Ved årsskiftet 2020 til 2021 rapporterte sentrene om hvilke tiltak de har gjennomført som følge av koronapandemien. Som andre tjenester og tilbud over hele landet har besøkstilbudet på sentrene blitt påvirket, men sentrene har i stor grad opprettholdt tilbudene til brukerne.  

Hovedpunkter

De fleste sentrene holdt de ulike tilbudene åpne med smittevernstiltak

For å kunne opprettholde tilbudet, gjennomførte sentrene brukersamtaler på telefon og innførte smitteverntiltak for besøkende

Åpent hus og temamøter/undervisning var de tilbudene som oftest ble midlertidig stengt som følge av pandemien

Bruk av sentrene i 2020

Antall henvendelser fra brukere og bruk av sentrene i 2020

I 2020 ble det registrert flere henvendelser fra brukerne av sentrene enn tidligere år, og det ble registrert færre brukerbesøk og deltakere på aktiviteter i regi av sentrene.

Sentrene mottok totalt 38 359 henvendelser fra brukerne i 2020. For foregående år var tallene som følger:

 • 2019: 35 968
 • 2018: 37 234
 • 2017: 33 574
 • 2016: 33 446 

Det ble registrert 20 773 brukerbesøk og deltakere på aktiviteter i regi av sentrene i 2020. Tallene for foregående år var:

 • 2019: 25 438
 • 2018: 26 253
 • 2017: 24 325
 • 2016: 22 282 

Økningen i antall henvendelser, og nedgangen i antall besøk, bør ses i sammenheng med koronapandemien i 2020. Fra 12. mars 2020 har det vært innført en rekke smitteverntiltak i Norge. Blant annet har myndighetene utformet smittevernregler og anbefalinger, både på nasjonalt og lokalt plan.

Flere henvendelser i mars-juni, sammenlignet med 2019

Dersom vi ser på oversikten over antall henvendelser fra brukerne per måned, viser tallene at det var omtrent like mange henvendelser fra brukerne i januar 2020 og januar 2019, mens det var noe flere henvendelser i februar 2020 enn i februar 2019.

I mars 2020 økte antall henvendelser betydelig fra januar og februar, og antallet var betydelig høyere enn i mars 2019. Også i april, mai og juni ble det registrert betydelig flere henvendelser fra brukerne i 2020, sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019.

I juli, august, september og november ble det også registrert noe flere henvendelser enn tilsvarende måneder i 2019, mens det ble registrert færre henvendelser i oktober og desember.

Færre brukere besøkte sentrene og deltok i aktiviteter i regi av sentrene

Antall brukerbesøk og deltakere på aktiviteter var noe høyere i januar og februar 2020 enn tilsvarende måneder i 2019.

I mars 2020 falt antall brukerbesøk betydelig fra januar og februar, og det var langt færre brukerbesøk per måned i månedene fra mars til desember, sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019. Forskjellen var størst i mars (662 færre besøk) og november (904 færre besøk).

Hjelpetilbud på telefon og video særlig viktig under pandemien

Dersom vi ser bort fra samtaler og aktiviteter som ble gjennomført på telefon eller videosamtale på grunn av koronapandemien, er nedgangen fra 2019 til 2020 enda større – spesielt i de første månedene etter nedstengingen. Dette viser at telefon- og videosamtale har vært svært viktige verktøy for sentrene for å kunne fortsette å gi brukerne et tilbud under koronapandemien.

Tilbud på sentrene etter 11. mars og ut 2020

Hvordan sentrene mot incest og seksuelle overgrep ble påvirket av pandemien

Ved de fleste sentrene ble samtaletilbudene holdt åpne med smitteverntiltak, mens innomstikk/åpent hus, undervisning og gruppetilbud på sentrene i større grad måtte stenges midlertidig etter 11. mars 2020.

Ingen sentre hadde åpne tilbud uten smittevernstiltak under pandemien.

De fleste sentrene holdt tilbudene åpne med smitteverntiltak

Nesten alle sentrene hadde åpent med smitteverntiltak for tilbudene om enesamtale, hjelp til å ta kontakt med andre tjenester og følge til møte med andre tjenester, og for tilbudene om parsamtale og familiesamtale. I tillegg hadde de fleste sentre åpent med smitteverntiltak for tilbudet om deltakelse fra senteret i ansvarsgrupper/samarbeidsgrupper rundt bruker. 12 av 13 sentre med tilbud til barn og unge, holdt tilbudet åpent med smitteverntiltak.

Flertallet av sentrene holdt også tilbudene temamøter/undervisning, sosiale aktiviteter i regi av senteret, selvhjelpsgruppe/annet gruppetilbud og innomstikk/åpent hus åpent med smitteverntiltak.

Tilbudene som i størst grad måtte holde midlertidig stengt, var innomstikk/åpent hus og temamøter/undervisning. Ganske mange sentre oppgir også at de hadde midlertidig stengt for tilbudene om selvhjelpsgruppe/annet gruppetilbud og sosiale aktiviteter i regi av senteret.

