Disse prosjektene fikk tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming i 2016.

BEEKN4U AS

Prosjekt: TravelCompanion
Beskrivelse: Pilotprosjekt med bruk av "Bluetooth-varder" i kombinasjon med "app"  for å  gi reisende steds- og reiseinformasjon på mobile enheter.
Tildelt: kr. 720 000

BEEKN4U AS      
Prosjekt:
 IndoorNavigation
Beskrivelse: Pilotprosjekt med bruk av "Bluetooth-varder" i kombinasjon med "app"  for å  kunne finne vei i store bygg. Ferdig produkt vil være til stor hjelp for alle til å finne frem i store bygningsstrukturer som kjøpesentra, store kontorer, flyplasser. Vil være et viktig hjelpemiddel for synshemmede og ved språk og kognisjonsutfordringer.                
Tildelt: kr. 520 000

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FORHELSE OG OMSORG           
Prosjekt:
 Universell utforming og velferdsteknologiske løsninger - program for kompetansespredning
Beskrivelse: Kompetansehevingsprogram innen universell utforming og velferdsteknologi i Helseregion Vest gjennom allerede etablerte nettverk. Nedslagsfeltet er 93 kommuner.                  
Tildelt: kr. 540 000

BOKN KOMMUNE          
Prosjekt:
 Implementering av systematisk kartlegging av universell utforming av bygg, anlegg og uteområder ved hjelp av kartleggingsmetoden utarbeidet av Rogaland FK            
Beskrivelse: Registrering av bygg, anlegg og uteområder med tilgjengelighet.no - metoden. Omfatter også opplæring av ansatte. Målsetningen er å kunne få oversikt for å kunne prioritere tiltak.         
Tildelt: kr. 50 000

BYEN VÅR DRAMMEN AS
Prosjekt:
 Grønn bymobilitet for alle, fase 2 – operasjonalisering av prioriterte prosjekter
Beskrivelse: Konkretisering, prioritering og operasjonalisering av prosjektideer for universell utforming-tiltak. Definere rammer, aktører, forankring og finansiering. (Pilot-)prosjektet danner modell for å sikre praktisk gjennomføring av forbedringstiltak.   
Tildelt: kr. 450 000

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO
Prosjekt:
 Ombordstigningsutfordringer i Norge: Har utlandet løsningene?
Beskrivelse: Kartlegging av hva som er gjort på temaet ombordstigning på bil, bane, båt og fly i utlandet, for å se om det finnes løsninger som kan passe norske forhold.              
Tildelt: kr. 50 000

FYLKESMANNEN I TELEMARK
Prosjekt:
 Turveger med universell utforming i Telemark
Beskrivelse: Oppdatere kartlegging av turveger i Telemark, samt kompetanseheving blant kommunalt ansatte, lokalpolitikere, eldreråd og råd for funksjonshemmede. Utarbeide informasjon om turveger med universell utforming, både ved bruk av hefte og nettsted.
Tildelt: kr. 360 000

HALDEN KOMMUNE
Prosjekt:
 Utarbeiding av strategidokument for universell utforming med handlingsplan for Halden kommune. 
Beskrivelse: Utarbeide strategidokument for universell utforming med handlingsplan med aktiviteter og milepæler: Definere strategiske mål for universell utforming i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Utarbeide strategidokument som bygger på de strategiske målene i kommuneplanens samfunnsdel.
Tildelt: kr. 100 000

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS
Prosjekt:
 UNSAID: a Universal System for Auto-Detecting Cognitive Impairments.
Beskrivelse: Investigate the feasibility of developing an interactive system based on existing web-based or mobile app technologies that will automatically detect if a user has a cognitive disability. If such a detection is made,  the system automatically adjusts or modifies the interaction to accommodate the user’s disability.
Tildelt: kr. 470 000

JOBBNORGE AS
Prosjekt:
 Jobbsøk uten digitale barrierer 
Beskrivelse: Universelt utformet jobbsøkerverktøy. Forbedret og mer brukervennlig nettsted som likestiller og gir alle jobbsøkere samme muligheter til å finne og søke på aktuelle stillinger. Kompetanseheving i organisasjonen og hos kunder
Tildelt: kr. 900 000

