I februar 2016 sendte Kommunal og - og moderniseringsdepartementet (KMD) på høring forslag om å forankre råd for personer med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd i kommuneloven.  

Det vil bety at alle de tre medvirkningsordningene forankres på samme måte i kommuneloven i fremtiden. Du finner høringssaken om ny § 10b i kommuneloven på regjeringen.no. 

Lovendringen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 29. mai 2017. Du finner opplysninger om lovsaken på Stortingets sider (Prop. 65L (2016-2017) Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)). 

KMD er ansvarlig sektordepartement for kommuneloven og vil utarbeide forskrift om kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne, så vel som egne forskrifter for eldreråd og ungdomsråd.
Det er ikke kjent når arbeidet med forskriftene er ferdig. Lovendringen i kommuneloven, ny § 10b, har heller ikke trådd i kraft.

Inntil endringen i kommuneloven trer i kraft og ny forskrift om råd for personer med nedsatt funksjonsevne kommer, gjelder fortsatt nåværende lov om råd og det tilhørende rundskriv Q 21/2012 Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

Bufdir er derfor fortsatt ansvarlig for å gi generell informasjon om rådsarbeid og hvordan någjeldende lov om råd er å forstå.