Bufdir har nå fastsatt den tredje og endelige fordelingen av driftstilskuddet for 2018.

Alle tilskuddsberettigede organisasjoner har mottatt to utbetalinger så langt i år, hhv. i mars, og i juni. De av organisasjonene som har mottatt tilskudd som ikke avviker mer enn +/- 15 prosent i forhold til foregående tilskuddsår har også mottatt utbetaling av restmidler i desember. Totalt har 130 organisasjoner blitt tildelt midler, hvorav 2 er nye organisasjoner som ikke mottok tilskudd i 2017. Fullstendig oversikt over alle tilskuddene sortert etter organisasjon finner du her. En detaljert oversikt over poengberegninger og beregningsgrunnlag finner du her.

Nøkkeltall for 2018 er som følger:

 • Tildelingsramme drift ordinært: kr 163 697 411
 • Fordelt første utbetaling: kr 76 618 014
 • Fordelt andre utbetaling: kr 84 247 986
 • Fordelt tredje utbetaling: kr 2 831 411
 • Antall organisasjoner som mottar tilskudd: 130

I tillegg har Bufdir utbetalt driftstilskudd etter tilskuddsregelverkets pkt. 11.1. (paraplyorganisasjoner), pkt. 11.2. (døvblindes organisasjoner) og pkt. 11.3. (stiftelser). Tildelingene her har vært som følger:

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (pkt. 11.1.): kr 15 975 000
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (pkt. 11.1.): kr 1 150 000
 • Foreningen Norges døvblinde (pkt. 11.2.): kr 3 075 000
 • Landsforeningen for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (pkt. 11.2.): kr 660 000
 • Stiftelsen Klar Tale: kr 7 700 000
 • Stiftelsen SOR: kr 1 750 000

Samlet fordeling til driftstilskudd fra kap. 0872 post 70 for 2018 er dermed kr 194 007 411