Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til et barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre. I spesielle tilfeller kan dere få samtykke til å adoptere et barn utenom godkjent adopsjonsorganisasjon.

Adopsjonsprosessen har flere faser og tar som regel lang tid.

Adoptivbarnet får samme rettslige status som om han eller hun hadde vært adoptivforeldrenes biologiske barn.

I Norge er det Bufetat som har ansvar for adopsjonsområdet.

Om adopsjon utenom organisasjon

Kan vi velge land selv?

For å kunne få samtykke til å adoptere et barn utenom adopsjonsorganisasjon må dere ha en nær tilknytning til landet dere vil adoptere barn fra, for eksempel gjennom statsborgerskap eller oppvekst. Dere må dessuten fylle de generelle kravene til å få forhåndssamtykke til adopsjon. 

Dere kan få forhåndssamtykke både for adopsjon fra land der en godkjent norsk organisasjon formidler adopsjoner og fra andre land. Det er imidlertid ikke alle land som aksepterer denne fremgangsmåten.

 • Gjelder søknaden et ukjent barn, kan dere få forhåndssamtykke bare dersom ingen norsk godkjent organisasjon formidler adopsjoner fra landet.
 • Gjelder søknaden et kjent barn dere har tilknytning til, kan forhåndssamtykke gis selv om en godkjent norsk organisasjon formidler adopsjoner fra landet.
Hvor mye koster det å adoptere?

Dere har selv ansvar for å finne ut og dokumentere kostnadene ved adopsjonen.

Dere må betale administrative kostnader og gebyrer både i Norge og opprinnelseslandet. I tillegg kommer utgifter til reise- og opphold når dere henter barnet.

Når barnet har kommet til Norge får dere en statlig adopsjonsstøtte på 93 634 kroner.

Hvor lang tid tar adopsjonsprosessen?

Adopsjonsprosessen er tidkrevende og kan være svært varierende fra sak til sak. Det er derfor vanskelig å anslå noe tidsestimat for dette.

Ansvarsfordeling mellom dere og norske myndigheter

Det er en forutsetning at adopsjonen kan gjennomføres på en måte som er i samsvar med det norske lov- og regelverket og Haagkonvensjonen av 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner.

Ved adopsjon utenom organisasjon må norske adopsjonsmyndigheter tre inn i de formelle funksjonene de godkjente adopsjonsorganisasjonene normalt ivaretar. Dette innebærer at dere ikke kan få tillatelse til å håndtere saken på egen hånd etter at dere har fått forhåndssamtykke.

Det er deres ansvar å finne ut og dokumentere hvordan adopsjonen kan gjennomføres.

FASE 1: Bli godkjent som adoptivsøkere

For å starte adopsjonsprosessen må dere søke om å få et forhåndsamtykke fra norske myndigheter (Bufetat). Et forhåndsamtykke betyr at dere godkjennes for internasjonal adopsjon av Bufetat. 

Når vi har mottatt alle dokumenter fra dere, vil vi vurdere søknaden og utarbeide en sosialrapport. Sosialrapporten er et viktig grunnlag når vi skal avgjøre om dere skal få forhåndssamtykke. Rapporten brukes også i landet dere søker adopsjon fra når de skal behandle adopsjonssaken, godkjenne dere som søkere og ved tildeling av barn.

Trinn 1: Meld dere på adopsjonsforberedende kurs

For å få et forhåndssamtykke (godkjenning for internasjonal adopsjon av norske myndigheter) må dere ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs. Kurset må gjennomføres før dere kan sende inn søknad om forhåndssamtykke.

Hensikten med kurset er å forberede dere slik at dere står bedre rustet til å ta imot et adoptivbarn.

For å delta på kurset må dere ha fått en bekreftelse fra Bufetat på at minst én av dere har en spesiell tilknytning til landet dere vil adoptere fra, at ingen norsk adopsjonsorganisasjon samarbeider med landet og at adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Gjelder søknaden et barn dere har tilknytning til, må dere ha fått en bekreftelse fra Bufetat på at minst én av dere har en spesiell tilknytning til landet dere vil adoptere fra, at dere er nært knyttet til barnet eller barnets nære familie og at adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Har dere deltatt på adopsjonsforberedende kurs tidligere og søker om adopsjon av barn nr to eller tre, trenger dere ikke å delta på et nytt kurs for å få forhåndssamtykke. Krever landet dere ønsker å adoptere fra likevel nytt kurs, får dere dette.

