Koronapandemien og nedstengningen av samfunnet har rammet hele befolkningen. Konsekvensene for barn og unge vet vi ennå ikke omfanget av, men en ny kunnskapsoppsummering og flere enkeltstudier gir økt kunnskap om feltet.

For å få mer kunnskap om konsekvensene av pandemien for barn og unge har Bufdir gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å lage en systematisk kunnskapsoppsummering av eksisterende studier fra OECD-land.

Hovedfunnene er gjengitt i Statusrapport 10 fra koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn under koronaen.  
  
- Konsekvensene av pandemien og nedstengningen har vært forskjellige i ulike land. Derfor har vi sett et behov for å samle systematisk kunnskap som er overførbare til norske forhold, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. 
  
– Kunnskapsoppsummeringen fra FHI bekrefter at pandemien rammer de gruppen som allerede har størst hjelpebehov hardest. Det er derfor svært viktig å holde fast på at de universelle tjenestene som skole, helse og barnevern må være åpne og at familier i risikogrupper aktivt bør oppsøkes, sier hun.    

Kunnskapsoppsummeringen fra FHI - Konsekvenser av covid-19 for barn og unges liv og helse inkluderer 93 empiriske studier med ulike studiedesign fra 21 OECD-land, hvorav 11 studier fra Norge og Danmark. 

Resultatene er organisert innenfor seks temaområder:  
• Familieforhold, inkludert mishandling  
• Sosial helse knyttet til omgangskrets  
• Psykisk helse  
• Bruk av rådgivningstjenester/veiledningstjenester/hjelpetjenester  
• Læring og utvikling knyttet til skolegang  
• Kosthold, søvn og fysisk aktivitet 
 
6. januar ble det arrangert et åpent webinar om hovedfunnene med Bufdir, FHI og flere forskningsmiljøer. 

I tillegg er disse rapportene nå tilgjengelige: 
 
NKVTS: Covid-19: Psykososiale konsekvenser for ungdom i Norge 
NOVA: Familievernet under covid-19 

Les også Pandemien rammer sårbare grupper hardt 

Kontakt

For mer informasjon om kunnskapsoppsummeringen og studiene
Ta kontakt med forskerne direkte eller Karoline Brobakke Seglem, Seniorrådgiver, PhD/ kunnskapsstyring i Bufdir, karoline.seglem@bufdir.no / 40 04 25 45.

For mediehenvendelser
Ta kontakt med Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon i Bufdir 
E-post: ingvillelvestad.meltvedt@bufdir.no / telefon: 472 32 769