Personer med utviklingshemming har som andre rett til et privatliv og familieliv, og noen får også barn. For foreldre med utviklingshemming vil retten til å beholde barnet avhenge av evnen og viljen til å gi forsvarlig omsorg. 

Barnevernet skal sikre at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår og kan overta omsorgen for et barn dersom barnets helse eller utvikling blir skadd fordi foreldrene er ute av stand til å gi forsvarlig omsorg til barnet. Før et slikt inngrep kan skje, skal andre hjelpetiltak være prøvd.

Les mer om barnevernet og om tilbudet i familievernet

Det finnes mange ordninger som skal støtte familier der barna har nedsatt funksjonsevne spesielt, som avlastning, barnebolig, kurs ved lærings- og mestringssentre mer med. Les mer om helserettighetene til personer med utviklingshemming. 

Lovfestede rettigheter

Barnevernloven

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) regulerer barnevernet.

Paragraf 4-12 handler om overtakelse av omsorg for barn, og spesifiserer blant annet at barnevernstjenesten kan overta omsorgen dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.

Andre tiltak skal være prøvd før barnevernstjenesten foreslår omsorgsovertakelse.

I tillegg til barnevernloven er det er en rekke lover som regulerer barne- og familievernrett generelt.

Rundskriv om barne- og familievernrett

Veiledere

Sentrale føringer

Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd slår fast at det er bred politisk enighet om at barn med nedsatt funksjonsevne så langt som mulig skal bo hjemme hos familien, og at offentlige tjenester skal støtte familien og bidra til at foreldrene ikke skal være alene med ansvaret.

Andre ressurser

Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse?

Det kan være vanskelig å skille mellom symptomer på omsorgssvikt og funksjonsnedsettelser hos barn. Barn som er utsatt for omsorgssvikt eller overgrep kan i noen tilfeller utvikle avvikende væremåter. Les om hvordan du lettere kan skille mellom omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse. 

Rapport: Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet

Rapporten Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet viser at mange opplever det å ha en funksjonsnedsettelse eller å skulle hjelpe noen med en funksjonsnedsettelse som en ekstra utfordring i møtet med barnevernet.

I rapporten deler 28 personer sine erfaringer fra ulikt ståsted. Både barn selv, fosterforeldre og ansatte i statlig og kommunalt barnevern er intervjuet.

Tonje Gundersen, Gunhild R. Farstad og Anne Solberg ved NOVA har skrevet rapporten på oppdrag for Bufdir.

Rapport: Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Rapporten Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet  anslår at det at det kan være så mange som 600 barn som fødes i Norge hvert år som har foreldre med kognitive vansker.

Disse barna er i utgangspunktet sårbare, og for mellom 30 og 50 prosent av barna blir omsorgen overdratt til andre. Imidlertid peker forskerne på at det kan være at flere av foreldrene kunne blitt bedre omsorgspersoner med mer individtilpasning av hjelpen som tilbys.

Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg har skrevet rapporten på oppdrag fra Bufdir.

Rapport: Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne

Rapporten Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne konkluderer med at det er lite oppmerksomhet om denne problemstillingen i forskjellige hjelpeinstanser, og at det er behov for mer arbeid både for å forebygge og oppdage vold, samt følge opp de som har blitt utsatt for det.

Tonje Gundersen, Christian Madsen og Aina Winsvold ved NOVA har skrevet rapporten på oppdrag fra Bufdir.

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Hvis foreldre eller barn har en utviklingshemming eller kognitive vansker må dette tas i betraktning om familien kommer i kontakt med barnevernet. NOU 2016:16 Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse har forslag til flere reformer i barnevernet, blant annet om bedre samarbeid mellom barnevernet og det psykiske helsevernet. Dette kan være aktuelt for noen barn med utviklingshemming. 

Kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne

Bufetat arrangerer jevnlig kurs for foreldre med barn som enten har nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom på forskjellige steder i landet.

Kursene Hva med oss? og Hva med meg? finnes både for par og for aleneforeldre.

På kurset kan foreldre møte andre i samme situasjon og lære hvordan man kan bli bedre på kommunikasjon og å håndtere konflikter.

Finn familievernkontor