Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Bevilgningen for 2021 er 17,9 mill. kroner. Av dette er 12,01 mill. kroner bundet opp i tidligere søknader med flerårig tilsagn. Det er dermed 5,89 mill. kroner til fordeling til nye søknader i 2021. Landsforeningen for barnevernsbarn er øremerket støtte på 4,5 mill. kroner i ordningen i 2021.
 • Søknadsfrist 2021: 15. desember 2020
 • Rapporteringsfrist 2020: 1. mars 2021. Mer informasjon om rapportering.
 • Hvem kan søke: Bruker- og interesseorganisasjoner som arbeider med barnevernet og/eller med utsatte barn og unge innenfor tilgrensende områder, og organisasjoner som representerer målgruppa eller arbeider for målgruppas interesser. 

 

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle barnevernet. Dette gjøres gjennom å stimulere bruker- og interesseorganisasjoner på området til å styrke sitt engasjement og å vise medansvar for målgruppen.

Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er utsatte barn/ unge og deres familier som er, har vært, eller kan komme i kontakt med barnevernet.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til generell drift av organisasjonen. Generell drift forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, mål og aktivitetsplaner.

Det er mulig å søke om driftsmidler for inntil tre år av gangen. Søknaden skal oppgi budsjett for hele søknadsperioden, se nærmere beskrivelse av dette i søknadsskjemaet. Ved tilsagn om flerårig tilskudd er det ikke nødvendig å sende inn ny søknad, men tilskuddsmottaker må sende inn arbeidsplan og budsjett for tilskuddsåret.

Viktige søknadskriterier:

 • Organisasjonen skal være ideell og ikke-kommersiell.
 • Organisasjonen skal ha utstrakt aktivitet som fremmer brukermedvirkning innen barnevernet på individ- og systemnivå.
 • Organisasjonen skal utfylle andre aktørers innsats.
 • Organisasjonen skal ha innflytelse på systemnivå, enten det gjelder i ulike råd og utvalg, høringer, eller f.eks. i utviklings- og kompetansehevende arbeid eller tjenesteutvikling.
 • Brukerorganisasjoner skal være representative for sin målgruppe og kunne sannsynliggjøre sin legitimitet i egen målgruppe.
 • Organisasjonen skal vise til landsdekkende aktivitet og drift i minimum to år, gjennom årsrapporter og revisorgodkjente årsregnskap.
 • Organisasjonene må ha betydning for målgruppen og utarbeide mål for sine konkrete aktiviteter. 

Ved behandling av søknadene og utmåling av tilskuddet vil vi legge vekt på:

 • størrelsen på summen som er til disposisjon i ordningen
 • søknadene vi har mottatt
 • organisasjonens arbeidsplan og budsjett
 • hvordan organisasjonen utfyller arbeidet til andre relevante aktører i barnevernet gjennom arbeidsmåte, kunnskap og nettverk
 • i hvilken grad organisasjonen har erfaring med sin målgruppe, og kjenner til målgruppens spesielle behov
 • om organisasjonen har et landsdekkende virkefelt

 

Hvordan søke?
Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?
 • Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen.
 • Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.
 • Vi tar sikte på å være ferdig med saksbehandlingen rundt to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Vi vil da sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet sendes elektronisk på epost via Bufdirs søknadsportal. 
 • Dersom dere får tilskudd vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.
 • Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.
Rapportering

Dere skal levere rapport og regnskap som viser resultater og erfaringer dere har oppnådd gjennom organisasjonens arbeid. Rapporteringen skal gjøres gjennom Bufdir sin søknadsportal for tilskudd.

Mer informasjon om rapportering.

Kontakt oss