Rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er beskyttet i flere lover. Likestillings- og diskrimineringsloven gir gruppen et helhetlig vern mot diskriminering, og er et viktig virkemiddel for å sikre inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i samfunnet. 

Lovens formål 

De viktigste målene i  likestillings- og diskrimineringsloven er å:

 • Fremme likestilling og likeverd
 • Sikre alle innbyggere like muligheter og rettigheter til å delta i samfunnet
 • Øke tilgjengelighet
 • Sørge for tilrettelegging

Bestemmelsene skal også medvirke til å redusere samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes.

Forbud mot diskriminering

Ifølge loven er det forbudt å diskriminere noen på grunn av nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer både:

 • Direkte diskriminering: Når en person blir behandlet dårligere enn en annen i tilsvarende situasjon og forskjellsbehandlingen har direkte sammenheng med hans eller hennes funksjonsnedsettelse. Et eksempel på dette kan være at en arbeidsgiver putter alle møter i annen etasje med vindeltrapp som den eneste adkomst vel vitende om at dette fører til at en av de ansatte som bruker rullestol ikke kan delta på møtene. Særlig grov blir diskrimineringen dersom det finnes egnede møterom i første etasje hvor rullestolbrukeren lett kan komme inn.
 • Indirekte diskriminering: Enhver nøytral bestemmelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir særlig ufordelaktig stilt sammenliknet med andre. Et eksempel på dette kan være at en restaurant har et forbud mot hunder i spisesalen på grunn av hygieniske forhold. Dette fører til at personer med førerhund ikke har adgang til restauranten.

Kan være lov å forskjellsbehandle

Positiv særbehandling på grunn av nedsatt funksjonsevne er ikke i strid med loven. Med positiv særbehandling menes at en person får særbehandling i forhold til andre. Dette er i tråd med lovens intensjoner om like muligheter.

Et eksempel på dette kan være at bevegelseshemmede får lov til å parkere nærmere butikkinngangen, men de må betale parkeringsavgift på lik linje med personer uten bevegelseshemning.

Det forutsettes at særbehandlingen:

 • Er egnet til å fremme lovens formål
 • Er rimelig i forhold til det man ønsker å oppnå
 • Opphører når formålet er oppnådd

Tilrettelegging og universell utforming

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens’ alminnelige funksjon. Brudd på tilrettelegging kan innebærediskriminering /brudd på loven (se nærmere presisering i § 17)

IKT

IKT-løsninger rettet mot allmennheten i Norge skal være universelt utformet dersom IKT-løsningen underbygger en virksomhets alminnelige funksjon og er en del av virksomhetens hovedløsning. Forskriften gjelder nettløsninger (inkludert digitale læremidler) og automater. Den universelle utformingen må ikke medføre en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

Bygninger og uteområder

Hovedregelen er at alle offentlige bygg og uteområder skal være universelt utformet. For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Det stilles strengere krav til universell utforming av nye bygg og uteområder enn for eksisterende bygg. Krav til universell utforming trer i kraft ved ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg.

Plikten til universell utforming gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Noen eksempler på dette kan være:

 • Verneverdige bygg: kan være vanskelige og noen ganger umulige å gjøre universelt utformet.  
 • Sikkerhetshensyn: kan medføre at et bygg ikke kan utformes universelt.
 • Økonomiske hensyn: kan føre til uforholdsmessig byrde ved oppgradering til universell utforming i eksisterende bygg.

I tillegg til kravet om universell utforming kan det også foreligge en rett til individuell tilrettelegging av blant annet kommunale tjenester, skole- og utdanningsinstitusjoner og arbeidsplass.

Kommunale tjenester

 • Kommunale barnehagetilbud: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av kommunale barnehagetilbud.
 • Kommunale tjenestetilbud: Personer med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven av varig karakter for den enkelte, for å sikre et likeverdig tilbud

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde.

Skole- og utdanningsinstitusjoner

Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde.

Vil du vite mer om universell utforming? Se:

 

Plikt til aktivt likestillingsarbeid

Offentlige myndigheter har plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling uavhengig av funksjonsevne. Det innebærer at de ulike sektorene er ansvarlig for å arbeide med likestilling på sine områder. Dette kalles aktivitetsplikt.

Arbeidslivets organisasjoner har også plikt til aktivt, målrettet og planmessig likestillingsarbeid innenfor sine virkefelt. 

Likestilling i arbeidsforhold

Diskriminering

Forbudene mot diskriminering som er beskrevet over, gjelder alle sider i et arbeidsforhold. Det inkluderer blant annet utlysning av stilling, ansettelse, opplæring og kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår og når ansettelsesforholdet opphører. Det gjelder også i valg av og behandling av innleide arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Dersom du mener du er forbigått i strid med loven, kan du kreve at arbeidsgiver skriftlig gir opplysninger om hvem som er ansatt.

Likelønn og plikt til å opplyse om lønn

Du har rett til lik lønn for arbeid av lik verdi som andre som jobber i samme virksomhet som deg. Dette gjelder uavhengig om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.

Dersom du har mistanke om diskriminering med hensyn til lønn, kan du kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelse av lønn for den eller de du sammenligner deg med.

Blir du diskriminert?

Du kan klage til Diskrimineringsnemnda dersom du blir diskriminert.

Erstatning og oppreisning

Du kan kreve erstatning og oppreisning for ikke-økonomisk tap dersom du blir diskriminert. Det er domstolene som avgjør om vilkårene for erstatning og/eller oppreisning foreligger. Domstolene fastsetter også erstatning og/eller oppreisningens størrelse.

Lover om diskriminering

Diskrimineringsvernet i Norge er først og fremst forankret gjennom Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). 

Det er også regler om diskriminering i arbeidsmiljøloven (blant annet med hensyn til aldersdiskriminering), boliglovene, plan- og bygningsloven, sjømannsloven og straffeloven. Ikke-diskrimineringsprinsippet er også nedfelt i en rekke internasjonale menneskerettskonvensjoner.

Internasjonale forpliktelser

FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble vedtatt 13. desember 2006, og trådte i kraft 3. mai 2008. Norge ratifiserte konvensjonen 3. juni 2013.

Konvensjonen slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og redegjør for hvordan menneskerettighetene skal forstås og gjennomføres for personer med nedsatt funksjonsevne. Blant annet innebærer dette en plikt for statene til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn.

Norge rapporterte for første gang  på etterlevelsen av konvensjonens forpliktelser i 2015. Barne-og  likestillingsdepartementet er koordinerende departement for rapporteringen.

Konvensjonsteksten finner du her.