De fleste brukerne av sentrene hadde blitt utsatt for overgrep fra ung alder, over en lengre periode og av en person de hadde en nær relasjon til. I de fleste tilfellene ble overgrepet(ene) ikke anmeldt.

Hovedpunkter

3 av 10 brukere ble utsatt for første overgrep før de fylte 7 år

De fleste ble utsatt for overgrep fra en de kjente fra før

1 av 3 utsatte svarte at saken(e), eller noen av sakene, var anmeldt

Spørsmål om henvendelser, besøk og aktiviteter på sentrene er belyst ved hjelp av 3 registreringsskjemaer

 • Skjema A fylles ut ved hver henvendelse fra brukere via telefon, e-post, SMS, brev eller via sosiale medier. Skjema A benyttes også til å registrere henvendelser og besøk fra samarbeidspartnere. I analysen av registreringene er det henvendelsene som er enheten.
 • Skjema B er et besøks- og aktivitetsskjema som skal fylles ut hver gang brukere (utsatte og pårørende) besøker sentrene eller deltar på aktiviteter i regi av sentrene. I analysen er det besøkene som er enheten.
 • Skjema C er et brukerskjema som hver bruker (utsatt eller pårørende) skal fylle ut i løpet av registreringsåret. Skjemaet fylles enten ut under besøket av brukeren og ansatte i fellesskap, eller av ansatte etter besøket. Det skal fylles ut ett skjema per bruker, og i analysen av resultatene er det brukerne som er enheten.

Om overgrepene

3 av 10 ble utsatt for første overgrep før de fylte 7 år

De fleste brukerne hadde blitt utsatt for overgrep i svært ung alder. 28 % ble utsatt for første overgrep før de fylte 7 år, og over halvparten (57 %) var yngre enn 14 år.

Flertallet av både kvinner og menn ble utsatt for første overgrep før fylte 14 år

En litt større andel kvinner enn menn hadde blitt utsatt for første overgrep før de fylte 7 år, mens en større andel menn enn kvinner ble utsatt for første overgrep i alderen 7-13 år. Totalt 68 % av mennene og 55 % av kvinnene ble utsatt for overgrep før de fylte 14 år. Andelene for både menn og kvinner har sunket – fra 77 % for menn, og 60 % for kvinner, i 2019.

Totalt sett ble 40 % av brukerne utsatt for første overgrep da de var 14 år eller eldre. Dette gjaldt 42 % av kvinnene og 32 % av mennene. Andelene for både menn og kvinner er større enn de var i 2019.

Nedgang i andelen som var utsatt for første overgrep før de fylte 7 år

Over tid har det vært en nedgang i andelen som ble utsatt for første overgrep før fylte 7 år, fra 45 % i 2014 til 28 % i 2020. Denne nedgangen finner vi både for kvinnelige og mannlige brukere.

Blant brukerne som er kvinner, ser vi en økning i andelen som ble utsatt for første overgrep da de var 18 år eller eldre, fra 9 % av kvinnelige brukere i 2014 til 22 % i 2020. Det har også vært en viss økning i andelen mannlige brukere som ble utsatt for første overgrep da de var 18 år eller eldre, fra 5 % i 2014 til 9 % i 2020.

Halvparten ble utsatt for overgrep i 1 år eller mer

Totalt 50 % ble utsatt for overgrep i en periode på 1 år eller mer. 23 % oppga at overgrepene hadde vart i 1-4 år, mens 27 % ble utsatt for overgrep i 5 år eller mer.

11 % hadde vært utsatt for overgrep i en periode på inntil 1 år, og 38 % hadde vært utsatt for enkeltstående overgrep. 1 % oppga at overgrepene fortsatt pågår. En relativt stor andel, 12 %, hadde et uklart bilde av hvor lenge de ble utsatt for overgrep.

Sammenlignet med tidligere år er det forholdvis små endringer, men vi ser en økning over tid i andelen som hadde blitt utsatt for enkeltstående overgrep, fra 21 % i 2015 til 38 % i 2020. Samtidig ser vi at andelen som hadde vært utsatt for overgrep i 5 år eller mer, har gått ned i samme periode, fra 40 % i 2015 til 27 % i 2020.

