For de fleste barn og unge er det viktig å være sammen med venner i fritida. Noen er sammen med venner flere ganger i uka, men det er også vanlig å bruke mindre tid på sosialt samvær.

Hovedpunkter

Ungdom er mindre sammen med venner nå enn tidligere.

På ungdomstrinnet oppgir 43 % at de ikke har vært ute med venner i det hele tatt.

I tenårene er jenter mer sosiale enn gutter.

NB! Oppvekststatistikken på bufdir.no er under revidering. Informasjonen og tallene du finner her er ikke oppdatert. Vi har fjernet grafene, men teksten står inntil videre. Nytt innhold vil komme i løpet av første kvartal 2022.

Fem artikler vil imidlertid bli oppdatert i løpet av sommeren og innen 1. september i år. Disse er:

Hvor mange er sammen med venner på fritiden?

Barn er mer sammen med andre på fritida enn ungdommer er

De fleste barn og unge har sosialt samvær med andre som hovedaktivitet   på fritida en gjennomsnittsdag, men andelen synker noe med økende alder.

  • Blant 9–12-åringene er andelen 69 %.
  • Blant 13–15-åringene er andelen redusert til 68 %.
  • Blant 16–19-åringene er andelen 64 %. 

(Vaage 2012a og Vaage 2013). Å ha mye sosialt samvær trenger imidlertid ikke bety at man har gode og nære vennerelasjoner. Les mer i vår artikkel Relasjoner og nettverk

Ungdom bruker mindre tid på sosialt samvær nå enn tidligere

SSBs tidsbruksundersøkelser tyder på at ungdom nå bruker mindre tid på sosialt samvær enn tidligere. For ungdommer mellom 16 og 19 år gikk andelen som har sosialt samvær som hovedaktivitet en gjennomsnittsdag, ned fra 83 % i 2000 til 64 % i 2010 (Vaage 2013). I hele tidsperioden har jenter brukt mer tid på sosialt samvær enn gutter.

Selv om unge bruker mindre tid til samvær  , er de ikke nødvendigvis blitt mindre sosiale. Sosiale medier tar mye tid, særlig for jenter. Les mer om ungdoms bruk av sosiale medier.

Flere jenter enn gutter bruker tid sammen med venner

Kjønnsforskjellene ser ut til å øke etter hvert som barna blir ungdommer. Det er relativt liten kjønnsforskjell blant 9–12-åringene, 6 prosentpoeng, men blant 16–19-åringene er det 74 % jenter som bruker tid på sosialt samvær en gjennomsnittsdag, mot kun 54 % av guttene.

Stor variasjon i sosial aktivitet blant ungdom

Mens SSBs tidsbruksundersøkelse viser tid brukt på sosialt samvær som hovedaktivitet  , har Ungdata-undersøkelsen et spørsmål om hvor ofte ungdommene bruker størstedelen av kvelden «ute med venner». Samvær med venner hjemme hos seg selv er dermed ikke inkludert her. Svarene viser at det er stor variasjon mellom ungdom når det gjelder hvor ofte de er ute med venner.

På ungdomstrinnet har 25 % vært ute med venner 2-5 ganger den siste uka, mot 34 % av ungdom på videregående. Et lite mindretall er svært sosialt aktive og har vært sammen med venner 6 eller flere kvelder siste uke. På ungdomstrinnet oppgir 43 % at de ikke har vært ute med venner i det hele tatt, mens 31 % av ungdom på videregående svarer det samme.

Gutter og jenter er like ofte ute med venner om kvelden

Ungdata-undersøkelsen viser knapt noen kjønnsforskjeller når det gjelder å være ute med venner størstedelen av en kveld. Tallene tyder videre på at andelen gutter og jenter som er mye ute om kvelden med venner, øker utover i tenårene.

Færre er ute med venner om kvelden

Siden 2011 har det vært en nedgang i andel ungdom som bruker kveldene på å være ute med venner. I 2017 hadde 30 % av ungdomsskoleelever vært ute med venner minst to kvelder i uka, mot 40 % i 2011.

Like mange i byen som på landet er mye ute med venner

Andelen 13–16-åringer som er mye sammen med venner  , varierer mellom ca. 20 % i de kommunene der andelen er lavest, og over 60 % i de kommunene der andelen er høyest. Kommunestørrelse ser ikke ut for å være utslagsgivende for hvor stor andel ungdom som er mye ute blant venner. Gjennomsnittet ligger på rundt 40 % både for små, mellomstore og store kommuner (Nova 2014).

Blant 16–24-åringene er det flere i spredtbygde strøk enn i større bysamfunn som kjenner naboene så godt at man besøker hverandre av og til. Det er likevel ikke slik at ungdom som bor i småkommuner, har mer vennekontakt enn de som bor i byer (SSB/levekårsundersøkelsen 2012).

Mange ønsker seg mer tid til samvær med venner

En stor andel barn og unge opplever at tiden på hverdagene ikke strekker til for alt de skal gjøre. Andelen som svarer at de ofte eller noen ganger har for mye å gjøre, øker med alderen. Blant 9–12- åringene er andelen 42 %, og blant 13–15-åringene 47 %. Blant 16–19-åringene er andelen økt til 59 %. Til sammenligning gjelder dette 75 % i aldersgruppen 35–44 år.

Når barna og ungdommene ble spurt om hva de gjerne skulle hatt mer tid til på hverdagene, var det samvær med venner som oftest ble trukket frem av både gutter og jenter i alle de tre aldersgruppene (Vaage 2012a og 2013).

Kilder

Bakken, A. (2018). Ungdata. Nasjonale resultater 2018. (NOVA Rapport nr. 8, 2018). Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

NOVA (2015) Ungdata. Nasjonale resultater 2014. (NOVA Rapport nr. 7, 2015). Oslo: Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring.

SSB/ Levekårsundersøkelsen 2012, tabell 08273.

Vaage, O. F. (2013). Unges dagligliv 1971–2010. Unge har mer fritid – men savner samvær. Samfunnsspeilet 27(2) 2-8.

Vaage, O. F. (2012a). Barns tidsbruk. Barns dagligliv i endring. Samfunnspeilet 26(4) 16-23.

Vaage, O. F. (2012). Tidene skifter – Tidsbruk 1971–2010. (SSB Statistiske analyser, 2011). Oslo: Statistisk sentralbyrå.