Om tilskuddsordningen

Bufdir har et overordnet ansvar for det nasjonale bo- og støttetilbudet til unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Tilbudet blir koordinert og administrert av kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, mens det er kommunene som har det operative ansvaret for innhold og drift av det enkelte tilbudet.

Formålet med tilbudet er å gi brukerne hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig. Tilbudet skal være et tillegg til kommunenes lovpålagte hjelpetilbud og tjenester

Dersom nye kommuner ønsker å etablere bo- og støttetilbud tilknyttet det nasjonale tilbudet, må kommunen søke Bufdir om forhåndsgodkjenning til etablering av tilbudet. Det gis ikke tilskudd til drift av tilbud som ikke er forhåndsgodkjent av Bufdir. Søknad om forhåndsgodkjenning sendes postmottak@bufdir.no. Det er ingen frist for å søke om forhåndsgodkjenning.

Søknad om driftstilskudd for 2021 skal sendes postmottak@bufdir.no. Merk søknaden «Søknad om tilskudd – Bo og støttetilbud, 2021».

Rammen for vekst i det statlige tilskuddet fra 2020 til 2021 er 3,2 prosent. Dersom det foreligger særlige grunner kan det innvilges tilskudd ut over den generelle pris- og lønnsveksten. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom direktoratet gir kommunene nye/utvidede oppgaver knyttet til oppfølgingsarbeidet eller dersom det oppstår større kostnader som ikke er relatert til ordinær drift av tilbudet. Det gis normalt ikke statlig tilskudd ut over den generelle pris- og lønnsvekst dersom budsjettøkningen i hovedsak er relatert til ordinære driftsoppgaver.

Søknadsfristen for 2021 er 26. februar.