En større andel kvinner enn menn hadde vært utsatt for enkeltstående overgrep. Videre finner vi at en større andel menn enn kvinner hadde vært utsatt for overgrep i inntil 1 år og mellom 1 og 4 år.

Unge brukere ble i større grad utsatt for enkeltstående overgrep

De fleste brukerne var utsatt for overgrep over en periode. Andelen som var utsatt for et enkeltstående overgrep, var størst blant brukerne under 30 år. Andelen som var utsatt for overgrep i en periode på 5 år eller lenger, var større jo eldre brukerne var. 44 % av brukerne som var 60 år eller eldre, hadde vært utsatt for overgrep i en periode på 5 år eller lenger. Til sammenligning varierte andelen mellom 10 % og 23 % blant brukere som var under 30 år.

4 av 10 var utsatt for flere overgripere

40 % hadde vært utsatt for flere overgripere, omtrent tilsvarende som i 2019 (42 %). Andelen var større blant kvinner enn blant menn, og den var mindre blant yngre brukere, sammenlignet med eldre. Blant brukerne i alderen 30 til 59 år varierte andelene fra 43 % til 55 %. Til sammenligning var tilsvarende andeler 20 % for brukerne under 18 år, 34 % for brukerne 18-23 år og 39 % for brukerne 24-29 år.

Hvem var overgriperne?

De fleste hadde en nær relasjon til overgriper

Flertallet av brukerne hadde blitt utsatt for overgrep fra person(er) de hadde en nær relasjon til. Blant de som hadde vært utsatt for overgrep fra familie, var det mest vanlig at overgriper var far, stefar, søsken eller annen slektning/familie. 18 % av brukerne hadde vært utsatt for overgrep fra ektefelle, partner eller kjæreste.

Av ikke-familiære relasjoner var det venn eller bekjent som størst andel av brukerne, 35 %, oppga som overgriper. Videre oppga en nokså stor andel av brukerne, 10 %, at overgriper var nabo eller kollega. 5 % svarte at de hadde en annen relasjon til overgriper, hvorav mange ulike roller og relasjoner ble nevnt, blant annet venner og bekjente av familie og foreldre.

16 % av alle brukerne ble utsatt for overgrep fra en ukjent person.

Andelen som hadde blitt utsatt for overgrep fra en forelder, var noe lavere i 2020 sammenlignet med tidligere år. Utover dette har det vært forholdvis små endringer over tid i brukernes relasjon til overgriper(ne).

Brukerne som var utsatt for enkeltstående overgrep, var oftere utsatt for overgrep fra venner, bekjente og ukjent person

Andelen som oppga at overgriper var en venn eller bekjent, var større blant brukere som var utsatt for enkeltstående overgrep enn blant andre brukere Overgriperen var venn eller bekjent for 56 % av brukerne som var utsatt for enkeltstående overgrep, mot 22 % blant andre brukere.

Brukerne som var utsatt for enkeltstående overgrep, var også oftere utsatt for overgrep av en ukjent person. Dette gjaldt 28 % av brukerne som var utsatt for enkeltstående overgrep, mot 9 % av andre.

Videre svarte mindre andeler av brukerne som var utsatt for enkeltstående overgrep, sammenlignet med de øvrige brukerne, at overgriper var:

 • far (4 % mot 22 %)
 • søsken (2 % mot 11 %)
 • stefar (2 % mot 10 %)
 • besteforelder (1 % mot 7 %)
 • mor (1 % mot 6 %)
 • annen slektning/familie (11 % mot 19 %)

Ofte forskjeller i relasjon til overgriper mellom kvinner og menn

En større andel kvinner enn menn hadde blitt utsatt for overgrep fra:

 • far, stefar, ektefelle, partner eller kjæreste, samt fra venn eller bekjent.

En større andel menn enn kvinner hadde derimot blitt utsatt for overgrep fra:

 • mor, nabo/kollega eller annen slektning/familie.