Trinn 2: Søk om forhåndssamtykke

Hva er forhåndssamtykke?

Et forhåndsamtykke betyr at dere godkjennes for internasjonal adopsjon. Det kreves at dere har en nær tilknytning til landet dere vil adoptere barn fra, for eksempel gjennom statsborgerskap eller oppvekst.

 • Gjelder søknaden et ukjent barn, kan dere få forhåndssamtykke bare dersom ingen norsk godkjent organisasjon formidler adopsjoner fra landet.
 • Gjelder søknaden et kjent barn dere har tilknytning til, kan forhåndssamtykke gis selv om en godkjent norsk organisasjon formidler adopsjoner fra landet.

Hvem må søke om forhåndssamtykke?

Kravet om forhåndssamtykke gjelder for alle som er bosatt i Norge. Med bosatt mener vi at dere har fast bosted i Norge og at dere planlegger å bli boende her. Hvis dere oppholder dere midlertidig i utlandet på grunn av studier, arbeidsforhold eller annet, blir dere normalt ansett som bosatt i Norge.

Hvis dere under et kortere eller lengre opphold i utlandet ønsker å gjennomføre en adopsjon der, må dere ta kontakt med Bufetat, region øst først for å få avklart hvor dere skal anses bosatt i adopsjonslovens forstand. En adopsjon som er gjennomført i utlandet uten at norske myndigheter har samtykket på forhånd, er ikke nødvendigvis gyldig i Norge. For å sikre at barnet får lovlig opphold i Norge, er det derfor svært viktig at spørsmålet om hvor dere skal anses bosatt blir avklart først.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

Du kan bestille de fleste attester og utskrifter gjennom Altinn på skattetaten.no 

Tilleggsopplysninger ved adopsjon utenom organisasjon

Dere har selv ansvar å finne ut og dokumentere hvordan adopsjonen kan gjennomføres, enten søknaden gjelder et kjent eller ukjent barn.

Følgende opplysninger må i tillegg legges fram skriftlig:

 • Opplysning om hvilken instans som er den øverste eller den sentrale myndigheten for adopsjoner i det aktuelle landet
 • Opplysninger om hvilke andre instanser som vil være inne i bildet i forbindelse med gjennomføringen av adopsjonen
 • Aktuelle opplysninger om landets adopsjonslovgivning, og eventuelle tilleggsopplysninger om hvilken instans i landet som har kompetanse (myndighet) til å bestemme at et barn kan bli adoptert av søkere som bor i et annet land
 • Opplysninger om hvilke regler som gjelder i landet for å bli akseptert og godkjent som adoptivsøkere. Dette kan være krav til alder, ekteskapets varighet, søkernes økonomi, søkernes helse, søkernes vandel, og andre forhold som måtte bli vektlagt. Videre må det komme klart frem hvilke typer opplysninger (dokumenter og eventuelt også bilder) som må følge adopsjonssøknaden som vedlegg når det skal oversendes til det aktuelle landet
 • Opplysninger om hva en adopsjon eventuelt vil koste (f eks i form av dokumentavgifter, rettsgebyr og andre former for gebyrer og/eller donasjoner)
 • Opplysninger om hvilken bakgrunn og alder de barna som er aktuelle for adopsjon til utlandet kan ha, og hvordan barnet tas hånd om før adopsjonen (for eksempel om barna typisk kommer fra et barnehjem som drives i offentlig eller privat regi, om barnet er erklært foreldreløst, om barnet har vært forsøkt adoptert bort innenlands før det kan frigis til adopsjon ut av landet, og så videre.)
 • Konkrete opplysninger om hvordan tildelingsprosessen foregår og hvordan adopsjonen skal gjennomføres, om dere må reise til landet flere ganger i forbindelse med adopsjonsprosessen, hva som foregår under slike reiser, og hvor langvarige opphold det kan være snakk om, og så videre.

Søknaden om forhåndssamtykke sender dere til Bufetat, region øst, uansett hvor i landet dere bor.

