Krisesentrene har et utbredt samarbeid med andre instanser, og det er mest vanlig å samarbeide om enkeltsaker. Samarbeidet er sjelden formalisert gjennom skriftlige avtaler.  

Hovedpunkter

Alle krisesentrene samarbeider med politiet

De fleste krisesentrene samarbeider med boligkontor

Det har blitt mer vanlig med skriftlige samarbeidsavtaler

Utbredt samarbeid men sjeldent formalisert

Krisesenterloven pålegger kommunene å sørge for at voldsutsatte får helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre tjenester 

Økende antall sentre deltar i etablerte samarbeidsfora i kommunen

Av sentrene for kvinner deltok 32 av de 43 sentre i etablerte samarbeidsfora i kommunen. Dette er 3 flere enn i 2019. Av sentrene med tilbud til menn, oppgir 29 av 39 at de deltok i etablerte samarbeidsfora i kommunen. 

Krisesentrene med tilbud til kvinner og menn hadde et utbredt samarbeid med andre instanser. Alle krisesentrene med tilbud til kvinner deltok i samarbeid med NAV og barneverntjenesten i kommunen(e), og 42 av 43 deltok i samarbeid med familievernet, psykisk helsetjeneste, politi og rusomsorg. De fleste deltok også i samarbeid med boligkontor (39), barnehus (38) og overgrepsmottak (36). 

Blant krisesentrene med tilbud til menn, deltok alle i samarbeid med NAV, barneverntjenesten, familievernet, politi og rusomsorg. De fleste deltok også i samarbeid med psykisk helsetjeneste (38 av 39), boligkontor (36), overgrepsmottak (35) og barnehus (35). 

Sammenlignet med 2019, var det litt færre sentre med tilbud til kvinner som deltok i samarbeid med overgrepsmottak, barnehus og boligkontor. Dersom vi sammenlignet også med årene 2015 til 2018, er det relativt små endringer når det gjelder antall krisesentre som har samarbeid med andre instanser. 

Mest utbredt med samarbeid om enkeltsaker

Det var mest utbredt med samarbeid om enkeltsaker, både blant krisesentertilbud til kvinner og menn. Rundt halvparten av krisesentertilbudene hadde faste kontaktpersoner hos NAV og politiet, og en tilsvarende andel hadde skriftlig samarbeidsavtale med barneverntjenesten i kommunen(e). 

De fleste har ikke skriftlige avtaler

I perioden 2015 til 2020 har det blitt mer vanlig at krisesentrene med tilbud til kvinner har skriftlig samarbeidsavtale med NAV, barnevernstjenesten, familievernet og overgrepsmottak. De fleste har imidlertid fortsatt ikke-skriftlige avtaler. 

Trenger du hjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp mot vold i nære relasjoner, finner du oversikt over hjelpetilbud her:

Trenger du mer informasjon, kan du gå inn på disse nettsidene: