Om tilskuddsordningen

Obs! Denne tilskuddsordningen er fra og med tilskuddsåret 2022 slått sammen med to andre ordninger.

Den nye ordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». 

Les mer om den nye ordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" her.

Informasjonen under gjelder for de som har fått tilskudd fra "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner" i 2021, eller tidligere.

0-24: Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge

Oversikt over tilskuddsordninger

Målgruppen for dette samarbeidet er utsatte barn og unge under 24 år. Med dette menes barn og unge med høy risiko for å utvikle problemer som kan lede til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og fremtidig marginalisering fra utdanning og arbeidsliv. Målet med samarbeidet er bedre samhandling i stat og kommune om tiltak for at flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. 

Du kan lese mer om «Samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0-24 år» på nettsiden til Utdanningsdirektoratet: 0-24 samarbeidet

Innenfor 0-24 samarbeidet har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på tilskuddsordninger til innsatser som er ment å bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og/eller arbeidslivet. Arbeidet har bestått av både en kartleggingsfase og en fase med vurdering og forslag til endringer

Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tilskuddsordninger som skal bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og /eller arbeidsliv.

For å gjøre det enklere å søke, planlegge og legge til rette for bedre utnyttelse av de samlede ressursene har arbeidsgruppen utarbeidet en oversikt over disse tilskuddsordningene. Hensikten er å gjøre det enklere for stat, kommune og andre aktører å forvalte og benytte ordningene mer samordnet og målrettet for utsatte barn og unge. 

Oversikt over tilskuddsordninger som skal bidra til at barn og unge opprettholder tilknytningen til skole og /eller arbeidsliv.

 

Mål for ordningen

Tilskuddsordningen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å:

 • bedre skoleprestasjonene
 • øke gjennomføringen i videregående opplæring
Målgruppe

Ungdom i alderen 11 – 24 år som står utenfor, eller står i fare for å havne utenfor, skole og arbeid. Innsatsen skal særlig rettes mot ungdom med behov for ekstra støtte for å bedre sin tilknytning til skole, arbeid eller annen hensiktsmessig aktivitet.

Fra og med 2021 er nedre aldersgrense for ungdom som kan motta bistand fra los satt til 11 år, etter blant annet tilbakemeldinger fra kommunene.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner kan styrke oppfølgingen av ungdom gjennom ansettelse av egne oppfølgere/loser. Losene skal ha ansvar for å:

 • gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging, i form av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen, og i overgangen mellom ulike faser i opplæringsløpet
 • være tilgjengelig for ungdommene, og til stede på ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid)
 • samarbeide tett med ungdommenes foreldre eller andre omsorgspersoner og bistå foreldre/ omsorgspersoner med å understøtte ungdommenes skolegang
 • hjelpe og motivere ungdom til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp
 • samarbeide tett med skolen og andre virksomheter/tjenester, og bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt

Det kan søkes om lønnsmidler til oppfølgings-og losfunksjonen. I tillegg kan en begrenset del av finansieringen benyttes til nødvendige kostnader i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket. Reiseutgifter i forbindelse med kompetansehevende tiltak for oppfølgerne/ losen(e)inngår i dette.

Det kan søkes om midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år). Tilsagn for andre og tredje år gis med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • kommunens eksisterende og lovpålagte tjenester
 • kommunale innkjøp eller investeringer
 • drift eller etablering av rene opplæringstilbud eller arbeidsrettede tiltak.

Kriterier og prioriteringer

Losfunksjonen må ha en tydelig forankring til en tjeneste eller virksomhet i kommunen, men den enkelte kommune står fritt til å vurdere organisatorisk forankring. Eksempler kan være opplæringsetat eller skole, barneverntjeneste, PP- tjeneste, skolehelsetjeneste, oppsøkende tjenester/utekontakt eller andre forebyggende virksomheter rettet mot ungdom og deres familier.

Kommunen må bruke 50 prosent egenfinansiering på tiltaket. Det innebærer tilsvarende beløp som det Bufdir innvilger. Med egenfinansiering menes økonomiske midler eller personalressurser som kommunen bidrar med inn i los-tiltaket. Det betyr at kommunen skal finansiere halvparten av lønnsmidlene til los-stillingen(e). Egenfinansieringen skal fremgå av budsjett og regnskap, og kostnadene skal føres på tiltakets kostnadssted eller prosjektnummer.

Eksempel 1: Bufdir innvilger kr. 400 000, kommunen stiller med kr. 400 000 i egenfinansiering.
Eksempel 2: Bufdir innvilger kr. 400 000, kommunen stiller med kr. 200 000 og personalressurser tilsvarende kr. 200 000. Kommunen fører dette som kr. 400 000 under egenfinansiering i budsjett og regnskap.

