utover høsten (45 prosent) sammenliknet med høsten 2019. Dette til tross for at over halvparten av organisasjonene svarer at Covid 19-pandemien har gjort det noe vanskeligere (34 prosent) eller mye vanskeligere (19 prosent) å planlegge aktiviteter.

- Det blir viktig å arbeide aktivt med å legge til rette for gjennomføring av fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge fremover. Barn og unge har hatt en stor belastning på grunn av stengte barnehager, skoler og andre tjenester. Det er avgjørende at deres hverdag og ferier blir normalisert i størst mulig grad så lenge pandemien varer, sier Mobråten

Les hele rapporten.

Kontakt

Spørsmål om rapporten, ta kontakt med Irene Prestøy Lie, seniorrådgiver oppvekst.