40 % av barn og unge med hjelp fra barnevernet var plassert utenfor hjemmet

Plassering av barn og unge utenfor hjemmet er bare aktuelt dersom barnevernets hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon. Ved utgangen av 2016 var 15 820 barn og unge plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Disse utgjorde 40 % av barn og unge med tiltak fra barnevernet. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra 2003, da 34 % var plassert utenfor hjemmet.

74 % var plassert i fosterhjem

Av barn og unge som var plassert utenfor hjemmet av barnevernstjenesten ved utgangen av 2016, var 74 % plassert i fosterhjem, 8 % i barnevernsinstitusjon og 18 % plassert i egen bolig med oppfølging. Type plassering utenfor hjemmet varierer med barnets alder. Fosterhjem er det dominerende plasseringstiltaket blant barn under 18 år, og de fleste bor i fosterhjem utenfor familie og nære nettverk.

Ulike grunnlag for plassering

Barnevernlovens bestemmelser gir adgang til plasseringer utenfor hjemmet både med og uten foreldrenes samtykke, og både på mer varig og midlertidig basis. Slike plasseringer omfatter omsorgsovertakelser, akuttplasseringer, plasseringer ved alvorlige atferdsproblemer hos barnet og frivillige plasseringer.

Når barnevernet overtar omsorgsansvaret for et barn uten foreldrenes samtykke, er dette en krevende prosess hvor plasseringen er ment å være mer langvarig. I situasjoner som krever en raskere løsning, slik som akutte krisesituasjoner eller ved alvorlige atferdsproblemer hos barnet, kan barnevernet også plassere barn og unge midlertidig. Dette kan skje både med og uten foreldrenes eller barnets samtykke.

Barn som barnevernstjenesten har omsorgsansvaret for

Barnevernstjenesten hadde omsorgsansvaret for 72 % av barna i aldersgruppen 0–17 år som var plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2016 (8 924 barn), eller totalt 26 % av barn og unge med barnevernstiltak. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra utgangen av 2009, da barnevernstjenesten hadde omsorgsansvaret for 20 % av barn og unge med barnevernstiltak. 

Til tross for at det har vært en vekst i det totale antall barn og unge barnevernet har omsorgsansvaret for, har det ikke vært en tilsvarende vekst i antall barn med vedtak om omsorgsovertakelse de senere årene. Antallet nye barn med vedtak om omsorgsovertakelse i løpet av året har etter 2012 gått noe ned, med 1 545 i 2015 (siste tilgjengelige tall) Barnevernet overtar omsorgen for flest yngre barn, og disse blir værende i barnevernets omsorg i flere år. Dette gjør at det er færre barn som går ut av barnevernets omsorg enn antall nye barn barnevernet overtar omsorgen for.

Nedgang i antall barn som akuttplasseres etter flere år med vekst

Den vanligste årsaken til at barn og unge akuttplasseres, er at de står i fare for å bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, for eksempel på grunn av mishandling, alvorlig vanskjøtsel eller at barnet risikerer skade fra andre utenforstående. I 2016 ble 1 370 barn akuttplassert på dette grunnlaget. Etter flere år med økning, var dette en nedgang på 12 % fra året før.