Fra og med 2017 er de to tidligere ordningene Sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov og Ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne erstattet av denne tilskuddsordningen.

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Det er avsatt om lag 20 mill. kr for 2018, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2018.
 • Søknadsfrist: Fredag 8. desember 2017.
 • Rapporteringsfrist: 1. mars 2019. Utsatt i 2018: For 2017-tilskuddene er fristen utsatt til 09.04.2018. Les mer om rapportering for 2017 her.
 • Hvem kan søke: Frivillige organisasjoner og stiftelser med eget organisasjonsnummer.
 • Regelverket for tilskuddsordningen
Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å gi organisasjoner/det sivile samfunnet mulighet til å tilby personer med nedsatt funksjonsevne gode ferie- og velferdstiltak.

 

Målgruppe

Frivillige organisasjoner og stiftelser med eget organisasjonsnummer.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd for å arrangere ferie- og/eller velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bufdir prioriterer tilskudd til å gjennomføre aktiviteter for deltakere med nedsatt funksjonsevne, samt et begrunnet antall ledsagere/hjelpere. Dette kan for eksempel være oppholdskostnader for deltakere med nedsatt funksjonsevne og et begrunnet antall ledsagere, eller reisekostnader eller aktivitetskostnader for de samme gruppene.

Det gis ikke tilskudd til for eksempel lønnskostnader i forkant av tiltaket eller oppholdskostnader for andre enn deltakere med nedsatt funksjonsevne og deres ledsagere - slike utgifter må dekkes av søker selv eller av andre midler.

Søker må som et minimum invitere til, og selv delta i gjennomføring og evaluering/rapportering av tiltaket. Ingen av disse oppgavene kan i sin helhet settes bort eller delegeres til andre.

Tilskuddet skal utelukkende dekke kostnader relatert til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr eller annet materiell. 

Hvordan søke?

Søk om tilskudd i Bufdirs søknadsportal.

Etter at dere har satt dere inn i regelverket for ordningen kan dere søke om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdies søknadsportal (lenke øverst på siden).

Det går an å lagre søknaden i søknadsportalen underveis. Likevel kan det være lurt å ha forberedt grunnleggende moment i forveien, slik som budsjett, beskrivelse av tiltaket og beskrivelse av deltakernes hjelpebehov. 

Slik skriver du en god søknad

Før du sender søknad plikter du å sette deg godt inn i regelverket for tilskuddsordningen.

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet, se på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar. 

Ta kontakt med oss dersom det er noe i søknadsskjemaet eller regelverket dere ikke forstår.

Beskriv tiltaket, deltakerne og deltakernes hjelpebehov så godt som mulig

Dersom dere har gjennomført samme type tiltak tidligere bør dere utfra erfaring kunne si en god del om hvor mange som pleier å delta, noe om stedet dere skal være og har vært på tidligere, hva som er gode aktiviteter for deltakerne med nedsatt funksjonsevne i deres målgruppe, hvor mange ledsagere som er nødvendige osv. 

 • Hva er innholdet i tiltaket? Fjelltur, vinterferieaktivitet, familiesamling, sommerferietilbud? Er det en spesiell grunn til at dere velger denne type tiltak framfor et annet?
 • Når skal tiltaket gjennomføres?
 • Hvor skal tiltaket foregå? Hvorfor velger dere å gjennomføre tiltaket der? Er dette et sted dere har brukt tidligere?
 • Hvem er målgruppen i tiltaket, hvem er deltakerne? Er det noen fellesnevnere – diagnose, alder, bosted i samme fylke? Er det et nasjonalt tilbud til målgruppen?
 • Hvor mange deltakere med nedsatt funksjonsevne ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så realistisk som mulig.
 • Hvilke hjelpebehov har deltakerne? Her må dere være konkret. Ikke kun vis til diagnose, det er ofte store variasjoner innad i samme diagnosegruppe. Vær tydelig, gi gjerne eksempler. Begrunn valg av lavt, middels eller høyt hjelpebehov.
 • Hva er målet med tiltaket, vær konkret, hva slags resultat ønsker dere å oppnå?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvem skal lede prosjektet?
 • Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Vedlegg

Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Informasjon om tiltak utenlands:

Det er mulig å søke om tilskudd til tiltak utenfor Norge. I søknadsskjemaet må dere gi en grundig begrunne for hvorfor tiltaket er lagt til utlandet og valg av sted. Det er flere grunner til dette. 

