Familie for første gang har vist lovende resultater som foreldrestøttende tiltak og forebyggende barnevern i Oslo og i tre kommuner i Rogaland. Nå inviterer Bufdir flere kommuner til å prøve ut programmet.

– Familie for første gang er et høyintensivt og forebyggende tiltak for familier som trenger mye støtte i begynnelsen av barnets liv, sier Wenche Mobråten, som er divisjonsdirektør i Bufdir.

WencheMobraten150x200.jpg

Familie for første gang – også kjent som Nurse Family Partnership (NFP) – er et program som er utviklet i USA. Programmet tilbyr førstegangsgravide kvinner hyppige hjemmebesøk fra spesialopplærte sykepleiere. Programmet varer gjennom hele graviditeten og helt til to år etter fødsel.

Større nasjonal satsing

Programmet har vært under utprøving siden 2016 i Rogalandskommunene Time, Sandnes og Stavanger og i Oslo. I dag er 237 familier rekruttert til programmet.

Nå skal det gjennomføres en større nasjonal satsing på programmet. Alle kommuner mottar innen 1. november en invitasjon til om å være med i utvidelsen av programmet. Programmet utvides med  2 til 3 nye geografiske områder. Bufdir fatter den endelige avgjørelsen om hvilke kommuner som får delta.

Kan forebygge inngripende tiltak

 – Vi har sett gode og lovende resultater av Familie for første gang i utprøvingsområdene. Samarbeidet med øvrige tjenester i kommunen står sentralt, og det viser seg at deltakerne i programmet får bedre utbytte av øvrige tjenester i kommunen. Nå får kommunene mulighet til å hjelpe familiene tidligere. Dette kan forebygge behovet for å måtte gjøre mer inngripende tiltak senere, sier Mobråten.

Familie for første gang bygger på solid forskning og metodeutvikling.
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har følgeevaluert programmet i perioden 2016-2019 på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. AFI konkluderer med at programmet bidrar til å dekke et behov hos en utsatt gruppe som det kan være vanskelig å hjelpe. Som en del av satsningen vil det også gjennomføres effektforskning av programmet i norsk kontekst.


«Følgeevalueringen konkluderer med at det er behov og høy aksept for et «høy-intensivt» program som NFP i Norge. Programmet tilbyr tett og strukturert oppfølging til sårbare familier som trenger ekstra støtte i en utfordrende livsfase. Det finnes ingen tilsvarende tilbud i de kommunale tjenestene for denne målgruppen
- Fra AFIs rapport