For de øvrige tilbudene var det relativt få sentre som hadde midlertidig stengt: 6 av 22 sentre oppgir at de hadde midlertidig stengt deltakelse fra senteret i ansvarsgrupper/samarbeidsmøter rundt bruker. For enesamtale, hjelp til å ta kontakt med andre tjenester og følge til møte med andre tjenester, var det 4 av 22 sentre som hadde midlertidig stengt. 3 av 21 sentre hadde stengt tilbudene om parsamtale og tilbudene om familiesamtale. Tilbudet til barn og unge hadde midlertidig stengt ved 2 av 13 sentre.

Sentrene som hadde holdt tilbud midlertidig stengt, svarte i hovedsak at tilbudene var stengt i en periode på 2 måneder eller mindre.

Flere sentre gjennomførte tilbudene til brukere digitalt

Sentrene beskrev også andre endringer i tilbudet som følge av pandemien. De fleste forklarer at tilbudene har vært åpne, men i noen tilfeller gjennomført på andre måter enn tidligere. Blant annet har samtaler blitt gjennomført på telefon og video, og flere sentre nevner også at de har tilbudt yoga online. Samtidig melder sentrene at det har vært begrensninger i gruppetilbudene både på grunn av smitteverntiltak, og på grunn av lav påmelding og bekymring for å bli smittet blant brukerne.

Noen aktiviteter, som innomstikk og undervisning, ble begrenset på grunn av hjemmekontor blant ansatte og andre smitteverntiltak. Flere nevner også at disse tilbudene ble gradvis åpnet opp, etter å ha vært midlertidig stengt i mars/april. Det er også flere sentre som nevner at samtaler over telefon og video har ført til at flere brukere faller fra, og at det dermed har blitt færre samtaler og samarbeidsmøter.

Smittevern på sentrene

Alle sentrene benyttet telefonsamtaler og innførte hygieniske smitteverntiltak for brukerne

Alle sentrene hadde innført to eller flere smitteverntiltak for å kunne gi brukerne et tilbud. Alle de 22 sentrene oppgir at de benyttet hygieniske smitteverntiltak for brukere ved besøk på senteret, og at de har flyttet samtaler med brukerne fra senteret til telefon. I tillegg oppgir de fleste sentrene at de har hatt samtaler med brukere utenfor senteret og samtaler med brukere på video.

5 av 22 sentre oppgir at de har benyttet andre smittevernstiltak, og sentrene fikk muligheten til å legge inn kommentarer til smitteverntiltak for brukerne.  Her nevnes blant annet:

 • ommøblering av sentret
 • omorganisering av besøk på senteret, blant annet gjennom å legge samtaler på forskjellige tidspunkt for å unngå at flere ventet i samme rom
 • opphold mellom samtaler for å få tid til utlufting og desinfisering av overflater
 • ansatte har blitt delt opp i kohorter/lag
 • hjemmekontor har blitt vanligere
 • obligatorisk påmelding til gruppeaktiviteter, eller gjennomført dem på video.

12 av 22 sentre var i noen grad forhindret fra å hjelpe brukerne grunnet smitteverntiltak

Ingen sentre oppgir at de i stor grad har vært forhindret fra å hjelpe brukere på grunn av smitteverntiltak, men 12 av 22 sentre sier at dette gjelder i noen grad.

10 av 22 sentre oppgir at de ikke har vært forhindret fra å hjelpe brukerne grunnet smitteverntiltak.

Sentrene ga også andre beskrivelser av driften av senteret i forbindelse med pandemien. Flere sentre sa at gruppetilbud ble holdt midlertidig stengt og/eller med begrenset antall personer. Andre oppgir at forebyggende og utadrettet arbeid, herunder undervisning, har blitt nedprioritert for å prioritere brukerne. Flere beskriver også omorganiseringer i forbindelse med smitteverntiltak og nye rutiner knyttet til dette.

Noen sentre sier også at brukerne har fått et dårligere tilbud, da samtaler ble gjennomført på telefon og mange brukere ikke ønsket dette. I tillegg beskriver noen av sentrene at de ansatte har opplevd vansker med å knytte relasjoner til brukerne ved førstegangssamtale på telefon eller video, noe som har ført til at brukere har falt fra. Smitteverntiltak og begrenset tilgjengelighet hos andre deler av hjelpeapparatet har dessuten gjort oppfølging av brukere vanskelig, ifølge noen av sentrene.

Følger for de ansatte

12 sentre hadde hatt ansatte i karantene

12 av 22 sentre oppgir at de har hatt ansatte i karantene, mens kun ett av sentrene har hatt permitterte ansatte som følge av korona.

20 av 22 sentre benyttet hjemmekontor i større grad enn før

Når det gjelder smitteverntiltak for ansatte, svarte alle sentrene at de benyttet hygieniske smitteverntiltak. Videre oppga nesten alle (20 av 22 sentre) at de benyttet hjemmekontor i større grad enn før. Det var mindre vanlig å ha innført endringer i arbeidstid og ekstra opplæring av ansatte som smitteverntiltak.

Sentrene oppga også andre kommentarer om smitteverntiltak for ansatte, blant annet:

 • ansatte ble inndelt i kohorter og/eller at arbeidstiden deres ble endret
 • bruk av og tilrettelegging for hjemmekontor
 • mer bruk av telefon og digitale kanaler, herunder at sentrene måtte sørge for utstyr og opplæring knyttet til dette
 • opplæring i rutiner og smittevern
 • desinfisering av samtalerom og fellesarealer
 • tilbud om bruk av tjenestebil for å unngå kollektivtransport.

Trenger du hjelp?