I denne artikkelen viser vi til noen kilder med statistikk og kunnskap om innvandreres og samers utsatthet for vold i nære relasjoner, og bruk av hjelpetilbud. 

Hovedpunkter

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør flertallet av krisesentrenes beboere

Et fåtall av brukere av sentrene mot incest og seksuelle overgrep har innvandrerbakgrunn

595

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll veiledet i 595 enkeltsaker i 2018

Bruk av krisesentrene

I 2018 hadde 64 % av beboerne på krisesenter innvandrerbakgrunn . Beboere med innvandrerbakgrunn bor i snitt lengre på et krisesentertilbud enn beboere uten innvandrerbakgrunn gjør. Mange krisesentertilbud har ansatte med spesialisert kompetanse om personer med minoritetsbakgrunn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Se statistikk over bruken av krisesentertilbudene.

Henvendelser til kompetanseteamet

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll veiledet i 595 enkeltsaker i 2018. De vanligste hovedbekymringene i sakene var trusler/vold, ufrivillig opphold i utlandet, mistanke om gjennomført tvangsekteskap og frykt for tvangsekteskap.

Se statistikk over henvendelser til kompetanseteamet i årsrapporten for 2018. 

Bruk av sentrene mot incest og seksuelle overgrep

9 % av brukerne av sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 2018 hadde innvandrerbakgrunn. Andelen brukere med innvandrerbakgrunn har økt over tid. En del sentre har tilrettelagte tilbud for brukere med innvandrerbakgrunn.

Se statistikk over bruken av sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Forskning om innvandreres og samers utsatthet for vold i nære relasjoner

SAMINOR-undersøkelsen

SAMINOR 2-undersøkelsen, som ble gjennomført i 2012-2014 av Senter for samisk helseforskning ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT inneholdt spørsmål om erfaringer med vold i nære relasjoner blant den samiske befolkningen, og forskerne har publisert flere artikler om vold i nære relasjoner basert på undersøkelsen, blant andre:

Eriksen, A.M., Hansen, K.L., Javo, C. & Schei, B. (2015). Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. Scandinavian Journal of Public Health 43(6).

NKVTS’ forskningsprogram om vold i nære relasjoner i samiske samfunn

NKVTS holder på med et nytt forskningsprosjekt om vold i nære relasjoner i samiske samfunn som ser nærmere på:

  • Betydningen av det historiske bakteppet med fornorsking og assimilasjonspolitikk for vold og overgrep i samiske miljø
  • Eventuelle særlige kjennetegn ved vold og overgrep i samiske miljø
  • Betydningen av sosiokulturell kontekst for hvordan volden forstås, blir møtt,  håndteres i lokalsamfunnet og forebygges

Les mer om forskningsprogrammet på NKVTS sine nettsider.

NKVTS’ rapport om hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Les rapporten her. 

NKVTS’ undersøkelse om ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten

NKVTS sin omfangsundersøkelse fra 2019 viser resultater brutt ned på om ungdommene har innvandrerbakgrunn.

Les rapporten her. 

Voldsprogrammet hos OsloMet

OsloMet holder på med et tiårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner, herunder:

  • Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse
  • Kulturelle forståelser og underliggende årsaker
  • Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi
  • Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Les mer om programmet på OsloMet sine nettsider.