Ytterligere dokumentasjon

I noen tilfeller kan det være aktuelt å be rådgivende lege og/eller psykolog om å se på sakens dokumenter og gi en uttalelse til søknaden. Vi innhenter kun opplysninger som er relevante for søknaden, og vil alltid innhente særskilt samtykke fra dere dersom det gjelder personopplysninger. Det skal fremgå av samtykket hvilke personopplysninger samtykket gjelder. Der det er aktuelt vil vi be dere innhente tilleggsinformasjonen selv.

Trinn 3: Utredning og vurdering av dere som søkere

Når vi har mottatt søknad fra dere om forhåndsamtykke, vil vi vurdere søknaden og utarbeide en sosialrapport. Sosialrapporten er et viktig grunnlag når vi skal avgjøre om dere skal få forhåndssamtykke. Under arbeidet med sosialrapporten har vi samtaler med dere, både hjemme hos dere og hos Bufetat. Antallet samtaler kan variere, vanligvis har vi rundt tre.

Hvor lang tid tar utredningen?

Utredningsprosessen vil normalt ta tre-fire måneder.

Krav til adopsjonssøkere

Forhåndsamtykke kan bare gis dersom dere har mulighet til å ta vare på barnet i hele oppvekstperioden. For å avgjøre om dere kan få et forhåndsamtykke, må vi sikre at vi har nødvendige opplysninger og godt grunnlag for å kunne ta stilling til saken. Disse forholdene særlig relevante og blir lagt stor vekt på:

 • personlige egenskaper og motivasjonen deres for å adoptere
 • den fysiske og psykiske helsen deres
 • forutsetningene deres for å takle omsorgsoppgaven gjennom hele oppveksten til barnet
 • familiesituasjonen deres
 • familiens økonomi
 • boligstandarden og bomiljøet deres
 • vandel

Også andre forhold kan være relevante.

Søknaden avgjøres når alle de nødvendige opplysningene foreligger. Vi kan også på dette stadiet innhente flere opplysninger dersom det er behov for det, for eksempel hos rådgivende lege eller psykolog. 

Trinn 4: Innvilgelse av/avslag på forhåndssamtykke

Vedtak om forhåndsamtykke

Når vi skal avgjøre søknaden om forhåndssamtykke gjør vi en grundig og helhetlig vurdering av om dere oppfyller kravene for å adoptere.

Vi gjør en konkret vurdering i hver sak. Målet er å sikre at barnet får gode oppvekstbetingelser hos dere. Vi legger også vekt på at dere som adoptivfamilie ikke skiller dere vesentlig ut fra andre familier når det gjelder alder, livsførsel, boligforhold og lignende.

Innvilgelse av forhåndsamtykke

Ved innvilgelse får dere et forhåndssamtykke hvor det fremgår

 • hvilket land dere er godkjent for
 • anbefalt aldersramme for barnet
 • om forhåndssamtykket gjelder ett barn eller søsken
 • vilkår for gjennomføring av adopsjonen

Forhåndssamtykket er gyldig i tre år, og kan forlenges med ytterligere to år etter søknad (se trinn 7).

Avslag på forhåndsamtykke

Søknaden blir avslått dersom det er tvil om en adopsjon vil bli til barnets beste. De fleste avslagene skjer på grunn av for høy alder eller helseforhold. Avslag må også gis hvis det ikke kan dokumenteres at adopsjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Klage på avslag

Dersom dere vil klage på et avslag, sender dere klagen til Bufetat, region øst som har gitt avslaget. Hvis avslaget blir opprettholdt sendes saken til Bufdir for endelig avgjørelse. Her blir avslaget enten opprettholdt eller omgjort. Dersom avslaget gjøres om gir regionen dere forhåndssamtykke.

Frist: Dere kan klage på avslaget innen tre uker.

Søke på nytt senere?

Et avslag er nødvendigvis ikke til hinder for at dere kan søke igjen senere, men dette vil avhenge av hva som var grunnen til avslaget, og må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Hvor lang tid tar klagebehandlingen?

Saksbehandlingstiden i Bufetat er normalt tre måneder. Bufdir har tilsvarende saksbehandlingstid. Dette betyr at klagebehandlingen kan ta opptil 6 måneder.

