Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har oppnevnt et ekspertutvalg for perioden 2017-2019.

Mandat

Utvalget skal bistå med råd i saksbehandlingen av tilskuddsberettigelse (iht. pkt. 1.1 og 2.1) og gruppeplassering (iht. pkt. 3.4) etter tilskuddsregelverket for driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Det står i regelverkets pkt. 9.1 følgende om utvalget:

"Direktoratet oppnevner et utvalg som skal bistå i å behandle søknader om tilskuddsberettigelse og å plassere organisasjonene i gruppene under pkt. 3.4. Utvalget skal også gi departementet og direktoratet råd i spørsmål om tilskuddsordningen dersom departementet eller direktoratet ber om det.

Utvalget har syv medlemmer og tre varamedlemmer. Lederen, nestlederen, to medlemmer og en vararepresentant for disse oppnevnes på fritt grunnlag. Tre av de faste medlemmene i utvalget bør ha forankring blant organisasjonene som mottar driftsstøtte i denne ordningen. Gjennom sammensetningen skal man sikre at utvalget har nødvendig fagkompetanse til å avgjøre saker etter pkt 3.4."

 

Sammensetning

Ekspertutvalget for perioden 2017-2019 består av følgende personer:

 Navn

Rolle 

Stilling

Bakgrunn/organisasjon  

Inger Huseby Leder  Seniorrådgiver Helsedirektoratet
Kjetil Ørbeck Nestleder  Direktør  Tidl. direktør FRAMBU - senter for sjeldne funksjonshemninger 
Kari Grimholt Medlem  Rådgiver Direktoratet for E-helse, tidl. rådgiver i Bufdir
Solveig Tesdal Medlem  Rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Henrik Peersem Medlem (FFO)  Generalsekretær  Norsk epilepsiforbund
Rolf Ledal Medlem (FFO) Generalsekretær Hjernesvulstforeningen 
Lars Rovik Ødegård Medlem (SAFO) Spesialrådgiver  Norges handikapforbund 
Marit Mjøs Varamedlem  Førsteamanuensis NLA Høgskolen Bergen
Kristin Berglann Tronrud Varamedlem (FFO)  HR-sjef Norges Blindeforbund
Jens Petter Gitlesen  Varamedlem (SAFO)  Forbundsleder 

Norsk forbund for utviklingshemmede

 

Møter og protokoller

Nedenfor er en oversikt over gjennomførtemøter i Ekspertutvalget. Protokoll fra møtene legges ut på denne siden etter de har blitt godkjent av utvalget. Normalt godkjennes protokoller på det påfølgende utvalgsmøtet.

Møte

Dato

Saker/tema

 
Møte 1/14 11.04.14 Orienteringer, innledende diskusjoner. Protokoll
Møte 2/14 06.05.14 Tilskuddsberettigelse for nye søkere, prinsippdiskusjoner. Protokoll
Møte 3/14 11.06.14 Saksbehandling tilskuddsberettigelse og gruppeplassering. Protokoll
Møte 4/14 24.06.14 Klagesaker tilskuddsberettigelse, saksbehandling tilskuddsberettigelse og gruppeplassering. Protokoll
Møte 5/14 15.10.14 Saksbehandling av klagesaker. Protokoll
Møte 6/14 02.12.14 Saksbehandling av tilskuddsberettigelse. Protokoll
Møte 1/15 10.02.15 Saksbehandling av klagesaker. Protokoll
Møte 2/15 27.02.15 E-postmøte - behandling av gruppeplassering. Protokoll
Møte 3/15 24.06.15 Evaluering av ekspertutvalgets arbeid. Protokoll
Møte 4/15 17.11.15 Saksbehandling tilskuddsberettigelse og gruppeplassering. Protokoll
Møte 1/16 25.01.16 Saksbehandling av klagesaker. Protokoll

Møte 2/16 26.04.16 E-postmøte - behandling av klage på tilskuddsberettigelse Protokoll
Møte 1/17 23.05.17 Saksbehandling av tilskuddsberettigelse Protokoll
Møte 2/17 12.06.17 Saksbehandling av søknader om endret gruppeplassering Protokoll
Møte 3/17 29.11.17 Saksbehandling av søknader om tilskuddsberettigelse og gruppeplassering  Protokoll
Møte 1/18 24.01.18
Saksbehandling av søknader om tilskuddsberettigelse, gruppeplassering og klagesak
Protokoll
Møte 2/18 18.06.18
Saksbehandling av klage
Protokoll
Møte 1/19 23.01.19

Saksbehandling av søknader om tilskuddsberettigelse saksbehandling av endring i gruppeplassering
Orientering og andre saker.

Protokoll

 

Tidligere utvalg

Ekspertutvalget for perioden 2014-2016 bestod av følgende personer:

 Navn

Rolle 

Stilling

Bakgrunn/organisasjon  

Toril Bergerud Buene Leder  Pensjonist  Tidl. avdelingsdirektør Bufdir 
Kjetil Ørbeck Nestleder  Direktør  Tidl. direktør FRAMBU - senter for sjeldne funksjonshemninger 
Kari Grimholt Medlem  Rådgiver Helsedirektoratet, tidl. rådgiver i Bufdir
Tove Helland Medlem  Spesialfysioterapeut  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 
Magne Wang Fredriksen Medlem (FFO)  Generalsekretær  Norges Parkinsonforbund 
Rebecca Tvedt Skarberg  Medlem (FFO) Rådgiver  Norsk forening for osteogenesis imperfecta 
Lars Rovik Ødegård  Medlem (SAFO) Spesialrådgiver  Norges handikapforbund 
Solveig Tesdal Varamedlem  Rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Kristin Berglann Tronrud Varamedlem (FFO)  Seksjonsleder  Norges blindeforbund 
Jens Petter Gitlesen  Varamedlem (SAFO)  Forbundsleder  Norsk forbund for utviklingshemmede