Flere afghanske barn er evakuert til Norge i forbindelse med at de internasjonale styrkene nå trekker seg ut av landet. I Norge er det Bufetat som nå har omsorgen for barna. De blir fulgt opp i vårt tiltaksapparat, hvor våre kompetente medarbeidere sørger for at de får omsorg, trygghet og ro i den første akutte fasen.

Det er Bufetat, region øst som har oppdraget i Bufetat med å ivareta barn som kommer alene til Norge når de er under 15 år.

Etaten har lang erfaring med dette, og har medarbeidere som er spesialister på å ta imot barn i krise. Barna som har kommet til Norge, trenger først og fremst ro, trygghet og stabilitet i den første akuttfasen. De må skjermes fra ytterligere belastninger. Det er også første skritt i den traumebehandlingen som barna trenger.

Hva skjer nå?

Barna blir godt passet på og fulgt opp av kompetent personell med både flyktingfaglig, helsefaglig og barnefaglig kompetanse. Våre medarbeidere er spesialister på å ta imot barn i krise, også de som kommer alene fra utlandet. Og vi har også et godt samarbeid med helsetjenestene. Per nå har vi dekket behovet for bemanning rundt barna i regi av Bufetat. Vi har beredskap for å øke kapasiteten, slik at vi er forberedt på å ta imot flere barn dersom det blir nødvendig.  

Det er selvsagt grunnleggende at barn både kan uttrykke seg, bli forstått og forstå det som skjer rundt dem. Vi har både medarbeidere med språkkompetanse og vi bruker tolk når det trengs, for å sikre at mangel på språk ikke blir en utrygghet for barna.

I denne første akutte fasen handler det om å dekke barnas grunnleggende behov, som mat, søvn, klær, og helse. Det handler om å gi dem trygghet, sikkerhet og ro. De nærmeste dagene vil vi gjøre en grundig kartlegging av barnas fysiske og psykiske helse slik at vi sikrer best mulig oppfølging av det enkelte barn ut fra det barnets behov. Det er barnas psykiske og fysiske helse som vil avgjøre videre forløp og oppfølging.

Vi arbeider nå på samme måte som vi gjør ellers når vi mottar enslige mindreårige fra utlandet, og samarbeider med andre instanser.

Hva gjør man med et enslig barn, som er helt alene i verden i et fremmed land?

Når barn kommer alene til Norge og Bufetat får ansvaret for omsorgen, så er det første vi gjør å sørge for barnas grunnleggende behov, som mat, søvn, klær, og helse. Det handler om å gi dem trygghet, sikkerhet og ro i den første akuttfasen.

Barna blir i varetatt i vårt tiltaksapparat for barn og unge, hvor deres psykiske og fysiske helse blir kartlagt, slik at vi sikrer best mulig oppfølging av det enkelte barn ut fra det barnets behov. Vårt oppdrag er å yte omsorg, og så er det andre myndigheter som avklarer barnas oppholdsstatus. Barna bor hos oss til det er avklart hvor de skal videre.

Skal barna i fosterhjem?

På dette tidspunktet vet vi ikke hvor barna skal videre. Det er mye som skal utredes og kartlegges før vi vet hva skal skje med barna videre, og hva som er riktig botilbud for barna.

I tilfeller hvor barn skal bo i fosterhjem, er det viktig å sørge for at det er fosterforeldre som kan følge opp barnet på barnets premisser. Det handler blant annet om språk, interesser, kultur og religion. Det gjelder alle barn. Når det gjelder barn som har opplevd en krise, så vil det være ekstra viktig med fosterforeldre som kan hjelpe barnet å håndtere det.

For å sikre gode fosterhjem til denne gruppen, har vi særskilte kurs og veiledningstilbud for fosterforeldre som tar imot barn med minoritetsbakgrunn.
Fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger er et hjem på lik linje med andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk og generelle krav. Fosterhjemmet har også rett på godtgjøring for arbeid og utgifter, til oppfølging, veiledning og støtte tilpasset situasjonen for det enkelte fosterbarn og fosterhjem.

Vil du bli fosterhjem?

Hvis du ønsker å bli fosterhjem, anbefaler vi deg lese mer på fosterhjem.no. Du kan også ta kontakt med en av fosterhjemsrådgiverne i Bufetat. Du finner kontaktinfo til din lokale Fosterhjemstjeneste på fosterhjem.no. Rådgiveren kan svare på spørsmål og hjelpe deg videre. Fosterhjemstjenesten kan også sende deg det du trenger av informasjonsmateriell, invitasjon til informasjonsmøte og informasjon om opplæringstilbud.

Hvis du er aktuell som fosterfamilie, får du tilbud om PRIDE-kurs. Dette kurset er et opplæringskurs for alle som vil bli fosterforeldre. Kurset gir god grunnopplæring og er en fin måte å finne ut om det å være fosterhjem er noe for deg eller dere.

Familier som har fullført opplæringen, blir vurdert og får en forhåndsklarering. Det er viktig å være klar over at det kan gå noe tid før du blir kontaktet om et bestemt barn. Det er barnevernstjenesten i den kommunen du bor i, som godkjenner det enkelte fosterhjemmet. I tillegg til å vurdere kravene som stilles til fosterforeldre, vurderes du eller dere opp mot behovene til det aktuelle barnet. Selv om behovet for fosterforeldre er stort, kan det av og til ta litt tid å finne den riktige matchen mellom voksne og barn.