For de fleste barn og unge er det viktig å være sammen med venner i fritida. Noen er sammen med venner flere ganger i uka, men det er også vanlig å bruke mindre tid på sosialt samvær.

Hovedpunkter

Ungdom er mindre sammen med venner nå enn tidligere.

På ungdomstrinnet oppgir 43 % at de ikke har vært ute med venner i det hele tatt.

I tenårene er jenter mer sosiale enn gutter.

Hvor mange er sammen med venner på fritiden?

Barn er mer sammen med andre på fritida enn ungdommer er

De fleste barn og unge har sosialt samvær med andre som hovedaktivitet   på fritida en gjennomsnittsdag, men andelen synker noe med økende alder.

  • Blant 9–12-åringene er andelen 69 %.
  • Blant 13–15-åringene er andelen redusert til 68 %.
  • Blant 16–19-åringene er andelen 64 %. 

(Vaage 2012a og Vaage 2013). Å ha mye sosialt samvær trenger imidlertid ikke bety at man har gode og nære vennerelasjoner. Les mer i vår artikkel Relasjoner og nettverk

Ungdom bruker mindre tid på sosialt samvær nå enn tidligere

SSBs tidsbruksundersøkelser tyder på at ungdom nå bruker mindre tid på sosialt samvær enn tidligere. For ungdommer mellom 16 og 19 år gikk andelen som har sosialt samvær som hovedaktivitet en gjennomsnittsdag, ned fra 83 % i 2000 til 64 % i 2010 (Vaage 2013). I hele tidsperioden har jenter brukt mer tid på sosialt samvær enn gutter.

Sosialt samvær blant 16-24-åringer

Andel blant personer 16-24 år som bruker tid på sosialt samvær en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010

Kilde: SSB/Tidsbruksundersøkelsen (Vaage 2012b)

Andel blant personer 16-24 år som bruker tid på sosialt samvær en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 1971-2010

Kilde: SSB/Tidsbruksundersøkelsen (Vaage 2012b)

Datagrunnlaget

Tidsbruksundersøkelsen er en egen uavhengig surveyundersøkelse som gjennomføres av SSB ca. hvert 10. år.

Undersøkelsene er basert på dagbøker som føres av et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år. I dagboka skriver deltakerne hvilke hoved- og biaktiviteter de utfører med ti minutters intervall over to døgn. Det registreres kun én hovedaktivitet og én biaktivitet for hvert tidsintervall. Hvis deltakerne både så på TV, spiste middag og hadde besøk av venner samtidig, vil kun to av disse tre «aktivitetene» bli registrert.

Dernest fyller de inn hvem de er sammen med for hvert intervall. I dagbøkene blir det også fanget opp hvor respondentene er for hvert intervall, og hva slags transportmiddel som brukes for de intervallene der respondenten er på reise. Respondentene blir også intervjuet, og intervjuene fanger i hovedsak opp bakgrunnsinformasjon til hjelp for å analysere dagbøkene.

I 2010 var bruttoutvalget ca. 8500 personer. Etter frafall var det ca. 4000 personer som deltok i undersøkelsen.

Dataene fra dagbøker og intervjuer kobles til data fra utdanningsregisteret og innvandrerregisteret.

Internasjonalt samarbeid om tidsbruksundersøkelser har foregått siden 1960-tallet. Fra midten av 1990-tallet har det europeiske statistikkbyrået Eurostat samordnet undersøkelsene, og i dag deltar minst 20 land i dette samarbeidet.

Les mer om tidsbruksundersøkelsen her: http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/tidsbruk/hvert-10-aar/2012-01-18?fane=om#content

Dokumentasjonsrapport om tidsbruksundersøkelsen 2010:

http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/tidsbruksundersokelsen-2010

I tidsbruksundersøkelsen registrerer SSB «sosialt samvær» som en av flere mulige hovedaktiviteter. En hovedaktivitet er den viktigste aktiviteten i et tidsintervall på 10 minutter. Sosialt samvær forutsetter fysisk nærvær og en viss grad av kontakt. I sosialt samvær som hovedaktivitet inngår blant annet besøk av andre eller hos andre og samtaler på fritida. Selv om ikke alle barn og unge oppgir å ha brukt tid på sosialt samvær som hovedaktivitet en gjennomsnittsdag, trenger ikke dette å bety at de har vært alene. De kan ha gjort andre aktiviteter (for eksempel spist middag eller sett på TV) sammen med andre uten at dette er blitt registrert som sosialt samvær, fordi den andre aktiviteten ble regnet som hovedaktiviteten.