 • Tiltak som kun er ferietur, uavhengig om det er ferietur i Norge eller i Syden, vil sannsynligvis ikke vil bli prioritert i denne tilskuddsordningen.
 • Søker må være arrangør av tiltaket. Det gis ikke tilskudd til deltakelse på tiltak i regi av andre enn søker. Vi vet av erfaring at flere ønsker å legge tiltak til behandlingssteder som tilbyr opphold og aktiviteter i en «pakkeløsning» (ofte med tilbud om behandling i en eller annen form, medisinsk personell på stedet og lignende), hvor det er vanskelig å skille ut hvem som faktisk er arrangør for tiltaket. 
 • Begrunnelsen skal tydeliggjøre om utenlandstiltaket kun er en sydentur, eller om det har faglig innhold ut over dette. Vi minner om at ved vurdering av søknadene vil Bufdir legge særlig vekt på at det foreligger en faglig god plan for gjennomføring av tiltaket, at finansieringsplanen er realistisk og at tiltaket med høy grad av sikkerhet vil nå personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Det vil styrke søknaden om dere kan vise at det ikke er kostnadsforhøyende å legge tiltaket utenlands. Særdeles god tydeliggjøring av eget arrangøransvar vil være helt nødvendig, spesielt dersom tiltaket er lagt til et sted hvor det tilbys pakkeløsninger med behandlinger, aktiviteter osv. (for eksempel som ved Solgården). 

Budsjett

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere tiltaket. 

 • Budsjettet skal gå i balanse, dvs. tiltaket dere søker om tilskudd til skal ikke gå med under- eller overskudd.
 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket.
 • Kun inntekter og utgifter som bilagsføres skal inngå i budsjettet.
 • Eventuell frivillig innsats skal ikke inngå i inntekter eller utgifter, jamfør punktet over. Det kan gjerne gis en kommentar til budsjettet om estimert omfang av frivillig innsats.
 • Sett opp budsjettet så presist som mulig, med alle kostnader og inntekter (også de kostnadene som ikke er tilskuddsberettiget – vi ønsker et økonomisk bilde av hele tiltaket, ikke bare kostnader som kan dekkes av tilskudd).
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader.
 • Dersom dere har poster som ikke passer i budsjettoppsettet i søknadsskjemaet er det mulig å sette disse under «andre utgifter» eller «andre inntekter» og spesifisere (skal spesifiseres) under budsjettet.
Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller direkte feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en kort frist for korreksjoner og ettersendelser. Viktig er å merke seg at det er søkers ansvar å ha fylle ut søknaden fullstendig og korrekt. Vi tar ikke kontakt for at dere skal forbedre søknaden. Husk at det er søkers ansvar å sørge for å sette seg inn i regelverket for ordningen før søknad sendes inn, og at det er søkers ansvar å sørge for at søknaden er fullstendig.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i februar og at brev med vedtak (innvilget tilskudd eller avslag på søknaden) og utbetaling vil kunne foretas i mars. Dette vil imidlertid kunne variere noe. Vedtaksbrevet blir sendt gjennom søknadsportalen. Dere vil få epost om å logge inn for å se vedtaket.

Mulighet for å klage - hvordan klager jeg?

Det vil følge med informasjon om klageadgang og klagefrister i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (som kommer med epost, siden vi ikke lenger sender vedtak i posten.

Rapportering

Rapportering foregår vanligvis gjennom innsending av en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av leiren, samt et prosjektregnskap som skal kunne sammenlignes med søknadsbudsjettet. Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer skal regnskapet attesteres av autorisert eller registrert revisor. Mer informasjon om rapportering kommer.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hvis dere må endre tiltaket dere har fått tilskudd til underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd fra denne ordningen skal benyttes innen utgangen av tilskuddsåret (2018). Hvis det blir klart at tiltaket ikke kan gjennomføres i tilskuddsåret, må dere straks ta kontakt med oss. 

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.  Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd. 

Kontakt oss
Publisert 15. januar 2017.
Oppdatert 22. januar 2018.