Eggebø, Helga og Almli, Maria | Bye, Marte Taylor

Det synes å være en utbredt oppfatning at storbyer er bedre steder å leve for lesbiske,homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) enn rurale områder. Denne oppfatningen begrunnes gjerne med at det i byene eksisterer egne LHBT-nettverk og miljøer i form av interesseorganisasjoner, utesteder og fritidsaktiviteter. Rurale strøk, derimot, oppfattes gjerne som mindre mangfoldige, og dessuten som konservative når det gjelder kjønn, seksualitet og familieformer. Formålet med dette prosjektet er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan det er å leve som ung LHBT- person i rurale strøk i Norge i dag. Forskningsprosjektet er utført på oppdrag av Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Rapporten er basert på kvalitative intervjuer med 24 unge LHBT-personer som kommer fra eller er bosatt på et sted i Norge med under 20.000 innbyggere. Datamaterialet sier noe om hvilke hegemoniske og alternative fortellinger om bygda og byen som er tilgjengelige, og hvilken betydning informantene tillegger sted, så vel som seksuell orientering og kjønnsuttrykk, i sine livshistorier.

106 s., utgitt av KUN senter for kunnskap og likestilling i 2015.