Norske barneverninstitusjoner skal etablere egne prosedyrer eller rutiner knyttet til medisinhåndtering. Det er noe variasjon med hensyn utforming av prosedyrene samt hvordan institusjonene i praksis håndterer disse prosedyrene. Det viser en undersøkelse gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ved Sykehuset Innlandet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

-Vi ser at barnevernsinstitusjoner kan bli flinkere på dette feltet. I noen tilfeller kan praksisen institusjonen har innebære en risiko for uønskede hendelser og enkelte ganger være i konflikt med rettighetsforskriften. Dette viser at det allerede igangsatte arbeidet med å lage nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i norske barneverninstitusjoner er viktig og riktig, sier divisjonsdirektør Kjetil A Ostling i Bufdir.

Rapporten viser at barn og unge plassert i barneverninstitusjon bruker mer legemidler enn andre barn og unge mot psykisk sykdom, og da spesielt antipsykotika, SSRI antidepressiver, sentralstimulerende midler og ikke-vanedannende sovemidler. Ofte er flere slike midler brukt av samme barn. Dette tyder på at institusjonsplasserte barn og unge oftere sliter med psykisk sykdom som ADHD, angst, depresjon og søvnvansker.

Hovedintensjonen var å undersøke bruk av medisiner blant barn og ungdommer i barneverninstitusjoner og hvordan institusjonene håndterer medisinene. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ved Sykehuset Innlandet Hamar, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet Lillehammer.

Undersøkelsen er todelt. Den første delen er en registerundersøkelse for å se på medisinforeskrivninger til barn på barnevernsinstitusjoner. Den andre delen er en spørreundersøkelse til alle barneverninstitusjoner om deres rutiner for medisinhåndtering. Registerundersøkelsen omfattet 2500 barn på institusjon, og spørreundersøkelsen ble besvart av 77 barnevernsinstitusjoner.

-På bakgrunn av disse funnene anbefales at roller og ansvarsområder i forbindelse med medisinhåndtering må tydeliggjøres. I tillegg må institusjonene implementere de retningslinjene som nå lages for den fysiske håndteringen av medikamenter som kjøpes inn og for oppbevaring av dem, avslutter Ostling.