Et viktig prinsipp er at alle barn og voksne skal være beskyttet mot utnyttelse, vold og misbruk og det skal iverksettes egnede tiltak for å forhindre denne type handlinger. Samtidig vet vi at personer med utviklingshemming har en vesentlig risiko for både å utsette andre og selv bli utsatt for vold og overgrep. Vi vet også at tilbudet til utviklingshemmede (oppfølgingstjenester), er lite tilrettelagt og tilpasset deres behov og at møtet med politi og straffesystem er utfordrende.

Sentrale lover

  • Straffeloven gir regler om frafall og utsettelse av straffeutmåling, inkludert overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg.
  • Straffeprosessloven beskriver rettergangen i straffesaker.

Veiledere

Retningslinjer ved mistanke om seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

Retningslinjene er først og fremst utviklet for å brukes av personer som jobber med voksne med utviklingshemming, men kan også brukes av fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer.

Kommunene er oppfordret til å ta retningslinjene i bruk, og noen kommuner (som Bergen og Tromsø) har gjort det obligatorisk å bruke dem.

På vernmotovergrep.no finner du case-beskrivelser som kan brukes til diskusjon og refleksjon rundt hvordan man skal håndtere ulike situasjoner der man mistenker at overgrep har funnet sted.

Du finner også en veileder til hvordan retningslinjene kan brukes, en lettlest brosjyre og en plakat. Lettlest-brosjyren finnes på norsk, samisk, sørsamisk, engelsk, dari, arabisk, urdu og somali.

Sentrale føringer

I Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd slår regjeringen fast at det er svært viktig at rettssikkerheten ivaretas for mennesker med utviklingshemming. Stortingsmeldingen påpeker at mange personer med utviklingshemming har begrensede muligheter til å vurdere sin egen rettsstilling og kreve sine rettigheter oppfylt gjennom en rettsprosess, og at det derfor er avgjørende viktig at rettssikkerheten er godt ivaretatt i forvaltningen.

Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom

Tiltaksplanen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) En god barndom varer livet ut inneholder et tiltak om å bedre rutiner for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Et liv uten vold inneholder et tiltak om å gi bedre hjelpetilbud for voldsutsatte med funksjonsnedsettelser, herunder personer med utviklingshemming.

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) inneholder et tiltak om å hente inn kunnskap om tvangsgifte av mennesker med utviklingshemming og foreslå mottiltak. En ny handlingsplan på området er under utarbeiding.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Regjeringen lanserte høsten 2016 en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep.

I planen står det at Bufdir skal utarbeide et pilotprosjekt for utprøving av en modell for håndtering av vold og overgrep mot sårbare voksne, inkludert personer med utviklingshemming. Modellen er kalt TryggEst. 

Rapporter og tiltak

Modell for vern mot overgrep av risikoutsatte voksne: TryggEst

den nye opptrappingsplanen mot vold og overgrep har Bufdir fått i oppdrag å utrede en bred modell for vern mot overgrep av risikoutsatte personer.

Målgruppen er voksne personer som mottar eller burde motta offentlige eller private tjenester, og som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Dette skal blant annet ivareta voksne utviklingshemmedes sikkerhet.

Modellen kalles TryggEst og bygger på den britiske SOVA-modellen (Safeguarding of Vulnerable Adults). TryggEst vil implementeres som et prøveprosjekt i samarbeid med noen kommuner.

Undervisningsmateriell: Kropp, identitet og seksualitet (KIS)

Det nettstøttede kurset Kropp, identitet og seksualitet inneholder lett forståelig informasjon om temaer som kropp, seksualitet, identitet, nettvett med mer. Det skal hjelpe personer med forståelsesvansker med å forstå egne og andres grenser. Materiellet er fritt tilgjengelig hos Helsekompetanse.

Bufdir har finansiert digitaliseringen av undervisningsmateriellet. Det ble opprinnelig utviklet av Nordlandssykehuset (med støtte fra Helsedirektoratet), og er til bruk i undervisningen av personer med funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming.

