Om forsøksordningen

  • Beløp: Ca. 2 millioner kroner i 2020. I 2021 utgjør forventet støtte om lag 4,4 millioner til kommunene på helårsbasis.
  • Søknadsfrist: 30. april 2020.
  • Saksbehandlingstid: Forventet tilbakemelding er ved utgangen av uke 17 eller 18.
  • Hvem kan søke: Barnevernstjenester.

Alle som ønsker å søke må lese utlysningen nøye.

Mål for ordningen

Grunnmodellen skal prøves ut i utvalgte barnevernstjenester fra høsten 2020 for å innhente erfaringer for å tilpasse grunnmodellen til barn og familiers behov, og behovene i tjenestene. Dette danner videre grunnlaget for vurdering av en mulig nasjonal implementering og videreutvikling for å innlemme flere målgrupper i modellen. Arbeidet ses i sammenheng med utviklingen av et barnevernsfaglig kvalitetssystem og andre parallelle prosesser på området.  

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Midlene skal benyttes til å frigjøre kapasitet for utprøvingen i den enkelte barnevernstjeneste. Utgifter som kan dekkes av midlene inkluderer bl.a. lønn, administrative kostnader m.m. 

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Vi forventer å kunne gi tilbakemelding på søknadene ved utgangen av uke 17 eller 18.

Rapportering

Alle deltakende tjenester/kommuner avgir årlig rapportering til Bufdir om bruk av midler.

Kontakt oss