På en rundebordsmøte om koordinering og samordning av politikken for personer med funksjonsnedsettelse 14. juni, orienterte barne- og likestillingsminister Solveig Horne om at regjeringen vil sette i gang arbeidet med en helhetlig strategiplan for å oppnå likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Interesseorganisasjonene (FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede), departementenes politiske ledelse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) var til stede på møtet.

Les Barne- og likestillingsdepartementets nyhet om strategiplanen på regjeringens nettsider. 

Både strategi og handlingsplan

Strategiplanen skal være todelt med en strategidel og en handlingsplandel. Strategidelen vil se på hvordan man kan sikre samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Handlingsplandelen skal inneholde konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser, herunder personer med utviklingshemming.

Flere skal delta i arbeidet med planen

God samordning på dette feltet er viktig for å sikre helhetlige og likeverdige tjenester og gode liv for den enkelte.  

Både organisasjonene og sivilt samfunn skal involveres i arbeidet med planen. På møtet kom det frem at Bufdir vil få en sentral rolle i å koordinere planen, noe organisasjonene også tok opp at de ønsket.

Følger opp utredning

Solveig Horne viste spesielt til funn i NOU 2016:17 På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

Utredningen avdekker manglende målstyring, koordinering og samordning av funksjonshemmetfeltet. NOU-en vil bli fulgt opp gjennom den nye strategiplanen.

Nyheten om ny strategiplan ble svært positivt mottatt av organisasjonene, som over lang tid har etterlyst en helhetlig strategi på funksjonshemmede feltet.

Statusrapport

I tillegg la regjeringen fram statusrapporten Deltakelse og mangfold om regjeringens innsats for mennesker med funksjonsnedsettelser 2014- 2017.

Publisert 15. juni 2017.
Oppdatert 15. juni 2017.