Bufdir er som offentlig oppdragsgiver pålagt å føre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører. Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår er et ledd i kampen mot sosial dumping, som er et stadig viktigere satsningsområde for norske myndigheter.

Les hele Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (2008)

Bufdir har opprettet en egen tverrfaglig kontrollgruppe som utfører kontroller av lønns- og arbeidsvilkår. Kontrollgruppen er organisert under kontraktseier hos Bufdir og deres kontroller utgjør en del av kontraktseiers kontraktsoppfølging. Kontrollgruppen gjør en selvstendig vurdering basert på risikovurdering om hvilke leverandører som vil bli kontrollert.

Kontrollene har som formål å vurdere følgende:

  1. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til landsdekkende tariffavtale. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

  2. For kontroller av leverandører av institusjonsplasser til barnevernet skal også særskilte krav om turnus og hviletid i medleverforskriften og eventuelle særavtaler kontrolleres, spesielt forhold som kan påvirke kvaliteten på det miljøterapeutiske arbeidet.

Kontroll skal gjennomføres av inngåtte kontrakter med en estimert totalverdi over 1 million kroner ekslusiv merverdiavgift. Det er videre kun tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som omfattes av forskriften. I Bufdirs tilfelle vil det derfor være kontroll av tjenestekontrakter som er aktuelt.

For øvrig er det også slik at kontrollgruppen kan komme over forhold som er relevant for andre aktører, både interne og eksterne aktører, samtidig som disse aktørene kan komme over forhold som er relevant for kontrollgruppen. I slike tilfeller bør aktørene varsle hverandre om de relevante funnene.

For å ivareta dette internt er det etablert et systematisk samarbeid på tvers av Bufdir og Bufetat mellom de aktuelle aktørene.

For å ivareta samme funksjon eksternt er det opprettet en egen varslingskanal på e-post. Denne e-posten kan for øvrig benyttes av alle interne og eksterne kilder som har spørsmål eller tips om leverandører til kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.