Selv om unge bruker mindre tid til samvær  , er de ikke nødvendigvis blitt mindre sosiale. Sosiale medier tar mye tid, særlig for jenter. Les mer om ungdoms bruk av sosiale medier.

Flere jenter enn gutter bruker tid sammen med venner

Kjønnsforskjellene ser ut til å øke etter hvert som barna blir ungdommer. Det er relativt liten kjønnsforskjell blant 9–12-åringene, 6 prosentpoeng, men blant 16–19-åringene er det 74 % jenter som bruker tid på sosialt samvær en gjennomsnittsdag, mot kun 54 % av guttene.

Sosialt samvær blant jenter og gutter

Andel barn og unge som bruker tid på sosialt samvær en gjennomsnittsdag, etter kjønn og alder. 2010

Kilde: SSB/Tidsbruksundersøkelsene (Vaage 2012a og Vaage 2013)

Andel barn og unge som bruker tid på sosialt samvær en gjennomsnittsdag, etter kjønn og alder. 2010

Kilde: SSB/Tidsbruksundersøkelsene (Vaage 2012a og Vaage 2013)

Datagrunnlaget

Tidsbruksundersøkelsen er en egen uavhengig surveyundersøkelse som gjennomføres av SSB ca. hvert 10. år.

Undersøkelsene er basert på dagbøker som føres av et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år. I dagboka skriver deltakerne hvilke hoved- og biaktiviteter de utfører med ti minutters intervall over to døgn. Det registreres kun én hovedaktivitet og én biaktivitet for hvert tidsintervall. Hvis deltakerne både så på TV, spiste middag og hadde besøk av venner samtidig, vil kun to av disse tre «aktivitetene» bli registrert.

Dernest fyller de inn hvem de er sammen med for hvert intervall. I dagbøkene blir det også fanget opp hvor respondentene er for hvert intervall, og hva slags transportmiddel som brukes for de intervallene der respondenten er på reise. Respondentene blir også intervjuet, og intervjuene fanger i hovedsak opp bakgrunnsinformasjon til hjelp for å analysere dagbøkene.

I 2010 var bruttoutvalget ca. 8500 personer. Etter frafall var det ca. 4000 personer som deltok i undersøkelsen.

Dataene fra dagbøker og intervjuer kobles til data fra utdanningsregisteret og innvandrerregisteret.

Internasjonalt samarbeid om tidsbruksundersøkelser har foregått siden 1960-tallet. Fra midten av 1990-tallet har det europeiske statistikkbyrået Eurostat samordnet undersøkelsene, og i dag deltar minst 20 land i dette samarbeidet.

Les mer om tidsbruksundersøkelsen her: http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/tidsbruk/hvert-10-aar/2012-01-18?fane=om#content

Dokumentasjonsrapport om tidsbruksundersøkelsen 2010:

http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/tidsbruksundersokelsen-2010

Stor variasjon i sosial aktivitet blant ungdom

Mens SSBs tidsbruksundersøkelse viser tid brukt på sosialt samvær som hovedaktivitet  , har Ungdata-undersøkelsen et spørsmål om hvor ofte ungdommene bruker størstedelen av kvelden «ute med venner». Samvær med venner hjemme hos seg selv er dermed ikke inkludert her. Svarene viser at det er stor variasjon mellom ungdom når det gjelder hvor ofte de er ute med venner.

På ungdomstrinnet har 25 % vært ute med venner 2-5 ganger den siste uka, mot 34 % av ungdom på videregående. Et lite mindretall er svært sosialt aktive og har vært sammen med venner 6 eller flere kvelder siste uke. På ungdomstrinnet oppgir 43 % at de ikke har vært ute med venner i det hele tatt, mens 31 % av ungdom på videregående svarer det samme.

Samvær med venner på kveldstid

Antall ganger ungdom har brukt størstedelen av kvelden ute med venner siste uke, fordelt etter skolenivå. Prosent. 2017

Kilde: Bakken 2018

Antall ganger ungdom har brukt størstedelen av kvelden ute med venner siste uke, fordelt etter skolenivå. Prosent. 2017

Kilde: Bakken 2018

Datagrunnlaget

Statistikken er hentet fra NOVAs Ungdata-undersøkelser i perioden 2016-2018. Ungdata er basert på lokale ungdomsundersøkelser, hvor ungdom mellom 13 og 19 år fra hele landet besvarer spørsmål om en rekke temaer. Fra 2010 har Ungdata vært et tilbud til alle kommuner og fylkeskommuner, og er gratis for dem å bruke. Fra 2010 og fram til sommeren 2018 har 510 000 ungdommer deltatt i undersøkelsen. Ungdata er gjennomført i 412 kommuner, på Svalbard og på de fleste av landets videregående skoler. Ungdata er et samarbeid mellom de syv regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA). NOVA koordinerer og administrerer undersøkelsen. 

