Rapportering

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2021 er 1. mars 2022. Dersom du har fått innvilget utsatt gjennomførings- og rapporteringsfrist, vil det være den nye fristen som gjelder.

Hvem må rapportere?

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Hva og hvordan rapporterer jeg?

Når dere skal rapportere for tiltaket må dere sende inn en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket. Dere skal også legge ved et prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet.

Rapportering skjer i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Regnskapet deres skal kontrolleres av en revisor og dere skal levere en uttalelse fra revisoren sammen med rapporten. Det er ulike krav til revisjonen avhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet dere skal rapportere på: 

For offentlige og private aktører skal regnskapet kontrolleres av statsautorisert revisor uavhengig av størrelsen på tilskuddsbeløpet. Det samme gjelder for frivillige organisasjoner som har mottatt mer enn 200 000 kroner i tilskudd: 

  • Revisor skal kontrollere regnskapene i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Kontrollhandlingene er spesifisert i "Avtalte kontrollhandlinger"

For frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner i tilskudd: 

  • Frivillige organisasjoner som har mottatt mindre enn 200 000 kroner til prosjektet som det skal rapporteres på, trenger ikke å bruke statsautorisert revisor.
  • Prosjektregnskapet skal fremdeles være kontrollert, men det er ikke krav om at revisor er statsautorisert.
  • Den som skal kontrollere regnskapet skal gjennomføre kontrollen slik som beskrevet i "Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert eller registrert revisor"
  • Den som kontrollerer regnskapet ikke kan ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet eller ha familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet.
  • Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det tydelig fremkommer hvordan midlene er benyttet.
Hva hvis vi har endret eller ikke gjennomført aktiviteten vi søkt om tilskudd til?

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig.

Les mer om hva som skjer hvis dere må endre på prosjektet.

Historiske regelverk for ordningen
Kontakt oss