E-læringskurs: Ingen hemmeligheter

Stiftelsen SORs e-læringskurs Ingen hemmeligheter handler spesielt om forebygging og håndtering av seksuelle overgrep i forhold til mennesker med utviklingshemming.

Kurset er blitt til i samarbeid mellom SOR, NFU og Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

SSB: Mange flere med nedsatt funksjonsevne er utsatt for vold eller trusler om vold

Rapporten På like vilkår av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2010 viser at personer med nedsatt funksjonsevne både føler seg mye mer utrygge og er mer utsatt for vold og trusler om vold enn resten av befolkningen.

Kunnskapsstatus og forskning om vold og overgrep mot personer med utviklingshemming

Yngvild Grøvdal ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet skrevet en kunnskapsstatus om vold og overgrep mot personer med utviklingshemming. Den utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid på området. 

SUMO-rapporten: forslag til rutiner og retningslinjer

Med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet har Helse Sør-Øst laget forslag til rutiner og retningslinjer til bruk i førstelinjetjenesten for å forebygge, avdekke og håndtere overgrep mot utviklingshemmede. Prosjektrapporten Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med utviklingshemming (SUMO-rapporten) kom i 2013.

Temanummer av bladet UTVIKLING om seksuelle overgrep

Bufdir har i samarbeid med NAKU laget et eget temanummer av UTVIKLING om seksuelle overgrep.

Det inneholder blant annet informasjon om retningslinjene utarbeidet av Bufdir, informasjon om straffesaker og avhør av personer med utviklingshemming, og eksempler på arbeid mot overgrep i Sortland kommune.

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming sammenstiller forskning om rettssikkerhet for personer med utviklingshemming på ulike livsområder. Kunnskapsstatusen avdekker ikke primært ny kunnskap, men systematiserer den forskningen som finnes allerede. 

Kunnskapsstatusen er skrevet av Nordlandsforskning på oppdrag fra Bufdir, og ble lansert våren 2016.

Nytt prosjekt om utfordringer i straffesakskjeden for personer med kognitive vansker

Bufdir har igangsatt et nytt prosjekt som skal kartlegge utfordringer i straffesakskjeden for personer med kognitive vansker.

Dette har skjedd blant annet på bakgrunn av rapporten om utviklingshemmedes rettigheter og Erik Søndenaas forskning. Mye tyder på at personer med kognitive vansker (inkludert personer med utviklingshemming) ikke fanges opp, og ikke klarer å ivareta sine interesser og få støtte i møte med rettsapparatet på samme måte som andre.

Prosjektet tar sikte på å vise hvordan man kan bli bedre til å fange opp og tilrettelegge for disse personene i politi, påtalemyndighet og domstol. Prosjektgruppen ledes av Nordlandsforskning og vil legge fram sin rapport høsten 2017. 

Barnehus

Barnehusene er opprettet for å bedre rettssikkerheten til barn og unge, samt voksne med utviklingshemming, som mistenkes å være utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Prinsippet bak er å samle alle tjenestene som er involvert på ett sted, og heve kompetansen til de som arbeider med personer med utviklingshemming. Personer med utviklingshemming skal få tilrettelagte avhør utført av personale med spesialkompetanse, og det skal tas lyd- og bildeopptak av avhørene.

I mange tilfeller kan det være vanskelig å vite om en person er utviklingshemmet, spesielt gjelder dette personer som har en lettere utviklingshemming og er udiagnostiserte. Dette gjør at det gjennomføres ordinære avhør der avhørene burde vært tilrettelagte med personell som har spesialkompetanse på utviklingshemming.

Det gjennomføres i tillegg for få avhør av diagnostiserte utviklingshemmede ved barnehusene. Pr. i dag er statistikken når det gjelder barnehus og utviklingshemmede mangelfull.

Ordningen med barnehus er i ferd med å utvides, noe som forhåpentligvis vil komme utviklingshemmede til gode.

Det er også opprettet en videreutdanning ved Politihøgskolen om avhør av sårbare personer, rettet mot avhør av førskolebarn og utviklingshemmede.

Les årsrapport om Statens barnehus fra 2014.