Oppnevningsperiode

Som rådsmedlem regnes du som folkevalgt.  Oppnevning som rådsmedlem gjelder i utgangspunktet for hele valgperioden.

Rettigheter og plikter som rådsmedlem

Plikter og rettigheter for medlemmer i rådene reguleres av kommunelovens kap. 7. Det er plikt til å møte ved rådsmøtene med mindre det foreligger gyldig forfall. Det er også stemmeplikt ved rådsmøtene.

Et rådsmedlem som flytter fra en kommune for to år eller mer, går ut av rådet.

Kommunestyret og fylkestinget kan gi fritak til et medlem av rådet som ikke kan delta på grunn av uforholdsmessig store belastninger. Det kan gis fritak for et kort tidsrom eller resten av valgperioden.

Tilrettelegging av møter

Det er viktig at rådsmøtene tilrettelegges slik at alle kan delta. Rådsmøtene må foregå i lokaler med god tilgjengelighet.  Ved behov må det bestilles tolk hos hjelpemiddelsentralen.  Andre hørselshemmede kan trenge teleslynge. Sakspapirer til rådets møter må være i tilgjengelige formater. Det må videre tas hensyn til ulike allergier. Det er nødvendig å tenke på lengde av møtene og legge inn pauser ved behov.

Godtgjørelse

  • Medlemmer av rådene skal ha skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med rådsmøtene. Nærmere regler fastsettes av det enkelte kommunestyre eller fylkesting.
  • Medlemmer av rådene har krav på møtegodtgjøring etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
  • Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av arbeid i rådet erstattes opp til et visst beløp pr. dag, fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget.

Det må understrekes at rådsmedlemmer i utgangspunktet skal ha de samme økonomiske rammer og betingelser for arbeidet som tilsvarende kommunale og fylkeskommunale komiteer og råd. Dette er ikke situasjonen i alle kommuner i dag, derfor er det nødvendig å minne om hva som er lovens forutsetninger om rammene rundt rådets arbeid.

Publisert 02. november 2015.
Oppdatert 02. desember 2015.