Barneombudet la i dag frem en godt utarbeidet rapport, som gir viktig kunnskap om hva ungdommene selv mener skal til for å gi dem bedre hjelp.

Rundt 1100 barn og unge bodde i norske barnevernsinstitusjoner ved utgangen av 2018. Barneombudet har utarbeidet en rapport basert på dokumentasjon, møter og intervjuer med noen av dem.

- Denne rapporten har involvert brukerne på en god måte, og det gjør den relevant, fordi ungdommene forteller best hvordan tiltakene påvirker livene deres, sier Mari Trommald i Bufdir.

Rapporten fremhever flere områder som oppleves utfordrende i dag, og kommer med forslag til blant annet endringer i ny barnevernlov, likere praksis gjennom nasjonale normer i det kommunale barnevernet og konkrete handlingsplaner for ungdommene.

Forside rapporten "De tror vi er shitkids"

Et innspill til forbedringsarbeid

Barneombud Inga Bejer Engh understreket at rapporten skal leses som innspill til forbedringsarbeid som allerede pågår i stat, kommune og rettsvesen. Mye har allerede skjedd, men mye gjenstår også.

- Den belyser problemområder vi er kjent med, og illustrerer at vi jobber med de rette tingene, som for eksempel digitalisering av saksbehandlingen og kompetanseheving blant ansatte, sier Trommald.

I 2020 starter lansering av DigiBarnevern, med et nytt verktøy som gjør erfaringer og dokumentasjon tilgjengelig på en bedre måte mellom alle de involverte instansene, og for ungdommene.

- Verktøyet vil gi hjelperne et mer helhetlig bilde, som mangler i dag. Da får også  ungdommene bedre oversikt over sin egen situasjon, noe de trenger, sier Trommald.

Barneombudet skriver i rapporten at ungdommene trenger trygge, tydelige rammer og gode relasjoner. Og de er opptatt av tidlig innsats i hjelpetiltakene.

- Vi er helt enige der. Det skal være både god struktur og gode relasjoner. Og så ser vi frem til å jobbe videre sammen med Barneombudet på utvikling av et mer helhetlig tilbud på institusjonene våre innenfor psykisk helse, sier Trommald.

- Rapporten er nyttig, fordi den er laget med Barneombudet perspektiv som vakthund for ungdommenes behov. Vi skal lese den grundig og bruke den videre i vårt pågående arbeid. Det vil ta tid å nå alle målene, men vi er på vei, avslutter Trommald.