Statistikken for 2018 viser aktiviteten ved landets 24 sentre mot incest og seksuelle overgrep. Statistikken bidrar til bedre kunnskapsgrunnlag for statens tilskuddsordning, og andre aktører som ønsker informasjon på fagområdet.

2 888

2 888 besøkte sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 2018

63 % av de utsatte brukerne var yngre enn 14 år ved første overgrep

Antallet som bruker sentrene mot incest og seksuelle overgrep øker

Om brukerne av sentre mot incest og seksuelle overgrep

Mange av brukerne har nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, og de har i mindre grad tilknytning til arbeidslivet enn det som ellers er vanlig.

Menn som brukere

Tallene viser at det vanligvis tar lengre tid for menn å komme til et stadium hvor det å oppsøke hjelp blir mulig. 61 % av mennene ble utsatt for overgrep for første gang da de var i alderen 7-15 år.

Overgrepserfaringer

De fleste brukerne av sentrene mot incest og seksuelle overgrep har blitt utsatt for overgrep fra ung alder, over en lengre periode og av en person de hadde en nær relasjon til.

Om sentrene

Det er flest kvinner med høy utdanning som jobber ved sentrene. Utadrettet informasjon og undervisning er en sentral del av sentrenes arbeid.

Tilbud på sentrene

Sentrene har et bredt spekter av tilbud hvor samtaler, hjelp til å ta kontakt med andre tjenester, samt sosiale aktiviteter står sentralt.

Kjennskap og kontakt med sentrene

Det har vært en økning i antall personer som henvendte seg til og besøkte sentrene. De fleste henvendte seg via telefon aller første gang de tok kontakt.

Tilgjengelighet på sentrene mot incest og overgrep

De fleste sentrene dekker et stort geografisk område, og de dekker også kommuner som ikke bidrar økonomisk til tilbudet. Under halvparten av sentrene er universelt utformet.

Statistikk pr. senter

Tall og registreringer per senter mor incest og seksuelle overgrep