Alarmtelefonen for barn og unge åpner tirsdag døgnåpen chat-funksjon. Dette skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.

For oppdatert informasjon om Alarmtelefonen, se nettsidene 116111.no

For to uker siden åpnet Alarmtelefonen – 116 111 – for telefoner hele døgnet. Nå etableres også en døgnåpen chat-funksjon i hele påsken.

Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.

-Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en chat-funksjon for barn og unge nå i påsken. Vi vet at mange strever og lever under vanskelig forhold. Nå kan de kommunisere trygt på en plattform de er godt kjent med, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Hun er bekymret for at barn og unge ikke får den hjelpen de trenger.

-Chat-tjenesten gir dem en mulighet til å si ifra om de trenger hjelp eller har behov for å ta opp bekymringer for koronasituasjonen, sier Trommald. 

Chat-tjenesten blir døgnåpen hele påsken. Hvordan bemanning og åpningstider blir framover, vurderes fortløpende avhengig av den videre utviklingen av koronasituasjonen. Tilbudet driftes av samme organisasjon som har ansvar for Alarmtelefonen: Barnevernvakten, mottak og Alarmtelefon for barn og unge, i Kristiansand kommune og finansieres av tilskuddsmidler fra Barne- og familiedepartementet.