Her finner du statistikk og forskning om lavinntekt og økonomiske vansker blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med resten av befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn har i større grad økonomiske utfordringer enn befolkningen ellers.

Hovedpunkter

Personer med innvandrerbakgrunn er betydelig overrepresentert i gruppen med vedvarende lavinntekt

Flertallet av alle barn i familier med lavinntekt har innvandrerbakgrunn

Barn med foreldre som er arbeidsinnvandrere er mindre utsatt for lavinntekt

Lavinntekt blant innvandrere

Innvandrere fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika har i større grad lavinntekt

Tall for årlig lavinntekt  viser at andelen personer som tilhører en husholdning med årlig lavinntekt er mye større blant innvandrere enn i befolkningen som helhet. Det er imidlertid variasjoner etter landbakgrunn.

I 2018 tilhørte over en tredel av innvandrere fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika husholdninger med årlig lavinntekt, mot 10 % i hele befolkningen. Sammenlignet med hele befolkningen er det også en større andel innvandrere fra Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania som har årlig lavinntekt

Definisjon av lavinntekt

Lavinntekt innebærer at den samlede husholdningsinntekten er under 60 % av medianinntekten, inkludert offentlige overføringer, i Norge (etter skatt). Beregningen av lavinntekt tar hensyn til sammensetningen av antallet voksne og barn i husholdningen. Lavinntekt omtales ofte etter om det er på årlig basis, eller vedvarende lavinntekt i en treårsperiode 

Slik måler vi det:

Statistikk om lavinntekt er enten basert på SSBs register for inntekts- og formuesstatistikk, eller basert på informasjon fra levekårsundersøkelsen. Dette fremgår i «Om datagrunnlaget» under hver graf.

I denne teksten henviser vi til statistikk fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere Siden levekårsundersøkelsen ikke er representativ for alle innvandrere i Norge, er ikke dataene direkte sammenlignbare.

Innvandrere med lavinntekt har større økonomiske vansker enn andre med lavinntekt

Mange innvandrere opplever økonomiske vansker. Ifølge levekårsundersøkelsen blant innvandrere opplever 16 % av innvandrere å ha fire eller flere økonomiske vansker, mens 27 % opplever tre eller flere økonomiske vansker. Tilsvarende tall for resten av befolkningen er henholdsvis 3 % og 7 %. Andelen norskfødte med innvandrerforeldre som opplever økonomiske vansker er på tilnærmet likt nivå som resten av befolkningen 

Blant de med årlig lavinntekt, opplever innvandrere i større grad økonomiske vansker enn den øvrige befolkningen. En grunn til dette er at innvandrere med lavinntekt har en lavere gjennomsnittsinntekt enn den øvrige befolkningen i lavinntektsgruppen. Det er likevel større variasjoner enn inntektsforskjellen skulle tilsi

Blant innvandrere med årlig lavinntekt oppgir 54 % at de har tre eller flere økonomiske vansker, mens tilsvarende andel for resten av befolkningen er 33 %.

Store forskjeller mellom personer fra ulike opprinnelsesland

Det er store forskjeller mellom personer fra ulike opprinnelsesland. En stor andel personer som har innvandret fra Irak, Eritrea, Somalia og Iran opplever opphopning av økonomiske vansker, både blant de med og uten årlig lavinntekt. Nær 8 av 10 personer med lavinntekt som har innvandret fra Irak opplever en opphopning av økonomiske vansker. Til sammenligning opplever om lag 3 av 10 personer med lavinntekt som har innvandret fra Polen at de har en opphopning av økonomiske vansker

Jo lengre botid innvandrere har i Norge, jo færre økonomiske vansker opplever de. Personer fra Polen skiller seg ut med at de rapporterer om få økonomiske vansker etter kort botid i Norge, noe som har sammenheng med at mange i denne gruppen er arbeidsinnvandrere

 

Lavinntekt blant norskfødte med innvandrerforeldre

Store variasjoner i lavinntekt etter landbakgrunn

Norskfødte med innvandrerforeldre har en betydelig mindre andel med årlig lavinntekt sammenlignet med innvandrere. Det er imidlertid variasjoner etter landbakgrunn.

Blant norskfødte med innvandrerforeldre fra Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania har en litt mindre andel årlig lavinntekt enn i hele befolkningen. Blant norskfødte med bakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika er andelen med årlig lavinntekt større enn i hele befolkningen, men betydelig mindre enn innvandrere fra samme landgruppe.

