Rapportering

Rapporteringsfrist: 1. april 2016

Hvem må rapportere?

Alle sentre som har mottatt tilskudd skal rapportere. 

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Hvert enkelt senter skal utarbeide årsrapport for virksomheten, som skal sendes Bufdir og vertskommunen innen 1. april 2016. Årsrapporten skal utarbeides iht. føringer gitt i rundskriv 10/2015, veileder til rundskriv 10/2015 og tilskuddssbrevet for 2015.

Kontakt oss