KARDE AS
Prosjekt:
 Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre
Beskrivelse: Utvikle veileder som beskriver hverdagsteknolgiens universelle utforming, og hvordan best velge og bruke slike teknologier hos eldre. Beskrive hvilke av de vurderte/testede teknologiene som tilfredsstiller kravene, eller ikke, og hvorfor. Samarbeid med region Nordnordaland
Tildelt: kr. 500 000

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS
Prosjekt:
 Utvidet hjelpemiddeldemo og eksempelsamling
Beskrivelse: Videreutvikle eksempelsamling gjennom demonstrasjoner av hjelpemiddelteknologi og praktiske råd om hvordan ulike tilgjengelighetsutfordringer på web løses.
Tildelt: kr. 425 000

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS
Prosjekt:
 Appcessories 
Beskrivelse: Kartlegge status for universell utforming av appcessories (apper), påvirke produsenter til å prioritere god tilgjengelighet og gjøre norske leverandører mer oppmerksomme på at funksjonshemmede er en viktig målgruppe. Etablert samarbeid med Bosch, Withings og Eplehuset".
Tildelt: kr. 300 000

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS
Prosjekt:
 Synstolking og strømmetjenester
Beskrivelse: Utvikle og teste en løsning for synstolking via norske strømmetjenester (SF Anytime og Canal digital).  Målsetning: å få andre leverandører til å etablere tilsvarende løsninger              
Tildelt: kr. 300 000

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
Prosjekt:
 Hva er universell utforming for personer med demens og kognitiv svikt?
Beskrivelse: Tiltak rettet mot brukere med demens og pårørende med to hovedmål: 1) Utvikling av veileder. 2) Arrangere skoleringskonferanse.
Tildelt: kr. 430 000

NORGES HANDIKAPFORBUND OSLO
Prosjekt:
 Opplæring for folkevalgte
Beskrivelse: kurs om universell utforming for folkevalgte i Oslo. (byråd, bystyre og bydelsutvalgene) i regi av NHF.
Tildelt: kr. 30 000

NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDELAG
Prosjekt:
 Universell utforming i byggesaksbehandlingen
Beskrivelse: Påvirke 6 av de største kommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til å føre tilsyn med nye bygg og etablere rutiner for brukermedvirkning ved behandling av dispensasjoner. Arrangere temadag om universell utforming i hver kommune i samarbeid med de kommunale rådene for funksjonshemmede, fylkesmennene og KS.         
Tildelt: kr. 80 000

Norsk Turistutvikling AS
Prosjekt:
 Får mennesker med nedsatt funksjonsevne tilstrekkelig informasjon om reiselivstjenester?
Beskrivelse: Søker bygger  på tidligere arbeid og erfaringer, og vil undersøke hvorvidt reiselivsnæringen gir relevant og troverdig informasjon om tilgjengelighet på sine nettsider. Hva slags info, innhold, format. Søker er opptatt av at tilgjengelighetsinformasjon skal gis hos reiselivsbedriftene og ikke i egne "tilgjengelighetsportaler».
Tildelt: kr. 285 000

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND
Prosjekt:
 Utvikling av metode/verktøy for å identifisere og registrere brukerbehov
Beskrivelse: Forprosjekt om verktøy/metode for å identifisere og registrere brukerbehov. Ved hjelp av verktøyet er det meningen å kartlegge hvilke tiltak eller teknologier som kan bidra til å hjelpe eller forbedre hverdagen for ulik brukergrupper på kritiske punkter inne og ute. 
Tildelt: kr. 280 000

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND              
Prosjekt:
 Utvikling av kompetansehevende tiltak i perioden 2016 – 17
Beskrivelse: Utvikling av nye kurs om universell utforming, både deltema til kurs og spesialutviklede nettkurs. Bringe de aktuelle kurstemaene på dagsorden gjennom artikler og intervjuer med ressurspersoner
Tildelt: kr. 250 000

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND              
Prosjekt:
 TEK 10 og UU –  mot TEK 17 - kunnskapsinnhenting, tiltak for formidling og kompetanseheving 
Beskrivelse: Prosjektet skal gi tydelige indikasjoner på hvilke utfordringer og muligheter  som finnes for prosjekterende i deres arbeid med universell utforming med utgangspunkt i TEK. Dette skal bidra til økt felles kunnskapsgrunnlag for på den måten å:

  • bedre forutsetningene for å ta riktige beslutninger
  • oppnå økt oppmerksomhet om TEK i relasjon til universell utforming
  • gi grunnlag for utvikling av kompetansehevende tiltak
  • bli bedre rustet til å gi innspill og råd til myndighetene
  • utvikle konkrete forslag til endringer i forbindelse med revisjoner av TEK."