Trinn 5: Adopsjonssøknaden sendes til utlandet

Når dere har fått forhåndssamtykke til adopsjon utenom organisasjon, blir den videre prosessen slik:

 1. Region øst sender dere forhåndssamtykket og den originale sosialrapporten og andre dokumenter regionen har hatt til gjennomsyn, for å få disse oversatt til det aktuelle språket av autorisert oversetter. Dere må selv dekke utgiftene til dette.
 2. Når alle dokumenter som skal følge søknaden til det aktuelle landet er oversatt, må dere legge disse sammen med de originale dokumentene og ta med til Notarius Publicus for forsegling. Før forseglingen skjer, må dere ta et fullt kopisett av alle dokumentene.
 3. Når dokumentsettet er forseglet må dette, sammen med  kopisettet, sendes tilbake til Bufetat, region øst for endelig klargjøring til oversendelse til rette myndighet i det aktuelle landet.
 4. Bufetat, region øst skriver et oversendelsesbrev og sender søknaden til rette myndighet i landet.
 5. Det aktuelle landets adopsjonsmyndigheter behandler søknaden og avgjør om søknaden skal aksepteres. Dere må være forberedt på at det kan ta lang tid, i mange tilfeller ett til to år evt mer, før det skjer en såkalt matching.

FASE 2: Dere står nå i adopsjonskø

Ventetiden for å få tildelt et barn kan være krevende for mange. Saksbehandlingen i utlandet tar tid, blant annet på grunn av lange internasjonale adopsjonskøer.

Vi tar kontakt med dere så snart det er kommet et forslag fra utlandet om hvilket barn dere kan få adoptere. Dette kalles en tildeling.

Trinn 6: Ventetiden

Det er mye som kan gjøres for at vente- og forberedelsestiden skal få et mer positivt innhold. Dere kan blant annet gå på møter og foredrag i regi av lokalavdelingen, språkkurs og lignende. Mange bruker også denne tiden til å lære mer om barns utvikling og landet barnet kommer fra. 

Ventetiden for adopsjon av barn fra utlandet er økende. Dette gjør at det for flere adopsjonssøkere ikke er realistisk å gjennomføre adopsjonen innenfor forhåndssamtykkets varighet. I slike tilfeller må man søke på nytt (se trinn 7).

Dersom det skjer endringer i deres økonomiske, sosiale eller helsemessige situasjon som kan ha betydning for adopsjonsprosessen, plikter dere å melde fra til Bufetat om dette.

Trinn 7: Forlengelse av forhåndssamtykket

Hvor lenge gjelder forhåndssamtykket?

Et forhåndssamtykke gjelder i tre år, og kan forlenges med to år én gang etter søknad. 

Søke om forlengelse av forhåndssamtykke

Søknad om forlengelse av forhåndssamtykket skal sendes Bufetat, region øst. 

Når dere søker om forlengelse av forhåndssamtykket, skal dere legge fram

Endret forhåndssamtykke

I tilfeller hvor det gjelder adopsjon av barn som ikke omfattes av det forhåndssamtykket Bufetat allerede har gitt, må det søkes Bufetat om endret forhåndssamtykke. Et eksempel på dette kan være at barnet er eldre enn det dere er godkjent for.

Frist

Frist for å søke om  forlengelse eller nytt forhåndssamtykke er senest tre måneder før forhåndssamtykket utløper.

Det er viktig at dere overholder denne fristen, slik at det nye forhåndssamtykket kan gjelde fra det opprinnelige forhåndssamtykkets utløpsdato. Forlengelse kan bare gis en gang.

Ekstra forlengelse ved tildeling av barn

Dersom dere får en konkret tildeling av et barn før forhåndssamtykket har utløpt, kan dere få ytterligere forlengelse for å sluttføre adopsjonsprosessen.

Trinn 8: Tildeling av barn og hentereise

Vi tar kontakt med dere så snart det er kommet et forslag fra utlandet om hvilket barn dere kan få adoptere. Dette kalles en tildeling.

Hvor mye informasjon som gis om barnet avhenger noe av hvilket land barnet kommer fra. De fleste landene sender en helserapport i tillegg til en beskrivelse av barnet i form av en psykolograpport, pedagograpport eller en rapport skrevet av en sosialarbeider på barnehjemmet.

