Bufdir har nå fastsatt den andre og endelige fordelingen av driftstilskuddet for 2017.

Tilskuddsberettigede organisasjoner har mottatt to utbetalinger så langt i år, hhv. i mars og nå i august. Totalt har 128 organisasjoner blitt tildelt midler, hvorav 2 er nye organisasjoner som ikke mottok tilskudd i 2016. Fullstendig oversikt over alle tilskuddene sortert etter organisasjon finner du her. En detaljert oversikt over poengberegninger og beregningsgrunnlag finner du her. Det er avsatt noe midler til klagesaker.

Nøkkeltall for 2017 er som følger:

  • Tildelingsramme drift ordinært: kr 153 509 000
  • Fordelt første utbetaling: kr 73 719 157
  • Fordelt andre utbetaling: kr 78 280 823
  • Antall organisasjoner som mottar tilskudd: 128

I tillegg har Bufdir utbetalt driftstilskudd etter tilskuddsregelverkets pkt. 11.1. (paraplyorganisasjoner), pkt. 11.2. (døvblindes organisasjoner) og pkt. 11.3. (stiftelser). Tildelingene her har vært som følger:

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (pkt. 11.1.): kr 14 975 000 kr
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (pkt. 11.1.): kr 1 050 000
  • Foreningen Norges døvblinde (pkt. 11.2.): kr 3 000 000
  • Landsforeningen for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (pkt. 11.2.): kr 640 000
  • Stiftelsen Klar Tale: kr 7 600 000
  • Stiftelsen SOR: kr 1 450 000

Samlet fordeling til driftstilskudd fra kap. 0872 post 70 for 2017 er dermed kr 182 224 000