Publikasjoner om rådsarbeid

Fagakademiet (2011): Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. En håndbok med informasjon og veiledning.

Plan- og byggeprosseser

Direktoratet for byggkvalitet: Kompetanseprogrammet om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. 

Kompetanseprogrammet (fra Direktoratet for byggkvalitet DiBK) er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Råd for personer med nedsatt funksjonsevne er også en viktig målgruppe og mye av materialet er egnet for selvstudium. Innholdet er ikke helt oppdatert pr. november 2015.

Miljøverndepartementet (2013): Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming  i fylker og kommuner. Erfaringer og eksempler.

Vista utredning AS (2011): Medvirkning i plan- og byggeprosesser

Levekår og sosial inkludering

Statistikk og analyse av levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne

FAFO (2014): Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet

AFI-papport (2015): Arbeidsgivers inkluderingsevne.

 Statped/NTNU Samfunnsforskning AS (2014):En av flokken? Inkludering og ungdom med sansetap - muligheter og begrensninger.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Nova (2013): Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsettjingar

NTNU Samfunnsforskning: Kommunal praksis og personer med utviklingshemming,Policy på områdene sysselsetting og bolig

Bufdir (2013) Slik har jeg det i dag: Rapport om levekår for utviklingshemmede

Bufdir (2013):Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres

Heftet behandler diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, arbeidsmiljøloven, folketrygdloven mv.

Bufdir (2013): FN konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) – En lettlest versjon av CRPD.  Formålet med heftet er at barn og unge skal få kunnskap om rettigheter etter konvensjonen.  

Bufdir (2013): FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lettlesst og forkortet utgave 2012.

Formålet med heftet er at personer med utviklingshemming lettere skal få kunnskap om sine rettigheter.

Publisert 02. desember 2015.
Oppdatert 07. januar 2016.