For de øvrige kategoriene finner vi ingen utpregede kjønnsforskjeller.

Unge var oftere utsatt for overgrep fra en venn eller bekjent

Blant brukerne som var 30 år eller eldre, var høyere andeler blitt utsatt for overgrep fra far eller mor, sammenlignet med brukere under 30 år. Når det gjaldt de under 30 år, var overgriper oftere en venn/bekjent enn tilfellet var for dem som var eldre. Ellers er det ingen store aldersforskjeller.

De fleste hadde blitt utsatt for overgrep av en mann

I de fleste tilfeller av overgrep mot både menn og kvinner var det en mann som utførte overgrepet.  84% var blitt utsatt for overgrep av en mann, mens 23 % svarte at overgriper var en gutt Videre var 8 % blitt utsatt for overgrep av en kvinne, mens 2 % oppga at overgriper var en jente Heretter vil «mannlig overgriper» bli brukt om overgripere som var enten mann og/eller gutt, og «kvinnelig overgriper» bli brukt der overgriper var enten kvinne og/eller jente.

Sammensetningen i overgripernes kjønn og alder er omtrent den samme som for tidligere år.

En større andel menn enn kvinner ble utsatt for overgrep fra kvinne

Mens 30 % av mennene oppga kvinnelig overgriper, gjaldt dette kun 6 % av kvinnene. Videre var en (enda) høyere andel kvinner enn menn utsatt for en mannlig overgriper; dette gjaldt 98 % av kvinnene og 78 % av mennene.

De fleste var utsatt for mannlig overgriper, uansett alder ved første overgrep

Andelen som ble utsatt for en kvinnelig overgriper, var noe større blant de som ble utsatt for første overgrep i da de var under 7 år, sammenlignet med de som var eldre ved første overgrep. De fleste var imidlertid utsatt for en mannlig overgriper, uansett hvor gamle de var ved første overgrep.

12 % av kvinnene som ble utsatt for første overgrep da de var yngre enn 7 år, hadde vært utsatt for en kvinnelig overgriper, mot 3 % av de som var 7 år eller eldre. Blant mennene ser vi tilsvarende mønster: 46 % av mennene som ble utsatt for første overgrep før fylte 7 år, hadde vært utsatt for en kvinnelig overgriper, mot 25 % av de som ble utsatt for første overgrep da de var 7 år eller eldre. Antallet menn er forholdvis lavt, og de prosentvise resultatene må ses i lys av dette og tolkes med varsomhet.

Spørsmålet som gjelder kjønn på overgriper(ene), er ikke knyttet til et spesifikt overgrep (første eller senere overgrep). Vi vet derfor ikke om de under 7 år som har vært utsatt for en kvinnelig overgriper, ble det ved første overgrep eller senere. Mønsteret gir uansett en viktig indikasjon.

Av de som hadde vært utsatt for en kvinnelig overgriper, hadde 56 % også vært utsatt for en mannlig overgriper. Resultatene viser imidlertid ikke om det er snakk om flere overgripere knyttet til samme overgrep eller om det er snakk om ulike overgrep – eller hvorvidt det var en relasjon mellom overgriperne.

Anmeldelse av overgrepet(ene)

De fleste anmeldte ikke overgrep

Til sammen 33 % av de utsatte brukerne i 2020 svarte at saken(e), eller noen av sakene, var anmeldt. Andelen er omtrent tilsvarende som tidligere år. For 24 % av brukerne var saken(e) anmeldt, mens 9 % svarte at noen av sakene var anmeldt og andre ikke. 67 % hadde ikke anmeldt saken(e).

En større andel kvinner enn menn oppga at saken(e) eller noen av sakene var anmeldt.

Blant de yngste utsatte brukerne (under 18 år) var andelen som svarte at saken(e), eller noen av sakene, var anmeldt, til sammen 33 %. Andelen som svarte at saken(e) var anmeldt er høyest i aldersgruppene 18-23 år (37 %) og aldersgruppen 24-29 år (40 %). Andelen som rapporterte om anmeldelse, var lavest blant utsatte i aldersgruppen 60 år eller eldre (til sammen 18 %).

