Bufdir.no er en portal for Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Kommunikasjonsenheten i Bufdir har koordinerende ansvar for drift og utvikling av nettstedet og redaktøransvar for alle fellessider. Denne personvernserklæringen gjelder alle sider på bufdir.no.

Denne personvernerklæringen skal gi deg overordnet informasjon om hvordan Bufdir og Bufetat behandler personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger i utøvelsen av lovpålagte oppgaver og offentlig myndighet. Personvernforordningens prinsipper om lovlig, rettferdig og gjennomsiktig behandling er retningsgivende og førende for virksomhetens behandling av personopplysninger, og går i takt med forvaltningslovens regler om saksbehandling.

Bufdir og Bufetat skal blant annet sørge for rettigheter og plikter etter barnevernloven, arkivlova, offentliglova, adopsjonsloven, barneloven, lov om familievernkontorer, e Forvaltningsforskriften, forvaltningsloven, helsepersonelloven, ekteskapsloven og rettferdsvederlagsordningen i sin saksbehandling. Grunnloven, menneskerettslige konvensjoner og Haag konvensjonen er også viktige rettskilder for etatens arbeid.

Bufdir behandler personopplysninger og særlige kategorier personopplysninger i saker om rettferdsvederlag, bortføring av barn og ved tvangsekteskap samt saker om adopsjon og annerkjennelse av ekteskap. Bufetat behandler saker i det statlige barnevern- og familievern og ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

Hvem er vi?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og er et direktorat på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering, samt vold og overgrep i nære relasjoner.

Bufdir mottar fullmakter fra departementet på vegne av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen av etaten. Bufdir instruerer og delegerer myndighet til regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) gjennom årlige disponeringsbrev.

Bufetat har ansvaret for det statlige barnevernet og familievernet, og skal gi barn, unge og familier som trenger det, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Bufetat senter for administrasjon og utvikling (BSA) skal understøtte Bufetat sine medarbeidere i deres hverdag og bidra til tilstrekkelig kvalitet i administrative aktiviteter og prosesser.

Når samler vi inn personopplysninger?

Bufdir og Bufetat samler inn personopplysninger hovedsakelig i forbindelse med saksbehandling av lovpålagte oppgaver. Nedenfor har vi laget en liste over områder hvor det behandles personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger):

 • Adopsjon: søknad om adopsjon og klager
 • Familie og oppvekst: søknad om terapi/ sinnemestring/ samtale/deltagelse i foreldregruppe mm.
 • Fosterhjem: søknad om fosterforeldre/ beredskapshjem /Kurs
 • Barnevernet: Hjelpetiltak/ Plassering i barnevernsinstitusjon, fosterhjem /Familieråd / Senter for foreldre og barn/ Atferdsvansker/godkjenning av institusjoner og klagebehandling
 • Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
 • Rettferdsvederlag: Søknad om rettferdsvederlag
 • Inngåelse og godkjenning av ekteskap: Søknad om ekteskapsattest/ anerkjennelse av ekteskap
 • Separasjon og skilsmisse: Klage på Fylkesmannens vedtak om separasjon eller skilsmisse
 • Godkjenning av vigselsritualer: Søknad om godkjenning av vigselsritualer
 • Tilskudd: Søknad om nasjonal tilskuddsordning
 • Ansatte og øvrige oppdragstakere
 • Annet: Innsynsbegjæring etter offentlighetsloven/ Påmelding kurs eller seminar/Abonnement på nyhetsbrev/ Jobbsøkere 

Rettigheter

Personvernforordningen gir deg bestemte rettigheter slik at du kan ivareta ditt personvern på best mulig måte. Som behandlingsansvarlig skal Bufdir og Bufetat behandle dine personopplysninger i tråd med personvernforordningen og personopplysningsloven.

Dersom du har noen spørsmål om denne erklæringen eller vil utøve dine rettigheter etter personvernlovgivningen kan du ta kontakt med oss:

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Bufetat Senter for Administrasjon og Utvikling (BSA): postmottak@bufdir.no og postmottak@bufetat.no 

Du kan også ta direkte kontakt med Personvernombud Charlotte Bayegan-Harlem

Rett til innsyn 

I henhold til personvernforordningen artikkel 15 har du innsynsrett om alle opplysninger Bufdir og Bufetat behandler om deg. Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg samt få vite hvilke opplysninger vi har lagret.

Det finnes visse unntak fra innsynsretten som innebærer at du ikke får innsyn i dine personopplysninger selv om du ber om det. Unntakene gjelder i følgende tilfeller:

 • Offentleglova §§ 18 - 27
 • Av hensyn til helsen din eller forholdet ditt til nære pårørende
 • Opplysningene er omfattet av lovfestet taushetsplikt
 • I strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å gi innsyn, medregnet hensynet til deg selv
 • Innsynet vil krenke rettighetene og frihetene til andre

Bufdir og Bufetat er underlagt forvaltningslovens regler om saksbehandling (fvl). Dersom du er part i en sak kan du ha rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter og be om innsyn (fvl. § 18) med mindre unntakene kommer til anvendelse (§§ 18 flg. og 19).

Rett til korrigering

I henhold til personvernforordningen artikkel 16 kan du be Bufdir og Bufetat rette opp personopplysninger vi behandler om deg dersom de er uriktige eller du kan supplere opplysningene med tilleggsopplysninger. Du kan kun korrigere personopplysninger om deg selv dersom du kan sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt. Bufdir og Bufetat skal utføre retting snarest mulig og normalt senest innen én måned.

