Bufdir er fagdirektorat på likestilling og ikke-diskriminering. Vi har ansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering, blant annet på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. 

Målet for arbeidet er å bedre levekår og livssituasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi samarbeider med myndigheter, faginstanser, organisasjoner og frivillige for å nå dette målet, og bistår Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i arbeidet med å utvikle nye tiltak.

Våre viktigste oppgaver er å:

  • Initiere tiltak for å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi støtter målrettede informasjons-, forsknings- og utviklingstiltak/prosjekter som kan bidra til å bedre levekårs- og livssituasjonen.
  • Dokumentere levekårene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. På våre statistikk og analyse-sider finner du oppdatert kunnskap om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Forvalte tilskuddsordninger. Bufdir forvalter flere tilskuddsordninger til funksjonshemmedes organisasjoner, totalt 178,6 millioner kroner for 2015.

Deltasentret er statens kompetansesenter for universell utforming og tilgjengelighet, og er også underlagt Bufdir.

Publisert 23. februar 2015.
Oppdatert 07. oktober 2016.