Andelen som hadde anmeldt, var lavest for de med nær relasjon til overgriper

De laveste andelene anmeldelser finner vi blant de som hadde vært utsatt for overgrep fra noen i meget nær relasjon:

 • 33 % av de som var utsatt for overgrep fra far, hadde anmeldt
 • Utsatt for overgrep fra besteforelder: 30 % hadde anmeldt
 • Utsatt for overgrep fra mor: 28 % hadde anmeldt
 • Utsatt for overgrep fra søsken: 28 % hadde anmeldt
 • Utsatt for overgrep fra annen slektning/familie: 30 % hadde anmeldt.

I tillegg hadde 33 % av de som ble utsatt for overgrep av en nabo/kollega anmeldt sakene(e). Det var svært få som svarte at overgriper var stemor, fostermor, fosterfar, stesøsken eller fostersøsken, og det gir derfor ikke mening å bryte tallene ned på hvorvidt tilfellene ble anmeldt.

For de øvrige kategoriene av overgriper varierer andelen som hadde anmeldt sakene(e) mellom 37 % og 44 %.

Halvparten av anmeldte saker ble henlagt

Halvparten av de som oppga at saken(e) var anmeldt, opplevde henleggelse, enten på grunn av foreldelse eller andre forhold. 21 % svarte at anmeldelsen førte til dom, og 29 % sa at saken(e) fortsatt var under etterforskning, eller at de ventet på rettssak.

Det er i hovedsak små forskjeller fra 2019, men en noe større andel, 43 %, oppga i 2020 at anmeldelsen førte til henleggelse på grunn av andre forhold enn tidligere år (henholdsvis 40 % og 35 % i 2019 og 2018).

Vanligere at saken har blitt henlagt for eldre brukere 

44 % av brukerne under 18 år som oppga at saken(e) var anmeldt, svarte at forholdet fortsatt var under etterforskning, eller at de avventet rettssak. Andelen synker med alder, og blant brukerne 50-59 år gjaldt dette til sammenligning 13 %.

Andelen som opplevde henleggelse på grunn av foreldelse, øker derimot betydelig med brukernes alder; fra 3-7 % blant de under 40 år, til 27-33 % blant brukere som var 40 år og eldre. For de øvrige kategoriene er det ikke noe tydelig aldersmønster.

Flere mannlige brukere har opplevd henlagt sak

En større andel menn enn kvinner hadde opplevd henleggelse på grunn av foreldelse, mens en større andel kvinner enn menn opplevde domfellelse og at saken fortsatt var under etterforskning/venter på rettsak. Det var små kjønnsforskjeller når det gjelder henleggelse på grunn av andre forhold og ikke fellende dom.

En større andel kvinner enn menn hadde søkt voldsoffererstatning

Totalt 17 % av de utsatte hadde søkt om voldsoffererstatning/rettferdsvederlag; 18 % av kvinnene og 11 % av mennene. Andelen som hadde søkt om voldsoffererstatning, var høyest blant de i alderen 24-29 år og 40-49 år, og lavest blant brukerne under 18 år.

Av de som hadde søkt om voldsoffererstatning/rettferdsvederlag, hadde 40 % fått innvilget dette. 28 % hadde ikke fått det innvilget, og 36 % svarte at søknaden fortsatt var under behandling.

Færre sendte bekymringsmeldinger til barnevernet

Sentrene ble bedt om å oppgi hvor mange ganger de hadde anmeldt saker til politiet, samt hvor mange ganger de hadde meldt saker til barnevernet.

11 av 22 sentre hadde meldt saker til barnevernet i 2020. Sentrene hadde til sammen meldt saker til barnevernet 62 ganger i 2020, noe færre ganger enn i 2019 (78).

5 sentre hadde til sammen anmeldt saker til politiet 9 ganger i 2020. Sammenlignet med 2019 er dette en økning på henholdsvis 2 senter og 4 anmeldte saker.

Trenger du hjelp?