Formål

Statistikken for 2017 viser aktiviteten ved det som da var landets 22 sentre mot incest og seksuelle overgrep. Fra 2018 er det 24 senter som deltar i registreringen. Målet er å kartlegge og gi informasjon om bruken og driften av sentrene over tid, og bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for statens tilskuddsordning og andre aktører som ønsker informasjon på fagområdet.

Dette er niende gang statistikk for sentrene mot incest og seksuelle overgrep samles og fremstilles. Første rapport forelå i 2009, med standardiserte skjema for rapportering fra sentrene utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

I dag videreutvikles statistikkarbeidet stadig i samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Sentio Research Norge, NKVTS, FMSO   og noen av sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Nøkkeltall og hovedtrender

  • Det er en klar økning i antall brukere av sentre mot incest og seksuelle overgrep. Det ble registrert besøk av 3 504 unike personer ved sentrene i 2017, totalt 902 flere enn i 2016. Det skal fylles ut ett brukerskjema per person som benytter senteret. Til sammen ble det fylt ut 2 479 brukerskjema, altså en del færre enn antall besøkende.
  • 78 % av brukerne oppsøkte senteret som utsatt, mens 22 % oppsøkte senteret som pårørende. 
  • Det var flest kvinner blant brukerne av sentrene. Kvinneandelen var 80 % blant de som var utsatt for seksuelle overgrep, og 67 % blant de pårørende. 
  • 45 % av de pårørende brukerne var mor til noen som var utsatt for overgrep.
  • De fleste som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep svarte at overgrepene startet i ung alder, varte over en lengre periode og ble begått av en person de hadde en nær relasjon til. 65 % var 12 år eller yngre ved første overgrep. 13 % hadde vært utsatt for overgrep fra en ukjent person. 
  • Omtrent alle kvinnene og 74 % av mennene hadde vært utsatt for en mannlig overgriper. En større andel menn enn kvinner hadde vært utsatt for en kvinnelig overgriper, henholdsvis 36 % mot 7 %.
  • En stor andel av brukerne hadde sitt første besøk ved senteret i 2017, henholdsvis 54 % av de som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, og 75 % av de pårørende.
  • Totalt antall brukere (basert på utfylte brukerskjema) var høyere i 2017 enn det har vært i tidligere registreringsår (2009-2016).

Trenger du hjelp?