Redegjørelsesplikten - slik redegjør du for arbeidet med likestilling

Her finner dere veiledning, retningslinjer, maler, verktøy og råd for likestillingsredegjørelsen.

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte har plikt til å redegjøre for arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering i årsberetningen eller et annet offentlig tilgjengelig dokument.  Redegjørelsesplikten gjelder første gang året 2020, i årsberetning som publiseres i 2021.

Redegjørelsen skal inneholde

1. den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling (lønn, ufrivillig deltid, mm.)

2. hvordan dere arbeider med likestilling og ikke-diskriminering

 • prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering
 • hvordan virksomheten arbeider for likestilling og mot diskriminering etter den lovbestemte arbeidsmetoden (aktivitetsplikten)

1. Redegjøre for kjønnslikestilling

Redegjørelsen for kjønnslikestilling i virksomheten skal gis i anonymisert form. Redegjørelsen skal gi så detaljert informasjon om tilstanden for kjønnslikestilling som mulig, samtidig som hensynet til de ansattes personvern blir ivaretatt. Excel-skjema og hjelp til kartleggingen finner dere her. 

Hvert år skal dere kartlegge og redegjøre for

 • kjønnsbalansen totalt i virksomheten (antall)
 • midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 • ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 • gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn

Minimum annethvert år skal dere kartlegge og redegjøre for

 • lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper (kvinners andel av menns lønn i kroner eller prosent)
 • lønnsforskjell totalt i virksomheten (kvinners andel av menns lønn i kroner eller prosent)
 • kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper
 • ansatte som jobber ufrivillig deltid (kjønnsforskjell i antall eller prosent) 

Når dere lager stillingsnivå/grupper skal dere både vurdere «likt arbeid» og arbeid av «lik verdi».

Den interne kartleggingen skal vise gjennomsnittslønn på ulike stillingsnivåer (i kroner), men dere velger selv om dere vil oppgi dette i redegjørelsen. 

Kartleggingen av kjønnsforskjeller i lønn og ufrivillig deltid skal gjennomføres senest for regnskapsåret 2021. Dersom dere ikke kartlegger forskjeller i lønn og ufrivillig deltid hvert år etter dette kan dere gjenbruke eller henvise til fjorårets tall.  

Dere bør også beskrive

 • hvordan dere har satt sammen og definert ulike stillingsnivåer 
 • om dere har delt opp avtalt lønn, bonus, tillegg og godtgjørelser, eller behandlet dem samlet
 • hvordan dere har kartlagt ufrivillig deltid
 • hvordan dere vurderer tallene i forhold til tidligere år, og mulige årsaker til eventuelle forskjeller

Andre forhold dere kan ta med i redegjørelsen er kjønnsforskjeller i

 • rekruttering
 • lønnsvekst
 • videreutdanning
 • arbeidstid
 • sykefravær
 • sykefravær grunnet sykt barn

Dere er ikke lovpålagt å kartlegge eller redegjøre for disse forholdene, men det kan hjelpe dere med å identifisere hvor utfordringene ligger i deres virksomhet. Dere kan også sammenligne tallene i deres virksomhet med landsgjennomsnitt og gjennomsnitt ulike bransjer.

2. Redegjøre for arbeidet for likestilling og mot diskriminering

I den andre delen av redegjørelsen skal dere:

Slik bør dere redegjøre for arbeidsmetoden:

 • Hvordan er likestillingsarbeidet strukturert? Hvem deltar? I hvilke fora? Hvor ofte møtes de?
 • Hvordan har dere jobbet for å identifisere diskrimineringsrisikoer på ulike grunnlag?
 • Hvilke diskrimineringsrisikoer har dere oppdaget?
 • Hva er årsakene til disse diskrimineringsrisikoene?
 • Hvilke tiltak er gjennomført innenfor de ulike personalpolitiske områdene? Hvilke tiltak er planlagt?
 • Hva er resultatene av dette arbeidet og forventninger framover?

Husk at her er det snakk om å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Plikten gjelder for områdene

 • rekruttering
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • tilrettelegging
 • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv
 • andre relevante områder i deres virksomhet

Av hensyn til personvern, er det kun kjønnslikestilling som skal rapporteres kvantitativt i virksomhetens redegjørelse. Når det gjelder de andre diskrimineringsgrunnlagene skal du skriftlig redegjøre for arbeidet for å oppfylle aktivitetsplikten.

Hvor skal dere publisere redegjørelsen?

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Hvis redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, og virksomheten er pålagt å levere årsberetning, skal det i årsberetningen opplyses hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig. Med offentlig tilgjengelig dokument menes et dokument som er tilgjengelig på virksomhetens hjemmeside, eller på annen måte dersom virksomheten ikke har en hjemmeside.

Hvem har rett til innsyn i lønnskartleggingen?

De ansatte og deres representanter, diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere har rett til innsyn i resultatene av lønnskartleggingen, også når resultatene ikke kan anonymiseres. I slike tilfeller skal dere ikke gi mer opplysninger enn det som er nødvendige for å undersøke om det er/har vært ulovlig forskjellsbehandling ved lønnsfastsettelsen. Den som mottar lønnsopplysninger, har taushetsplikt og skal underskrive en taushetserklæring. Dette gjelder ikke opplysninger som er offentlige etter offentlighetsloven.

Hvorfor har vi redegjørelsesplikten?

Formålet med redegjørelsesplikten er å skjerpe oppmerksomheten rundt likestilling og skape mer systematisk tilnærming til likestillingsarbeidet i virksomheten. Redegjørelsen for likestillings- og diskrimineringsarbeidet har også en kontrollfunksjon. På bakgrunn av redegjørelsen skal man kunne vurdere om du som arbeidsgiver har oppfylt aktivitetsplikten.

Les mer om hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten håndheves.

Spørsmål og svar

Når skal vi kartlegge og redegjøre?
Når skal vi rapportere hvis vi har avvikende regnskapsår?
Kan vi kartlegge etnisitet, funksjonsnedsettelser, seksuell orientering osv.?