I tillegg sendes det som oftest et bilde eller to av barnet. All informasjon som adopsjonsorganisasjonen får om barnet blir formidlet til dere. Deretter starter forberedelsene til den siste delen av adopsjonsprosessen.

Eldre barn og barn med spesielle omsorgsbehov

For adopsjon av et barn som har fylt fem år, søskengrupper med mer enn to barn eller barn med spesielle omsorgsbehov, må det innhentes en uttalelse fra det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker og godkjenning fra adopsjonsmyndigheten, i tillegg til forhåndssamtykket. Utvalget består av en almenpraktiserende lege, en psykiater og en psykolog.

Det faglig rådgivende utvalget skal vurdere familiens forutsetninger for å adoptere det eller de barna det er snakk om. Uttalelsen får stor vekt når adopsjonsmyndigheten skal avgjøre om tildelingen skal godkjennes eller ikke. Det er ikke mulig å klage på avgjørelsen. Dette gjelder både når tildelingen er foretatt i barnets opprinnelsesland og adopsjoner der dere selv har meldt interesse for å adoptere et konkret barn eller en konkret søskengruppe.

FASE 3: Barnet kommer til Norge

Trinn 9: Meld barnet innflyttet til Norge

Så snart som mulig etter ankomst til Norge, må dere fylle ut og sende skjemaet ”Melding til folkeregisteret om flytting fra  utlandet” (RF 1401) til det lokale folkeregisteret. Barnet vil deretter få et personnummer.

Trinn 10: Registrering av adopsjonen

Når barnet er kommet til Norge, må dere fylle ut og sende følgende dokumenter til Bufdir:

Søknaden sendes til Bufdir.

Vi sender deretter melding om adopsjon til det sentrale personregisteret, som registrerer adoptivbarnet med nytt navn og foreldre i folkeregisteret.

Prøvetid for barn adoptert fra Filippinene og Thailand

Filippinene og Thailand stiller krav om prøvetid før adopsjonen kan gjennomføres. Erfaringsmessig kan det ta opptil ett år før de utsteder frigivelsesdokumentet. Dere kan ikke sende søknad om registrering av adopsjon/adopsjonsbevilling før dere har mottatt dette dokumentet.

Når dere har fått frigivelsesdokumentene sendes følgende til Bufdir:

Søknaden sendes til Bufdir.

Trinn 11: Søk om engangsstøtte

Engangsstøtte er en økonomisk ytelse som gis til adoptivforeldre etter at barnet har kommet til Norge. Beløpet blir fastsatt av Stortinget, og er i 2017 på kr 92 576 per barn.

Dere får automatisk tilsendt informasjon om ordningen og et eget søknadsskjema når barnet har kommet til Norge.

Det ferdig utfylte skjemaet returnerer dere til Bufdir, som utbetaler støtten. Det er ikke nødvendig at barnet har fått norsk personnummer før søknaden sendes inn.

Trinn 12: Permisjonsregler og foreldrepenger

Adoptivforeldre har rett til permisjon og trygdeytelser tilsvarende det som gjelder for foreldre med biologiske barn. Mer informasjon finnes på NAV sine sider.

Trinn 13: Helseundersøkelser av adopterte barn

Det er viktig at barn som kommer til Norge kommer i kontakt med helsetjenesten så snart som mulig. Hensikten med dette er

 • at dere og barnet skal opprette en trygg og god relasjon til fastlegen og helsestasjonen
 • å avdekke og behandle infeksjonssykdommer, mangelsykdommer og utviklingsfeil
 • at dere skal få råd om forebyggende tiltak som vaksinasjoner og lignende

Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv spesielt rettet mot adopterte barn som kommer til Norge og hvilke helsetilbud disse barna skal få ved ankomst til Norge. Formålet med rundskrivet er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for adopterte barn i alle landets kommuner.

Adoptere barn fra utlandet på nytt

Som hovedregel kan dere tidligst søke om forhåndssamtykke til adopsjon av et nytt barn når det sist ankomne adoptivbarnet har vært i familien i minst ett år.

Dersom søkerne har andre barn (egnefødte eller adopterte), bør det nye adoptivbarnet som et veiledende utgangspunkt være to år yngre enn det yngste barnet i familien. Dette gjelder ikke for søsken som adopteres sammen.

Publisert 27. mars 2015.
Oppdatert 17. oktober 2018.