Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: ca. 302 mill.kr (2019).
 • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 var 10. desember 2018.   
 • Rapporteringsfrist: 1. april. Dette er en måned etter tilskuddsårets slutt.
 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
 • Forventet saksbehandlingstid: Svar innen midten av mai.
 • Viktig informasjon om tilskuddsåret 2019:
  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn bekreftelsesskjemaet var 9. november 2018.
  • Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen.
  • For å forenkle saksbehandlingen i kommuner med få søknader står det følgende i regelverkets punkt 2: «For kommuner/bydeler som mottar færre enn tre søknader, stilles det ikke krav om vurdering og prioritering». Dette har selvsagt ikke innvirkning på krav om innsending av bekreftelsesskjema.
  • Selve navnet på tilskuddsordningen er endret fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier».
  • Mer informasjon om årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser denne saken nøye.
Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
 • rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker

Viktige søknadskriterier:

 • For at søknaden skal være støtteberettiget må kommunen/bydelen ha sendt inn skjemaet bekreftelsesskjemaet innen fristen. Alle kommunene og nåværende kontaktpersoner for tilskuddsordningen informeres om dette.
 • Sentralledd i frivillige organisasjoner kan søke direkte til Bufdir.
 • Se regelverket for mer informasjon om tilskuddsordningen.

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende:  

 • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen 
 • gografisk spredning ved fordelingen av midlene 
 • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen 
 • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester 
 • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinnteksfamilier 
 • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold
Hvordan søke?

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på våre hjelpesider.

Krav om knutepunktfunksjon

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen skal sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over, og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik at tiltakene på området kan dra nytte av hverandre. Videre skal knutepunktfunksjonen samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier, dele erfaringer og samarbeide med frivilligheten og andre som jobber med fagfeltet. Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Det må fremgå på kommunens nettsider hvor frivilligheten kan henvende seg og hvilke oppgaver knutepunktfunksjonen skal ivareta. Kommunene skal beskrive hvordan de organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt i eget skjema.

Eks på beskrivelse av hvordan knutepunktsfunksjonen organiseres i en kommune:

Kommunen har satt ned en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra helsestasjon/skole, Frivilligsentral, rådgiver NAV, miljøarbeider flyktninger, samt kultursjef som leder koordineringsarbeidet. Gruppens medlemmer har allerede mange kontaktpunkter med målgruppen, og vil ha ansvar for å koordinere arbeidet mot målgruppen og frivillige lag og organisasjoner. Det settes også fokus på informasjonsflyt innad i kommunen om ordningen. Alle i gruppen arbeider i dag direkte med enten målgruppen eller med det frivillige og organisasjonsliv. Gruppen har påbegynt arbeidet med å strukturere og sikre informasjonsflyt om bestående tiltak, samt se på hvor det er behov for nye og/eller endring i tiltak. Gruppen vil utgjøre kommunens knutepunktsfunksjon og ha det overordnete ansvaret for samarbeid med frivilligheten.

Slik skriver du en god søknad

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Klikk på spørsmåltegnsymbolene i søknadsskjemaet for å få veiledning knyttet til de enkelte spørsmålene.

Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.

Bufdir oppfordrer alle søkere til å lese veilederen til regelverket nøye.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Vær konkrete og bruk «sekkeposter» i så liten grad som mulig.

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. 

Når og hvordan får jeg vite om vi har fått tilskudd

Vi forventer å kunne sende ut svar på søknadene innen midten av mai. Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjoneen i Altinn, med kopi på epost til den som har sendt inn søknaden.

Utbetaling

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Dere skal rapportere om hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket dere har fått tilskudd til, for eksempel hvilke resultater dere oppnådd, hvor mange som deltok og liknende.

Dere må sammenlikne med søknaden dere sendte inn og eventuelle vilkår Bufdir satte i brevet om tilskudd. Rapport og regnskap leveres gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Mer informasjon om rapportering.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre tiltaket, kan dere søke om utvidelse av prosjektperioden og utsettelse av rapportering. Dere må søke om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler så snart som mulig og senest innen 31. januar, det vil si én måned før tilskuddåret er over. 

For å søke om utsatt rapporteringsfrist eller omdisponering av midler må søknadsansvarlig (den som har sendt inn søknaden, med mindre dere har gitt beskjed til Bufdir om noe annet) logge inn i Bufdirs søknadsportal, klikke på "Mine søknader" og "Innsendte" og deretter den aktuelle søknaden. Knapper for å søke om utsettelse eller omdisponering finnes øverst på skjermen. Søknadsportalen finner du her: https://soknadsportal.bufdir.no/

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss. Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale de ubenyttede midlene. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Regelverk og dokumenter for tidligere år
Kontakt oss