Rett til sletting

I henhold til personvernforordningen art. 17 kan du i enkelte tilfeller kreve at det slettes personopplysninger om deg. Du kan kreve sletting av dine personopplysninger dersom:

 • Du har gitt samtykke til behandlingen av personopplysninger og trekker samtykke tilbake
 • Opplysningene er hentet inn ulovlig
 • Formålet med opplysningene er oppnådd

Det er viktig å merke seg at det finnes visse unntak fra retten til sletting. Dersom unntakene kommer til anvendelse er Bufdir og Bufetat pålagt å lagre dine personopplysninger selv om du ber om sletting.

I følgende tilfeller skal Bufdir og Bufetat lagre personopplysninger:

 • Lagring er nødvendig for arkivering i allmenhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål
 • Lagring er nødvendig i henhold til helselovgivningen
 • Lagring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav

Begrensning av behandling av personopplysninger

I henhold til personvernforordningen artikkel 18 kan du i noen tilfeller be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Hvis du har rett til å kreve begrensning skal du gjøre det senest innen en måned. Dersom du har rett til å kreve begrensning kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe:

 • Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg er feilaktige kan du kreve begrensing. Som behandlingsansvarlig skal vi kontrollerer opplysningene dine og i mellomtiden kan du kreve at behandlingen begrenses.

Retten til begrensing kan også gi deg rett til å hindre at personopplysninger om deg slettes:

 • Dersom personopplysningene som behandles er ulovlig og skal slettes, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes
 • Når opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for men du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres

Det er viktig å understreke at Bufdir og Bufetat i enkelte tilfeller kan bruke dine personopplysninger selv om du har bedt om begrensning hvis det følger av hjemmel i lov. For eksempel for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter. Det kan også være nødvendig å behandle personopplysningene for viktige, allmenne interesser.

Hva registreres når du besøker nettsiden vår?

Informasjonskapsler

Bufdir.no benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke til lagring av informasjonskapsler. Din nettleser sender også automatisk opplysninger til bufdir.no sine servere hver gang du ber om å få vist en side. Dette er for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på, osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere deg som enkeltperson. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker etter. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

E-postvarsling

På noen av bufdir.no sine sider kan du abonnere på en e-postvarsling. Du må da samtykke til at vi kan registrere din e-postadresse og så kan du velge hvilke sider du ønsker informasjon om. Hver gang det publiseres nytt innhold på siden som du har registrert deg på, får du beskjed om dette via e-post. Opplysningene som registreres benyttes kun til e-postvarling. Det er kun administratorer som får tilgang til opplysningene. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller melder deg av e-postvarsling, blir e-postadressen din slettet hos oss.

E-post, skjemaer og deltagelse

Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av innsynsretten etter offentlighetsloven. Dette innebærer at e-poster, skjemaer og deltagelse i nettmøter og blogger derfor vil kunne gjøres tilgjengelig dersom det bes om innsyn.

Del/tips-tjenesten

Bufdir.no sin Del/tips-tjeneste kan brukes til å videresende tips eller til å dele artikler fra bufdir.no på en del sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Om du benytter send-videre-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre. Dette foregår automatisk.

Hvordan avvise informasjonskapsler

På Nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Hva registreres når du tar kontakt med oss?

Brev

Når du sender brev til Bufdir og Bufetat går det til en felles postadresse til Bufetats Senter for Administrasjon og Utvikling (BSA) i Tønsberg, Dokumentsenteret. Dokumentsenteret mottar, åpner, sorterer og skanner post og fordeler den deretter i importsentralen for journalføring som foretas av ett av Bufetat sine andre dokumentsenter. Bufetat benytter ePhorte som arkivsystem og saksbehandlingssystemet. Systemet behandler all innkommen post og all utgående post og skal sørge for at dokumentene har integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

Ansatte

Bufdir og Bufetat behandler opplysninger om ansatte og for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, arbeidskontrakten.

Det registreres en del opplysninger i forbindelse med administrasjon av nøkkelkort ved inn- og utpasseringer, og opplysninger om tilgangsstyring i IKT-systemet. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på våre nettsider.

Jobbsøker

Dersom du søker jobb hos Bufdir og Bufetat, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h). Alle søknader blir registrert i JobbNorge som er et elektronisk rekrutteringssytem. Søknader som ikke ender i ansettelse blir automatisk slettet i systemet etter ett år.

Informasjonssikkerhet

Bufdir og Bufetat sine dataløsninger er bygget for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern. Kravene til informasjonssikkerhet og personvern er absolutte føringer i design av sikkerhetsarkitektur Arbeidet med informasjonssikkerhet skal gjennomføres etter prinsippet om et akseptabelt risikonivå innen konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Dette inkluderer metoder for sikker sletting, hensiktsmessig kryptering, og tilgangskontroll og logging.

Ung.no

Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og er en offentlig informasjonskanal for ungdom mellom 13 – 20 år. Ungdom kan stille spørsmål i et eget skjema om blant annet utdanning, arbeid, helse, juss, følelser, ungdomstid mm. I spørreskjemaet bes det kun om alder og kjønn. Disse opplysningene kan være relevante for svarpanelet i ung.no når de skal vurdere spørsmålet og gi en anbefaling. Utover disse opplysningene bes det ikke om andre personopplysninger. I skjemaet er det et åpent felt «her kan du stille spørsmål» hvor ungdom kan stille spørsmål og også oppgi personopplysninger som navn, bosted mm. Denne type personopplysninger er imidlertid ikke opplysninger som er nødvendig for svarpanelet å kjenne til, for å kunne gi en anbefaling til ungdommen og utgjør ikke en del av tjenesten. Personopplysninger vil bli slettet. Redaksjonen i ung.no har ikke tilgang til IP-adresse eller annen sporbar informasjon om ungdommer som stiller spørsmål på nettsiden.

For mer informasjon om ung.no og personvern se egen personvernerklæring på www.ung.no.