Regjeringen vedtok fredag 3. april forskriftsbestemmelser som skal legge til rette for å ivareta barns rett til omsorg og beskyttelse etter barnevernloven under koronapandemien.

Barnevernet er definert som en samfunnskritisk funksjon. Det er helt nødvendig at barneverntjenesten under koronapandemien fortsatt kan ivareta oppgavene etter loven og at fylkesnemndene behandler tvangssaker for å ivareta utsatte barn og unge.  Derfor åpner den nye midlertidige forskriften for følgende tiltak der det er nødvendig:

Tilpasset saksavvikling i fylkesnemndene

For å hindre at flere saker enn nødvendig må utsettes og sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i fylkesnemnda, gis det utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør. Saker skal kunne avgjøres etter en kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling. Utvidet adgang forutsetter at nemndsleder vurderer at dette er nødvendig og ubetenkelig. Det skal særlig legges vekt på sakens karakter og private parters rettigheter. Før det treffes beslutning om fjernmøte eller fjernavhør, skal partene få anledning til å uttale seg. Partenes mening bør tillegges betydelig vekt. Barnets mening skal alltid innhentes før beslutningen treffes.

Rådslagning og avstemning kan også skje i fjernmøte.

Utvidet frist for begjæring til fylkesnemnda

For å avhjelpe konsekvensene av koronautbruddet for kommunalt barnevern, er det vedtatt å utvide fristene som barnevernstjenesten har til å fremme begjæring om tiltak til fylkesnemnda etter akuttvedtak. Fristene utvides til fire uker ved midlertidige atferdsvedtak og åtte uker for øvrige akuttvedtak. Det betyr at begge frister blir utvidet med to uker. En fristutvidelse forutsetter at barneverntjenesten vurderer dette tvingende nødvendig for å ivareta hensynet til barnets beste. Beslutningen må være begrunnet og dokumentert og Fylkesmannen skal underrettes.

Flytting av barn mellom institusjoner

Bufetat får myndighet til å midlertidig flytte et barn fra en barneverninstitusjon til en annen når det anses tvingende nødvendig for å ivareta barnets behov for omsorg og beskyttelse. Barnet kan bare flyttes til en institusjon som er egnet til å ivareta barnets behov. Flyttingen skal forberedes i de enkelte institusjonene og skje i samarbeid med kommunen.

Begrunnelsen for beslutningen skal dokumenteres skriftlig. Det skal dokumenteres at barnets rett til medvirkning er ivaretatt og hva som er barnets syn, samt vurderingen av hensynet til barnets beste. Fylkesmannen skal orienteres om beslutningen.

Erstatte tilsynsbesøk med andre kommunikasjonsformer

Når det er tvingende nødvendig for å få gjennomført tilsynet, kan tilsynsbesøk i institusjon etter tilsynsforskriften § 8 annet ledd og fosterhjem etter fosterhjemsforskriften § 9 første ledd erstattes med fjernmøte som telefonsamtale, videooverføring eller liknende Tilsvarende gjelder oppfølgingsbesøk i fosterhjem etter fosterhjemsforskriften § 7 tredje ledd.  

Forskriften trer i kraft lørdag 4.april. Les hele forskriften

Les mer  om forskriften på regjeringen.no