Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre tiltaket, kan dere søke om utvidelse av prosjektperioden og utsettelse av rapportering. Dere må søke om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler så snart som mulig og senest innen 31. januar, det vil si én måned før tilskuddåret er over. 

For å søke om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler må søknadsansvarlig (den som har sendt inn søknaden, med mindre dere har gitt beskjed til Bufdir om noe annet) logge inn i Bufdirs søknadsportal, klikke på "Mine søknader" og "Innsendte" og deretter den aktuelle søknaden. Knapper for å søke om utsettelse eller omdisponering finnes øverst på skjermen. Søknadsportalen finner du her: https://soknadsportal.bufdir.no/

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss. Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale de ubenyttede midlene. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Publisert 10. mars 2015.
Oppdatert 07. mars 2019.