Kommunen må oppgi budsjett for hele prosjektperioden og en plan for videreføring etter prosjektperiodens slutt. Søknader vil bli vurdert primært på bakgrunn av innholdet i søknaden. Det må derfor komme tydelig frem i søknaden at tilskuddsmidlene skal brukes i tråd med intensjonene som er beskrevet i punkt 2 og 7 i rundskrivet for ordningen. Søkeren oppfordres til å beskrive losens oppgaver så konkret som mulig. Direktoratet vil i søknadsbehandlingen vektlegge prosjekter og tiltak som i særlig grad jobber for barn og unge som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet.

 

Følgende søknader gis prioritet:

 1. Søknader hvor det kommer fram at losfunksjonen er forankret på ledelsesnivå i den ansvarlige avdeling/enhet i kommunen, og hvor det fremgår tydelig hvem som er ansvarlig for arbeidet.
 2. Søknader som viser god tverretatlig forankring av arbeidet. Det fremgår tydelig hvordan det tverretatlige samarbeidet skal organiseres og hvordan det skal legges til rette for forpliktende samarbeid mellom kommunale virksomheter og tjenester og med fylkeskommunale- og statlige tjenester.
 3. Søknader som inneholder en konkret plan for videreføring av arbeidet utover tilskuddsperioden. Det fremgår tydelig hvordan kommunen vil bygge videre på erfaringer fra arbeidet i det fremtidige tilbudet til utsatte unge og deres familier i kommunen.
 4. Søknader som inneholder konkrete beskrivelser av hvordan losfunksjonen skal inngå som en del av et fagfellesskap og fagmiljø. Det fremgår tydelig hvordan kommunen vil ivareta behov for faglig støtte og veiledning i krevende saker.

 

I tilfeller der søknader vurderes likt, vil direktoratet prioritere søknadene fra kommuner med store levekårsutfordringer, blant annet knyttet til frafall i videregående opplæring eller ungdomsledighet, og kommuner som ikke har mottatt midler tidligere.

Hvordan søke?

Søknadsskjemaet skal sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Slik skriver du en god søknad
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet
 • Bruk hjelpetekstene som du finner i søknadsskjemaet ved å trykke på "?"
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.
 • Det er viktig å beskrive så konkret som mulig selve oppfølgingen av ungdommene og hvordan man tenker å organisere denne 
 • Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Husk at kommunen må stille med like mye i egenfinansiering som man får i tilskudd (se eksempel lengre opp på siden).

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Det er mulig å sette inn egne budsjettposter i søknadsskjemaet. Vær konkrete og unngå bruk av sekkeposter som «Driftskostnader» og «Andre kostnader» om mulig. 

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser.

Når og hvordan får jeg vite om jeg får tilskudd?

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i slutten av juni måned. Vi sender da ut brev om tilskudd eller avslag i slutten av juni/begynnelsen av juli. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år.

Utbetaling

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Dersom tilskuddsbeløpet er over kr. 300 000, deles midlene vanligvis opp i flere utbetalinger.

Muligheter for å klage – hvordan klager jeg?

Det er ikke adgang til å påklage tildeling eller avslag om støtte. Tildeling/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Reglene om klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI kommer ikke til anvendelse.

Rapportering

Framdriftsrapport:

Tilskuddsmottaker skal årlig levere en framdriftsrapport med regnskapstall som viser om midlene er benyttet i tråd med søknaden, gjeldende rundskriv, vilkår i regelverket og eventuelle merknader fra direktoratet. Vesentlige avvik skal beskrives i framdriftsrapporten. Det skal ikke legges ved uttalelse fra revisor i framdriftsrapporten.

Sluttrapport:

Dere skal rapportere om hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket dere har fått tilskudd til, for eksempel hvilke resultater dere har oppnådd på individ- og systemnivå, hvor mange barn og ungdommer dere har nådd og lignende.

Dere må sammenligne med søknaden dere sendte inn og eventuelle vilkår som Bufdir satte i tilskuddsbrevet.

Rapport og regnskap leveres gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Mer informasjon om rapportering finner du her.

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Hva gjør jeg hvis vi må endre på prosjektet underveis?


Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Hvis dere må endre tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Fremdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig rapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, men har fått tilsagn om midler også for året etter, vil vi normalt godta at midlene overføres. Dere må imidlertid redegjøre for dette i den årlige fremdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risikoen for at prosjektet ikke vil bli gjennomført er for høy.

Dersom dere ønsker å forlenge hele prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke utsettelse av rapporteringsfristen. 

Dere kan søke om omdisponering eller utsettelse av rapporteringsfristen gjennom Bufdirs søknadsportal.

Hva gjør jeg hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har fått tilskudd til?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Når kan det være aktuelt å tilbakebetale tilskuddet?

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år. 

Hvordan påvirker dette mulighetene til å søke om støtte senere?

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Regelverk og dokumenter for tidligere år
Kontakt oss