Økonomiske vansker blant etterkommere med lavinntekt

Norskfødte i aldersgruppen 18-39 år med innvandrerforeldre rapporterer i langt mindre grad enn innvandrere om økonomiske vansker. Andelen er omtrent på samme nivå som i resten av befolkningen i samme alder

Det å ha en opplevelse av økonomiske vansker henger ofte sammen med lav inntekt. Norskfødte i aldersgruppen 18-39 år med innvandrerforeldre som tilhører en lavinntektshusholdning har noe lavere gjennomsnittsinntekt enn den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe. Denne gruppen oppgir likevel ikke at de opplever større økonomiske vansker enn den øvrige befolkningen. Vi vet ikke hvorfor det er slik.

Barn med innvandrerbakgrunn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

Flertallet av alle barn i familier med lavinntekt har innvandrerbakgrunn

Andelen barn i husholdninger med lavinntekt har mer enn tredoblet seg fra 2001 til 2018. På landsbasis bor i dag 110 800 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Av barn uten innvandrerbakgrunn er det 5,8 % som bor i en familie med lavinntekt. For barn med innvandrerbakgrunn  er det 38,7 % som bor i en familie med lavinntekt. Omfanget av barn med innvandrerbakgrunn som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt betydelig fra 2006 til i dag

Barn med innvandrerbakgrunn utgjør om lag 17 % av barna i Norge (målt over en treårsperiode) og 57,2 % av lavinntekstgruppen.  

Barn med landbakgrunn fra Syria og Somalia er mest utsatt

Barn med landbakgrunn fra Syria og Somalia er mest utsatt for lavinntekt. Om lag 9 av 10 barn fra Syria og om lag 8 av 10 barn fra Somalia bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt. Barn med syrisk landbakgrunn er i hovedsak en gruppe barn med kort botid i Norge som følge av krigen i Syria Lavinntektsdelen blant barn med innvandrerbakgrunn pleier vanligvis å synke, jo lengre barnefamiliene har bodd i Norge

Enkelte grupper har imidlertid en stor andel med lavinntekt selv etter lang botid i Norge. Dette gjelder særlig barn med bakgrunn fra Somalia og Irak Barn med bakgrunn fra Somalia er også den største enkeltgruppen med barn i familier med lavinntekt, med om lag 11 000 barn. Dette utgjør omtrent 10 % av alle barna i lavinntektsgruppen

Lav yrkestilknytning og lav utdanning er viktige årsaker til lavinntekt

De faktorene som har størst innvirkning på om innvandrerfamilier har lavinntekt, er en kombinasjon av at foreldrene har lav yrkestilknytning, lav utdanning, og mange barn

Det er store variasjoner i omfang av lavinntekt blant barnefamilier med innvandrerbakgrunn, avhengig av foreldrenes bakgrunn, utdanningsnivå og arbeidstilknytning.

Å vokse opp i en familie med lavinntekt kan gjøre det vanskeligere for barn med innvandrerbakgrunn å bli integrert i Norge. Utfordringer knyttet til språk og kjennskap til formelle og uformelle systemer i det norske samfunnet øker når man ikke har tilgang til viktige sosiale arenaer. Manglende inkludering i utdannings- og arbeidslivet kan føre til marginalisering, utenforskap og andre levekårsulemper 

Arbeidsinnvandrere er mindre utsatt for lavinntekt

Innvandrere fra for eksempel Polen og Litauen har gjerne kommet som arbeidsinnvandrere. De er mindre utsatt for å oppleve lavinntekt sammenlignet med innvandrere med flyktningbakgrunn. Likevel er om lag 23 % av barna til arbeidsinnvandrere i lavinntektsgruppen

Arbeidsinnvandrere med bakgrunn fra Vest-Europa, har ofte en husholdningsinntekt på nivå med, eller høyere enn befolkningen totalt sett. Dette har sammenheng med utdanningsnivå og at de oftere har høytlønnede yrker innenfor oljevirksomhet, helsevesen og undervisning

Kilder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (2020). Om fattigdom

Epland, J. & Kirkeberg, M. I. (2014). Store forskjeller mellom innvandrere fra gamle og nye EU-land. Statistisk sentralbyrå.

Epland, J. (2018). Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Statistisk sentralbyrå. 

Epland, J. & Normann, T. M. (2020). Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter. 

Omholt, E.L. (red.) (2019). Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2019. Oslo/Kongsvinger: SSB. Rapporter 2019/33. 

SSB. (2017). Lavere lønn blant innvandrere. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. 

SSB. (2018). Inntekts- og formuestatistikk for husholdninger. Tabell 09679.

Thorsen, L. R. (2019). Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.