Tildelt: kr. 270 000

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND
Prosjekt:
 Nasjonalt prosjektbibliotek for forbildeprosjekter – gode eksempler på universell utforming.
Beskrivelse: Øke bevisstheten rundt universell utforming og  synliggjøre viktigheten av god tilrettelegging for alle. Presentere enkelttiltak og  formidle bakenforliggende prinsipper for å øke forståelsen og sette enkelttiltakene i en sammenheng. Gjennom å presentere prisvinnenende prosjekter, formidle at god arkitektur og forbilledlige løsninger innen universell utforming lar seg forene.
Tildelt: kr. 190 000

OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN
Prosjekt:
 Kartlegging av bygg i Oslo kommune
Beskrivelse: Heve kompetansen innen fagfeltet universell utforming. Lære virksomheter i Oslo kommune å kartlegge og kostnadsberegne bygg og uteområder, slik at de blir universelt utformet. Gjennomgå kartleggingsverktøy og foreta befaring for å kartlegge bygg.
Tildelt: kr. 130 000

SANDEN MEDIA AS
Prosjekt:
 Plass til alle
Beskrivelse: Filmserie med fire episoder rettet mot allmenheten med fokus: hvorfor universell utforming? Eksempler på gode prosjekter. Hvordan tenker fagmiljøene om dette og hva er utfordringene med universell utforming? Hvordan vil verden se ut når neste runde av forskning og utvikling blir satt ut i livet.             
Tildelt: kr. 360 000

SKI KOMMUNE
Prosjekt:
 Universell utforming av uteområder på skoler og barnehager.
Beskrivelse: Kompetanseheving blant Ski og andre Follokommuners ansatte som arbeider med barn og unge om universelt utformede uteområder. Prosjektet innebærer kartlegging av uteområder og rapporter om hvilke tiltak som bør gjennomføres for å gjøre uteområdene universelt utformet.
Tildelt: kr. 360 000

AVINOR AS
Prosjekt:
 Kompetanseheving om UU ved lufthavner
Beskrivelse: Kompetanseheving om universell utforming ved lufthavner. Målgruppen er fagansvarlige ved mellomstore lufthavner og prosjektledere som i stor grad er involvert i nybygg- og ombyggingsprosjekter
Tildelt: kr. 320 000

FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL
Prosjekt:
 Synliggjøring av tilgjengelige turer i friluft for personer med nedsatt funksjonsevne
Beskrivelse: Gjøre turportalen morotur.no mer brukervennlig for personer med nedsatt funksjonsevne. Portalen gjør det mulig å registrere for eksempel trillevennlige turer.
Tildelt: kr. 130 000

KVITSØY KOMMUNE
Prosjekt:
 Temaplan for universell utforming
Beskrivelse: Utarbeide kommunal temaplan for å sikre at kommunen følger gjeldende lover og forskrifter med hensyn til universell utforming i planarbeid.
Tildelt: kr. 50 000

RINGERIKE KOMMUNE
Prosjekt:
 Universell Utforming 2025 – kompetanse
Beskrivelse: Kompetanseheving blant ansatte og politikere i Ringerike kommune, spesielt med tanke på kommende, store satsninger og utbygginger innen samferdsel. Utvikle og implementere handlingsplan/strategi for universell utforming og utvikle kartleggingsverktøy på basis av Kartverkets verktøy. 
Tildelt: kr. 180 000

STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO
Prosjekt:
 Undersøkelsesdesign for hvordan forbrukere (både med og uten nedsatt funksjonsevne) opplever tilgang til – og universell utforming av – markedsplasser
Beskrivelse: Universell utforming av markedsplasser. Lage  indikatorsett som kan benyttes i senere kvalitative undersøkelser. Oppfølging av Sifo-undersøkelse. 
Tildelt: kr. 250 000

STIFTELSEN SINTEF
Prosjekt:
 Lys, farge og luminanskontraster, en sammenlignende studie av omgivelser som støtter personer med nedsatt synsevne
Beskrivelse: Få frem evidensbasert kunnskap om innovativ bruk av lys, farger og teksturer som støtter veifinning og gir gode romopplevelser for en stadig voksende og svært sammensatt gruppe med personer med synssvekkelse. Målgruppen for leveransen er prosjekterende arkitekter, interiørarkitekter, el-konsulenter og entreprenører.
Tildelt: kr. 630 000

