Statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Statistikken for 2020 viser aktiviteten ved landets 22 sentre mot incest og seksuelle overgrep. Statistikken bidrar til bedre kunnskapsgrunnlag for statens tilskuddsordning, og andre aktører som ønsker informasjon på fagområdet.

2 399

2 399 personer var bruker av et senter mot incest og seksuelle overgrep i 2020, som utsatt og/eller pårørende

3 av 10 brukere ble utsatt for første overgrep før de fylte 7 år

84 % av de utsatte brukerne var kvinner

Konsekvenser av COVID-19 på sentrene mot incest og seksuelle overgrep

De fleste sentrene holdt hjelpetilbudet åpent med smittevernstiltak. Sentrene hadde færre brukerbesøk, men mottok flere brukerhenvendelser, enn tidligere år.

Om brukerne

2 399 personer brukte sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 2020. Kvinner og jenter utgjør 84 % av brukerne.

Overgrepserfaringer

28 % av av de utsatte brukerne ble utsatt for seksuelle overgrep før de hadde fylt 7 år. I de fleste tilfeller var overgriper en person i nær relasjon.

Om sentrene

De 22 sentrene hadde til sammen 135 årsverk i 2020, og de fleste ansatte hadde utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Nesten alle sentrene gjennomførte undervisningsoppdrag i 2020.

Tilbud på sentrene

I 2020 mottok 97 % av de utsatte brukerne enesamtale. De som hadde brukt sentrene over tid, benyttet seg av flere tilbud enn de nye brukerne gjorde.

Kjennskap og kontakt

Sentrene mottok over 38 000 henvendelser i 2020. De fleste brukerne fikk vite om hjelpetilbudet fra en privatperson eller fra Internett.

Tilgjengelighet til sentrene

Alle sentrene mot incest og seksuelle overgrep har tilrettelagt for besøk av personer med funksjonsnedsettelse. 21 av 22 sentre dekker også kommuner som ikke bidrar økonomisk til tilbudet. Lengste reisevei fra samarbeidskommune til et støttesenter mot incest og seksuelle overgrep er 600 km.

Menn som brukere

I 2020 var 15 % av brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep menn. Mennene som bruker sentrene har høyere snittalder enn kvinnene. Alle sentre mot incest og seksuelle overgrep er åpne for menn.

Statistikk pr. senter

Tall og registreringer per senter mor incest og seksuelle overgrep.