Det er behov for at ansatte på omsorgssentre og mottak i større grad tematiserer variasjoner i kjønn og seksualitet overfor enslige mindreårige asylsøkere. Det viser en ny studie om livssituasjonen til skeive enslige mindreårige asylsøkere. 

Studien er gjennomført av KUN på oppdrag fra Bufdir, og inngår i et større samarbeidsprosjekt mellom KUN og Skeiv Verden om kunnskapsbaserte tilbud for enslige mindreårige asylsøkere.

En sårbar gruppe

Studien belyser livssituasjonen til skeive som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Studien ser også på hvordan det arbeides med variasjon i kjønn og seksualitet i omsorgssentre og mottak. Til sammen er ni enslige mindreårige, ti ansatte på omsorgssenter og mottak og tre personer i andre formelle hjelperroller intervjuet.

De enslige mindreårige asylsøkerne forteller at de har opplevd mobbing, trakassering, overgrep, utfrysing, ensomhet og isolasjon på omsorgssentre og asylmottak. Særlig enslige mindreårige som bryter normer for kjønnsuttrykk har opplevd negative reaksjoner fra andre beboere.

Viktig å tematisere variasjoner i kjønn og seksualitet

De skeive enslige mindreårige informantene opplevde at kjønn og seksualitet ikke ble tilstrekkelig tematisert, og at de ikke fikk nok informasjon om dette etter ankomst til Norge. Konsekvensene av å ikke ha tilstrekkelig informasjon kan være særlig store for denne gruppen, viser rapporten. Mange forteller at de har slitt med depresjon, skam, frykt, usikkerhet og problemer med å akseptere egen seksualitet eller kjønnsidentitet.

Det å ha en skeiv identitet blir av flere ansatte knyttet til stereotypiske forestillinger, som at feminine gutter er homofile. Flere av de ansatte forteller dessuten at det ikke er skeive beboere hos dem. Forfatterne påpeker at det ikke bør være avgjørende for hvorvidt variasjoner i kjønn og seksualitet tematiseres overfor enslige mindreårige asylsøkere. De understreker samtidig at dette må foregå i trygge rammer av kompetente ansatte.

Behov for mer kompetanse

Flere av de ansatte uttrykte interesse for variasjoner i kjønn og seksualitet, men har i liten grad vært innom dette i utdanningene. Få hadde deltatt på kurs eller kompetanseheving, og få oppgir at de har rutiner eller retningslinjer knyttet til å arbeide med denne tematikken.

Forfatterne understreker at kompetanse om variasjoner i kjønn og seksualitet er en forutsetning for at skeive enslige mindreårige skal betro seg til de ansatte, og gjennom det føle seg trygg, sett av voksenpersoner og få den hjelpen de behøver.