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT - Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
Prosjekt:
 Prosjektetableringsstøtte 
Beskrivelse: Prosjektetableringsstøtte for EU-prosjekt innenfor Topic MG-8.4-2017 "Improving accessibility, inclusive mobility and equity: new tools and business models for public transprt in priortised  areas. Deltasenteret vil inngå i et konsortium dersom prosjekt blir etablert.
Tildelt: kr.180 000

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT - Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
Prosjekt:
 Tilgjengeliggjøre verktøy for nyttekostnadsanalyse av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten
Beskrivelse: Det finnes i dag et verktøy for å vurdere kost/nytte i forbindelse med uu-tiltak innen kollektivtransport. Verktøyet har et komplisert brukergrensesnitt, og prosjektet ønsker å legge det over til en plattform med et enklere brukergrensesnitt for å få flere til å bruke det. Tilskudd til forundersøkelse
Tildelt: kr. 50 000

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT - Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning           
Prosjekt:
 Vinter, vær og funksjonsnedsettelser – en dybdeanalyse i RVU.
Beskrivelse: Kvantitativ beskrivelse av hvordan personer med nedsatt funksjonsevne blir påvirket av vinter og vanskelige værforhold. Tiltaket skal gi kunnskap om reisevaner (omfang, type aktiviteter, transportmiddelbruk) blant personer som har fysiske problemer med transport og om hvordan deres reisevaner skiller seg fra befolkningen ellers og om de påvirkes av været på andre måter enn resten av befolkningen.
Tildelt: kr. 270 000

TV 2 SKOLE AS
Prosjekt:
 Innholdsmerking knyttet til preferanser og WCAG
Beskrivelse: Applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt  som lagrer preferanser for språk og navigasjon i Feide (Feide - Felles Elektronisk IDEntitet ) for skoleelever. TV2 skole ønsker nå å utvikle en felles portal – multifunksjonelt.no – der alle forlag som produserer digitalt innhold rettet mot elever, kan samle, merke og vise tilrettelagt innhold.
Tildelt: kr. 540 000

UNIVERSITETET I AGDER
Prosjekt:
 Gimle natur og aktivitetspark - Universell tilrettelegging
Beskrivelse: Planlegging av universelt utformet nærfriluftslivs- og aktivitetsområde. Lage en innovativ plan, som over tid kan utvikle nærmiljøtilbud for alle. Spesielt ønsker en å prøve ut digitale verktøy (aktivitetsdrivere-eksempel geocatching, apper etc.) og forskning knyttet til fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål med blant annet fokus på universell utforming.
Tildelt: kr. 100 000

VÅLER KOMMUNE
Prosjekt:
 Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon
Beskrivelse: Kompetansedag om universell utforming sammen med partnerkommunene Åsnes og Grua. Bred målgruppe: Råd, utvalg, politikere, ansatte på teknisk og eiendom, ergoterapeuter, rådmenn, helsesjef mv.
Tildelt: kr. 50 000

TROMS FYLKESKOMMUNE
Prosjekt:
 Kurs om universell utforming av veger, gater og uterom
Beskrivelse: Dagskurs i Tromsø med formål å øke lokal og regional kompetanse i regulerings- og byggeplaner i Troms. Målgruppe er private og offentlige planleggere.
Tildelt: kr. 50 000

NORSKE KONSERTARRANGØRER
Prosjekt:
 Tilgjengelighet kultur- Norge
Beskrivelse: Videreføring av forprosjektet fra 2014/15, med opplæring av flere arrangører og utarbeiding og konkretisering av sertifiseringsordning. Det er oppbygget betydelig kompetanse i løpet av forprosjektet og skapt interesse og motivasjon i bransjen med kickoff-seminar på by:Larm, mars 2015.
Tildelt: kr. 900 000

Hordaland fylkeskommune 
Prosjekt:
 Universell utforming av hele reisekjeden – evaluering av Bybanen i Bergen og stamlinjer for buss
Beskrivelse: Gjennomføre en evaluering av universell utforming  på Bybanen sammenlignet med universell utforming for stamlinjer på buss i Bergen. For å undersøke hvordan universell utforming er ivaretatt på hele reisekjeden vil det utføres følgestudier med personer med funksjonsnedsettelser.
Tildelt: kr. 225 000