Gutter og jenter er like ofte ute med venner om kvelden

Ungdata-undersøkelsen viser knapt noen kjønnsforskjeller når det gjelder å være ute med venner størstedelen av en kveld. Tallene tyder videre på at andelen gutter og jenter som er mye ute om kvelden med venner, øker utover i tenårene.

Færre er ute med venner om kvelden

Siden 2011 har det vært en nedgang i andel ungdom som bruker kveldene på å være ute med venner. I 2017 hadde 30 % av ungdomsskoleelever vært ute med venner minst to kvelder i uka, mot 40 % i 2011.

Ungdom på ulike klassetrinn som er mye ute om kvelden

Andel ungdom som er mye ute om kvelden med venner (to ganger eller mer i løpet av siste uke), fordelt etter kjønn og klassetrinn. 2017

Kilde: Bakken 2018

Andel ungdom som er mye ute om kvelden med venner (to ganger eller mer i løpet av siste uke), fordelt etter kjønn og skolenivå. 2011-2017

Kilde: Bakken 2018

Andel ungdom som er mye ute om kvelden med venner (to ganger eller mer i løpet av siste uke), fordelt etter kjønn og klassetrinn. 2017

Andel ungdom som er mye ute om kvelden med venner (to ganger eller mer i løpet av siste uke), fordelt etter kjønn og skolenivå. 2011-2017

Kilde: Bakken 2018

Datagrunnlaget

Statistikken er hentet fra NOVAs Ungdata-undersøkelser i perioden 2016-2018. Ungdata er basert på lokale ungdomsundersøkelser, hvor ungdom mellom 13 og 19 år fra hele landet besvarer spørsmål om en rekke temaer. Fra 2010 har Ungdata vært et tilbud til alle kommuner og fylkeskommuner, og er gratis for dem å bruke. Fra 2010 og fram til sommeren 2018 har 510 000 ungdommer deltatt i undersøkelsen. Ungdata er gjennomført i 412 kommuner, på Svalbard og på de fleste av landets videregående skoler. Ungdata er et samarbeid mellom de syv regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA). NOVA koordinerer og administrerer undersøkelsen. 

Like mange i byen som på landet er mye ute med venner

Andelen 13–16-åringer som er mye sammen med venner  , varierer mellom ca. 20 % i de kommunene der andelen er lavest, og over 60 % i de kommunene der andelen er høyest. Kommunestørrelse ser ikke ut for å være utslagsgivende for hvor stor andel ungdom som er mye ute blant venner. Gjennomsnittet ligger på rundt 40 % både for små, mellomstore og store kommuner (Nova 2014).

Blant 16–24-åringene er det flere i spredtbygde strøk enn i større bysamfunn som kjenner naboene så godt at man besøker hverandre av og til. Det er likevel ikke slik at ungdom som bor i småkommuner, har mer vennekontakt enn de som bor i byer (SSB/levekårsundersøkelsen 2012).

Mange ønsker seg mer tid til samvær med venner

En stor andel barn og unge opplever at tiden på hverdagene ikke strekker til for alt de skal gjøre. Andelen som svarer at de ofte eller noen ganger har for mye å gjøre, øker med alderen. Blant 9–12- åringene er andelen 42 %, og blant 13–15-åringene 47 %. Blant 16–19-åringene er andelen økt til 59 %. Til sammenligning gjelder dette 75 % i aldersgruppen 35–44 år.

Når barna og ungdommene ble spurt om hva de gjerne skulle hatt mer tid til på hverdagene, var det samvær med venner som oftest ble trukket frem av både gutter og jenter i alle de tre aldersgruppene (Vaage 2012a og 2013).

Kilder

Bakken, A. (2018). Ungdata. Nasjonale resultater 2018. (NOVA Rapport nr. 8, 2018). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

NOVA (2015) Ungdata. Nasjonale resultater 2014. (NOVA Rapport nr. 7, 2015). Oslo: Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring.

SSB/ Levekårsundersøkelsen 2012, tabell 08273.

Vaage, O. F. (2013). Unges dagligliv 1971–2010. Unge har mer fritid – men savner samvær. Samfunnsspeilet 27(2) 2-8.

Vaage, O. F. (2012a). Barns tidsbruk. Barns dagligliv i endring. Samfunnspeilet 26(4) 16-23.

Vaage, O. F. (2012). Tidene skifter – Tidsbruk 1971–2010. (SSB Statistiske analyser, 2011). Oslo: Statistisk sentralbyrå.